1888
Ha Heted Nap Adventista vagy, hallanod kellett az 1888-as évről. Ez az év majdnem olyan fontos az adventisták számára, mint az 1844-es. Ebben az évben volt a legfontosabb Generál Konferencia ülés az egyház számára.
Mi volt olyan fontos ezen a Generál Konferencián, amelyet Minneapolisban tartottak, 1888-ban? Isten küldöttje, Ellen White azt mondta, hogy ezen a találkozón Isten egy különleges üzenetet küldött az egyháznak két fiatal prédikátoron, vénen, A.T. Joneson és E. J. Waggoneren keresztül. Ellen White a következőket írta ezzel az üzenettel kapcsolatban:
A próba ideje éppen rajtunk van, mivel a harmadik angyal hangos kiáltása már megkezdődött Krisztus, a Bűnbocsátó Megváltó igazságosságának kinyilatkoztatásával: ez azon angyal fényének a kezdete, melynek dicsősége be fogja ragyogni az egész földet." (Válogatott Bizonyságtételek 1. kötet, 363. oldal)
Érted, mit jelent ez? Csak gondolkodjunk el egy percre: ez azt jelenti, hogy Isten népének tökéletessé válása és a munka befejezésének kulcsa ebben az üzenetben rejlik, bármi is volt az. Mégis, napjainkban - több, mint 100 évvel 1888 után - még mindig ebben a világban vagyunk, és a munka éppoly messze van a befejezéstől, mint 1888-ban. Az egyetlen következtetés, amit levonhatunk ebből, hogy az üzenetet soha nem fogadta el és vette át az egyház. 1892-ben a prófétanő ezt írta:
Az atyafiakra egy másik lélek volt hatással ezen a találkozón, és nem tudták, hogy Isten küldte ezt a két fiatalembert, hogy elhozzanak az atyafiaknak egy különleges üzenetet, amit aztán  megvetettek, kigúnyoltak, és tudom, hogy ekkor Isten Lelkét megsértették." (Levelek S - kézirat 24)
Sem az üzenetet, sem a küldötteket nem fogadták el 1888-ban. És mivel White testvérnő támogatta az üzenetet, egyesek még azt is megkérdőjelezték, hogy valóban Isten vezette-e őt. Ezt az üzenetet még soha nem fogadta el az egyház, és napjainkban semmivel sem látszik valószínűbbnek ezen üzenet elfogadása, mint 1888-ban. De a legfontosabb kérdés a következő:

Mi volt ez az üzenet?

Nos, hogy egyszerűen fogalmazzuk meg, ezt: az „Igazságosság hit által" vagy a „Hit általi megigazulás" üzenetének nevezték. Hogy még egyszerűbbé tegyük, a Hit általi megigazulás tanítása szerint megváltásunkat nem tudjuk egyetlen saját cselekedetünk által sem megvásárolni, ezt Isten kegyelméből kapjuk, Jézusban való hit által. A keresztény életút minden egyes lépésénél Jézustól kell függenünk. Csak akkor tudjuk teljesen elhagyni bűneinket, ha folyamatosan Tőle függünk.
Nos, úgy hangzik ez az üzenet, mint egy olyan tantétel, amit bármely HN Adventista elutasítana? Nem. Természetesen nem. És mégis, a tények azt igazolják, hogy ezt az üzenetet elutasította a HNA Egyház. Az a tény, hogy még mindig itt vagyunk ezen a földön, 100 évvel 1888 után, még mindig imádkozva a késői esőért, még mindig remélve a hangos kiáltást - azt bizonyítja, hogy ezt az üzenetet soha nem fogadták el. Világos, hogy nem értették meg, és van néhány létfontosságú pontja, amelyet nem vettek figyelembe. Mi volt a kulcspontja ennek az üzenetnek? Olvasd el a következő idézetet, és világos képet kapsz, mivel volt kapcsolatos ez az üzenet:
A hit általi, krisztusi igazságosságot egyesek nem vették figyelembe, mivel ellenkezett lelkületükkel és az egész élettapasztalatukkal. Uralkodni, uralkodni - ez volt cselekedeteik mozgatórugója." (TM 363. old.)
Sátán határozott szándéka az volt, hogy elhomályosítsa Jézus képét, és arra vezesse az embereket, hogy emberekre nézzenek, és emberekben bízzanak, és úgy legyenek nevelve, hogy emberektől fogadjanak el segítséget. Évek óta a gyülekezet emberekre néz, és emberektől vár sokat, de nem néz Jézusra, akiben összpontosul a reményünk az örök életre. Ezért Isten adott egy bizonyságtételt szolgáinak (Jones és Waggoner véneknek), hogy bemutassák az igazságot, ahogy az Jézusban van, amely a hármas angyali üzenet, tiszta és világos vonalakban." (TM 93.old.)
Látod, mi volt a vitapont? Hiszel a prófétanőnek? Látod, hogyha minden bizodalmadat Jézusba veted, és tőle függsz, az azt jelenti, hogy nem emberekben fogsz bízni. (Jer. 17:5) Ez azt jelenti, hogy Jézusra fogsz nézni, vezetésért. Tőle fogod megkapni a parancsokat, nem pedig emberektől. Nézzük meg azokat a szavakat, amelyek ki lettek emelve a fenti idézetben! Látod, hogy minden vitapontban „emberek állnak szemben Jézussal"? A kérdés a következő: Istent imádod vagy az embereket? Ez a „hármas angyali üzenet, tiszta és világos vonalakban". Egy üzenet, amely megmutatja az embereknek Jézust, és eltávolodik az emberektől. Eltávolodik az emberi hatalomtól és az emberi kontrolltól. Nem ez a probléma a legutóbbi nagy válságban? Hogy emberek embereknek fognak engedelmeskedni, Isten helyett, mivel nem ismerik Krisztust? Ellen White azt mondta, egyesek nem tudták megkapni az üzenetet. Miért? Mivel szeretnek uralkodni! Szeretik azt a hatalmat birtokolni, amely Jézusé, és ezért képtelenek elfogadni az üzenetet, amely Jézusnak adja az emberek feletti teljes irányítást. Ez az igazi probléma, és ez az oka, amiért a gyülekezeti vezetők megtagadták az üzenetet 1888-ban, amiért megtagadják napjainkban, és amiért soha nem fogják elfogadni. Uralkodni akarnak. Irányítani akarják az embereket, és előírni a munka minden egyes részletét. Megmondani az embereknek, hol dolgozzanak, mikor dolgozzanak, hogyan dolgozzanak, mit tanulmányozzanak, hol és hogyan tartsanak hálaadást stb., stb. Éppen ezért képtelenek, és soha nem is fogják elfogadni a Hit általi megigazulás üzenetét.
A.T. Jones vén hirdette ezt az üzenetet, és próbálta elfogadtatni az emberekkel, de a gyülekezetvezetők szembeszálltak vele minden téren. Megpróbálták White testvérnőt is félretenni az útból, úgy, hogy elküldték őt Ausztráliába. Ezt írta a prófétanő Ausztráliában:
Azt hiszem, még nem mondtam el, hogy mi vezetett engem ide, Ausztráliába. Meglehet, talán soha nem fogod teljesen ezt megérteni. Az Úr nem volt benne abban, hogy elhagyjuk Amerikát. Nem nyilatkoztatta ki, hogy az Ő akarata volna az, hogy elhagyjuk Battle Creeket. Az Úr azt akarta, hogy W.C.White, az édesanyja és annak munkásai Amerikában maradjanak… Oly nagyon el akartak minket küldeni, hogy az Úr megengedte, hogy megtörténjen. Bizonyságtételek nélkül maradtak, akik már unták hallgatni azokat. Azáltal, hogy elhagytam Battle Creeket, az emberek saját akaratukat és útjaikat követhették, amelyekről azt gondolták, hogy előbbre valók, mint az Úr útja …Nem az Úr volt az, aki kitalálta ezt a dolgot. Egyetlen fénysugarat sem kaptam, hogy elhagyjam Amerikát. (1888-as anyagok, 1622.,1623. old.)
Ha elolvasod A.T. Jones könyveit, érteni fogod, mik voltak a valódi problémák 1888-ban. Ez az oka, amiért napjainkban a HNA Egyház vezetősége megpróbálja „átírni" 1888 eseményeit, mint ahogy megpróbálja befeketíteni Jones és Waggoner nevét is.

Krisztus egyedül

Gondolkodjunk el egy kicsit, mi volt a legnagyobb vallásos mozgalom a múltban! A Szentlélek kitöltetése? A reformáció? 1844? Ezek jutnak leghamarabb eszünkbe. Figyeld meg alaposan, amit mondok: ezeket a mozgalmakat mind a Szentlélek vezérelte, teljes mértékben! Nem voltak emberek által irányítva, nem voltak emberek által ellenőrizve. Minden férfi és nő, aki ezen mozgalmak élvonalában volt, Isten által hivattatott el. És ezért ők nem kaptak fizetséget. Isten Lelke szállt le rájuk, és megragadták a munkát anélkül, hogy emberi jóváhagyásra vártak volna. A megalapított egyházak és egyházi vezetők minden esetben szembehelyezkedtek velük, minden erejükkel. A Szentlélek tanúsítja, hogy így fog a mű befejeződni. Ez volt az igazi üzenete 1888-nak. Az üzenet, hogy Krisztus legyen minden a népe számára. A bűnöktől való megváltásunk. Garanciánk az örök életre. És még több? Ő a bűn feletti győzelmünk, most azonnal, a mai napon! Ő legyen a mi életünk. Őneki népe embereiben kell élnie oly módon, hogy valódi kapcsolatban állva velünk, mi mindannyian, személyesen megkapjuk az útmutatást Tőle. Hogy Ő személyenként irányítson minket anélkül, hogy az üzenet először más emberi csatornákon folyjon keresztül. Ez az, amire Isten vár. Férfiakra és nőkre, akik csak Őrá fognak hallgatni egyedül. Emberek, akik abbahagyják, hogy embereket imádjanak, és azt a dicsőséget adják nekik, amely egyedül Istent illeti meg.
Figyeld meg, mit mond Isten nekünk a végső munkáról, amelyet Ő végezni fog ezen a földön:
Hadd mondjam el neked, hogy az Úr ebben az utolsó munkában oly módon fog dolgozni, amely különbözik a megszokott dolgoktól, és amely bármely emberi tervvel ellentétben áll. … Isten olyan módokat és eszközöket fog használni, amelyek által látható lesz, hogy saját kezében tartja a gyeplőt." (Bizonyságtétel prédikátoroknak 300. old.)
 „A késői eső alatt az emberi elgondolások, az emberi gépezet kisöpörtetik, az emberi dicsőség olyan lesz, mit eltört nádszál, és a Szentlélek meggyőző erővel fog beszélni az élő, emberi megbízottakon keresztül. A munkások levetik magukról „ az emberi korlátozásokat és a kételkedést", és csatlakozni fognak az Úr hadseregéhez." (Válogatott bizonyságtételek, 2. kötet, 58., 59. old.)
Kedves Testvérem, ha őszintén kívánod szolgálni az Urat, arra buzdítalak, hogy fontold meg komolyan azt az igazságot, amit ebben az írásban mutattunk be.

EMLÉKEZZ RÁ

Isten és ember ellensége nem akarja, hogy ez az igazság (a Hit általi megigazulás) világosan be legyen mutatva, mivel tudja, hogy ha az emberek teljesen megkapják azt, az ő hatalma megtöretik."  (R.a.H  1889. szept. 2.)
Látod, hogyan képes Sátán hatalma alatt tartani az embereket? Az által, hogy arra vezeti őket, hogy más emberek irányításának hódoljanak be. („…ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek." Mt. 15:14) Amikor az emberek elfogadják az üzenetet, hogy Krisztus az egyedüli Királyuk, akkor Sátán hatalma megtöretik, mivel az emberek nem fognak többé emberekben bízni, sem emberekre tekinteni. (Jer. 17:5)