A  Biblia  Istene

Ez a bibliai tanulmány nagyon kényes témával foglalkozik. A legtöbb ember nagyon biztos abban, amit hisz, mégis sok ellentétes meggyőződés létezik Istennel kapcsolatban. Ezek közül több, már évszázadok óta jelen van, és széles körben elfogadott. Ezek a hitvallások biztos, hogy nem helyesek. Mégis az emberek nagyon vonakodnak bármit is meghallgatni, amik a hagyományoknak - melyeket a gyülekezettől vagy az elődöktől vettek át - ellentmondanak.
Ez a tanulmány nem foglalkozik hagyományokkal, se szokásokkal. Ez egyszerűen csak a Biblia világos és egyszerű igazságával foglalkozik. Ha figyelmesen elolvasod e tanulmányban szereplő bibliaverseket, látni fogod, hogy az igazságról beszélnek, és meglepődve veheted észre, milyen sok hamis elmélet létezik még a keresztények között is.
Egyesek azt mondják: "Isten Szentháromság". Ez nagyon népszerű hitvallás, amelyet sokan erősen őriznek, és többen azt gondolják, hogy minden más tanítás istenkáromlás.

Mi a Szentháromság?
ˇ 1. A legtöbb keresztény vallja, hogy Isten három személyből áll, akik egy Isten nevű lényt alkotnak.
ˇ 2. Más keresztények azt vallják, hogy Isten valóban egy személy, de időnként Ő mint Atya cselekszik, máskor mint Fiú és megint máskor mint Szent Lélek.
ˇ 3. Megint mások azt mondják, hogy három örökkévaló lény létezik, és mindannyian Istenek.. De mivel mindenben egyetértenek, őket egy Istennek hívják.
Ezeket az elméleteket néha Szentháromságnak vagy Hármasságot alkotó Istennek nevezik. Ezek az elméletek nagyon érdekesek, s már évszázadok óta léteznek, de mégsem igazak!

Vallja a Biblia, hogy Isten Szentháromság?
Egyetlen egy vers sincs a Bibliában, amely azt mondja, hogy Isten Szentháromság. A Biblia beszél Istenről és az Ő Fiáról, Jézusról és a Szent Lélekről, amely az Ő láthatatlan jelenléte. De nem mondja sehol, hogy Ők Szentháromságot alkotnak.

Kicsoda Isten?
Ez egy rendkívül fontos kérdés, mert Jézus Krisztus, Isten Fia azt mondja, hogy azok, akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják Őt. (Jn. 4, 24.) Üdvözülhetünk akkor is, ha nem imádjuk Istent igazságban? A Szentírás azt mondja, hogy azok, akik hisznek a hamisságnak, elkárhoznak. (II. Thess. 2:10-12) A Biblia megmondja nekünk, kicsoda Isten:
"Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa." (I. Kor. 8:6)
Isten az Atya. Ő a leghatalmasabb lény a világmindenségben. (Lásd I. Kor. 11:3, Jn. 17:3, Eféz. 4:6, Mk 12: 29-34)

Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus Isten Fia.
"A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben." (I. Jn 4:15)

Jézus Krisztust teremtette Isten?
Nem. Őt nem teremtették. Ő Istentől született.
"Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa." (I. Jn 4:9)

Megmondja a Biblia, mikor született Jézus?
Krisztus Istentől született a világegyetem teremtése előtt. A Példabeszédek könyve mondja el ezt nekünk, és azt a kapcsolatot is bemutatja, amelynek Jézus örvendett az Istennel a világ teremtése előtti időben. Habár Őt "bölcsességnek" nevezik, mégis világos, hogy ez a mondat Isten Fiáról beszél. Meg kell jegyeznünk, hogy a Biblia I. Kor. 1:24-ben Krisztust "Isten bölcsességé"-nek nevezi.
"Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. ... Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; ... Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban." (Pb. 8:22-25, 27, 29-31)
Jézus maga mondja nekünk, hogy Ő Isten született Fia volt. Ő mondja:
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn. 3 :16)

Miért hívják néha Jézust Istennek?
Mert ugyanolyan természettel rendelkezik, mint Isten. Ő Istentől született, így Ő Isten, természeténél fogva, de Ő nem az az Egy, Aki a legfőbb Lény a világegyetemben. Van Valaki, Aki nagyobb Nála. Erről a Valakiről beszél a Biblia, amikor azt mondja, hogy csak egy Isten van.

Hány lény létezik, akinek isteni természete van, vagy aki Isten természetét birtokolja?
A Biblia szerint két lény létezik, akik ezt a természetet birtokolják: Isten és az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus. (Jn. 1:1)

Ki teremtette a világot?
"Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek." (Jel. 4:11)
Isten, az Atya volt az, aki mindent teremtett. Ő a létrehozó és minden dolog forrása.

Akkor miért mondja a Biblia, hogy Jézus a Teremtő?
Mert Isten mindent Jézus Krisztus által teremtett, és adott Neki hatalmat minden dolog fölött.
"... Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által " (Eféz. 3:9)
"... az Isten ... ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által ... a ki által a világot is teremtette " (Zsid. 1:1-2)

Nem mondja a Biblia, hogy Isten és Krisztus egy?
De. Viszont csak abban az értelemben, ahogy a keresztényeknek egynek kell lenniük. A keresztények nem válnak egy emberré. Az Atya és az Ő Fia sem válik egy Istenné. Ez csupán azt jelenti, hogy Ők egységben vannak, ahogy nekünk is egységben kell lennünk.
"Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk: Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél." (Jn 17:21-23.)

Mi a baj a Szentháromság tanával?
Ez azt tanítja, hogy Krisztus egy másik Isten, mint az Atya, vele egyenlő erőben és hatalomban, és hogy Ő nem volt igazából Isten született Fia. Ha mi nem hisszük, hogy Jézus tényleg Isten Fia volt, akkor hogyan tudjuk megbecsülni azt, amilyen nagyon Isten szeretett minket, és odaadta Krisztust, hogy meghaljon értünk?
"Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa." (I. Jn 4:9)

Meg tud halni Isten, az Atya?
Nem. Ez lehetetlen. Semmilyen körülmények között sem tud meghalni. Biztos, hogy Ő nem lehet halandó lény.
"Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen." (I. Tim. 6:16)

Jézus Krisztus, Isten Fia meg tud halni?
Krisztus halandóvá válhatott, így Ő meg tudott halni. Emberré lett, és valóban meghalt, hogy megmentsen minket bűneinkből. Ez nem volt tettetés. Valóság volt.
"Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált." (Zsid. 2:9)
Isten nem tud meghalni, és ha Jézus volt Isten, maga az Atya, akkor az biztos nem igaz, hogy Ő valóban meghalt a bűneinkért. De a Biblia világosan mondja, hogy Jézus "mindenkiért megízlelte a halált".

Van Istennek Lelke?
Igen. Isten lelke az Ő jelleme vagy értelme, ami jelen van mindenütt. Isten testi jelenléte a mennyben ül, a trónon, de az Ő értelme vagy lelke mindenütt jelen van.
"...vajjon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet? azt mondja az Úr." (Jer. 23:24)
"Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak?" (Zsolt. 139:7)
"Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek." (Mt 10:20)

Van az embernek lelke?
Igen. A Biblia azt mondja, hogy az embernek van lelke. Amikor az ember meghal, a test elpusztul, de a lélek visszatér Istenhez, és öntudatlan állapotban marad a feltámadásig, amikor Isten új testet ad neki.
"És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt." (Préd. 12:9)

Van hasonlóság Isten Lelke és az ember lelke között?
Igen. Pál apostol azt írja, hogy párhuzam van az ember és az ő lelke valamint Isten és az Ő Lelke között.
"Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke." (I. Kor. 2:11)

Kit imádnak a mennyben a teremtett lények?
"Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván: Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek." (Jel. 4:10-11)
"Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!" (Jel. 7:9-10)

Miért van az, hogy a Szent Lelket sehol sem imádják a Bibliában?
Mert a Szent Lélek az Atya és a Fiú megjelenése; nem egy harmadik személy. (Jn 14:19-23; Jn 17:21. 23; I. Jn 1:3) Az Atyát és az Ő Fiát kell imádni, de ha az emberek a Szent Lelket imádják, akkor egy olyan istent imádnak, aki nem létezik.
"Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké." (Jel. 5:13)

Mit kell tudnunk, ha el szeretnénk nyerni az örök életet?
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." (Jn 17:3)