Három tisztátalan lélek
                           (Ben Ezra írása)
 

"És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. (Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.) Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek." (Jel. 16:13-16)
A Jelenések könyve 16:13-16 verseivel fogunk foglalkozni. Noha ezen versek a hét utolsó csapás között találhatók, mégsem részei a csapásoknak, hanem "zárójeles" közbevetést alkotnak a hatodik és a hetedik csapás leírása között. A hatodik csapást a 12. versben találjuk, míg a hetedik a 17. versben kezdődik. A mi idézetünk azon események áradatát tárja elénk, amelyek akkorra fognak végbemenni.
Az említett versek ezen tulajdonsága - tudniillik, hogy nincs közvetlen kapcsolatuk a hatodik és a hetedik csapás leírásával - összhangban van a Jelenések könyvének korábbi mintáival. Például az első hat pecsét a Jelenések könyvének 6. részében található. A hetedik pecsétről viszont csak a 8. rész első versében olvashatunk, így a 7. rész itt is egy "zárójeles" közbevetés. Hasonlóképpen az első hat trombita a Jelenések könyve 8., 9. részében "harsog". A hetedik trombita viszont nem jelenik meg a 11. rész 15-19 versei előtt. Az egész 10. rész és a 11. eleje mind közbevetés.
A három tisztátalan lelket gyakran a sárkánnyal, a fenevaddal és a hamis prófétával azonosítják. De nem ezt mondja a kiemelt szöveg. A három tisztátalan lélek a sárkány, a fenevad és a hamis próféta szájából jön elő.
A sárkányt, aki erejét, székét és nagy hatalmat adott a fenevadnak, hosszú idő óta Sátánnal azonosítják, ahogy az ősi Római Birodalmon és annak vallásán, a pogányságon keresztül dolgozott. A fenevad - természetesen - a katolicizmust, a hamis próféta pedig a hitehagyott protestáns egyházakat jelképezi. A protestáns egyházakkal, a "nagy paráznának" leányaival lett teljes a lelki befolyás hosszú sora, mely a pogányságtól a katolicizmuson keresztül a protestantizmusig jutott el.
Ahhoz, hogy beazonosítsuk ezen három tisztátalan lelket, meg kell figyelnünk, honnan jönnek elő. A "szájból" jönnek elő. Mik jönnek ki a szánkon? Szavak. A szánk egy csatorna, amin keresztül beszélünk. A szövegkörnyezet mintha azt mutatná, hogy a három tisztátalan lélek három tisztátalan tanítás (tan), amik először a pogányság, majd a katolicizmus és végül a hitehagyott protestantizmus szájából származik. Az, hogy a tanításra (tanra) a "lélek" szót használja a Biblia, nem új dolog. I. Korinthus 14:32-ben is ugyanezt találjuk: "És a prófétalelkek engednek a prófétáknak". A "tanítás" szónak a "lélek" szóval való helyettesítése és Pál szavai világosak: minden új próféta tanításának feltétele, hogy a "megalapozott" próféták tanításával összhangban legyen.
I. Jn 4:1-ben a Jelenések könyvének írója azt mondja: "Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba". Itt is a "lélek" szóval van helyettesítve a "tanítás" szó. Nem azt mondja valójában János: "Ne higgyetek minden tanításnak, hanem próbáljátok meg azokat!"? Az apostol két próbát is ajánl. Először meg kell figyelnünk, mit vall a tanítás Krisztus emberi természetéről (I. Jn 4:2,3) Az Antikrisztus azt tanítja, hogy Jézus nem jött el a mi testünkben. A második próba: megvallása azon ténynek, hogy Jézus Isten Fia (15. vers).
Visszatérve a Jelenések könyvének 16:13. verséhez, most már megérthetjük, hogy a tisztátalan lelkek tisztátalan tanítások, melyek mint békák terjednek el. Az egyetlen másik hely a Bibliában, ahol békákat találunk, a béka-csapásra való utalás Egyiptomban. Figyeljük meg ezen csapás leírását Mózes II. könyvében! "És a folyóvíz békáktól pozsog és felmennek és bemennek a te házadba és ágyasházadba és ágyadra és a te szolgáid házába és néped közé és a te kemenczéidbe és sütőteknőidbe. .. És kinyujtá kezét Áron Égyiptom vizeire, és békák jövének fel és ellepék Égyiptom földét." (II. Móz. 8:3,6) Az elénk táruló kép azt mutatja, hogy békák voltak mindenütt. Tehát a három tisztátalan tanítás a Jelenések könyve 16:13-ban - mely a sárkány szájából származik - széles körben elterjed.
A 17. vers: "Mert ördögi lelkek azok" . (Az angol Biblia szerint: "Mert ördögök lelkei azok...") Bizonyára ezek azok a "hitető lelkek és gonosz lelkek", akiket I. Timótheus 4:1-ben találunk: "az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén". Tehát így olvashatnánk: "Mert ördögök tanai azok, akik jeleket tesznek...". Láthatjuk, hogy a "lélek" szó a Jelenések könyve 16:14-ben tanítást vagy tantételt jelent, hiszen az ördögöknek valójában nincs lelkük. És ha másik fordítást is megnézünk (pl. az angolt), láthatjuk, hogy az ördögök tesznek jeleket, s nem a "lelkek".
Melyek vannak Babilon összes tanítása közül a Jel. 16:13-ban bemutatva? A sárkány, a fenevad és a hamis próféta szájából kell származniuk. Ma, a népszerű egyházakban tanított összes tantétel közül mennyi származik az ősi pogányságból, megjelenve a katolicizmusban, és folytatódva a protestantizmusban? Tulajdonképpen csak három. Amíg valószínűleg a mai szokások jelentős hányada rendelkezik pogány gyökerekkel, addig az egyedüli tantételbeli hitelvek - amelyeknek a sárkány, a fenevad és a hamis próféta szájából kell származniuk -: a Szentháromság-tan, a lélek természetes halhatatlansága és a vasárnap megszentelése.
Ez a három tanítás szolgáltatja a közös pontját annak, amely az "egész világot" "egybegyűjti" vagy egyesíteni fogja. (Jel. 16:14) Mivel Sátán szándéka mindösszesen e három pont, amire szüksége van: az első Isten természetét célozza meg, a második az emberi természetet, és a harmadik az imádatuk jelét. Ezek összessége magába foglalja Babilon borát, amelyből minden nép inni fog. A szövegmagyarázók általában úgy gondolják, jobb lenne a Jel. 16:16-ban található "amely" szó helyett "amelyeket" használni a fordításban. Ez a három tanítás összegyűjti az egész világot.
"Számos protestáns egyházban évek óta erősen él és egyre erősödik a vágy a közös tantételekre épülő egység után. Az ilyenfajta egyesítéstől, a nem mindenki által elfogadott tanítások megvitatásától - bármilyen fontosak is bibliai szemszögből - szükségszerűen el kell állni." (Nagy küzdelem, 444. old. -angol)
"Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak." (NK, 445. old.)
A prófétaság lelke két tantételt határoz meg, amelyeket felhasználnak majd a világ egyesítésére: "E két nagy tévedéssel - a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével - fogja Sátán az embereket csalásainak foglyává tenni." (NK 588. old.) És ez szinte anélkül történik, hogy kimondanánk: a népszerű egyházak központi hitvallása - a Szentháromság tantétele - már életbe lépett mint az általános meggyőződés alapvető pontja.
Oldaljegyzetként: a "szentháromság" (trinity) "hármas egységet" (tri-unity) jelent. Az előtag "tri" (hármas) és a latin szó "unus" (egy) alkotja a "triune" szót. Istent egy hármas egységnek tekintik. Lehet, hogy ez egy okos elgondolás, ám mégsem találjuk meg a Bibliában, hogy Isten így lenne bemutatva. Mégis évszázadok hagyományain keresztül, a konstantinápolyi zsinat (Kr.u. 381) óta az emberek így képzelik el Istent.
A következő idézetben James White felsorol 4 tantételt, amelyeket a protestánsok a Katolikus Egyháztól örököltek.
"A legnagyobb hiba, amit a reformációban találunk: hogy a reformátorok abbahagyták a reformálást. Továbbmentek és előrehaladtak, amíg a pápaság utolsó nyomát is maguk mögött hagyták - úgymint a természetes halhatatlanság tanát, a szentelt vízzel való meghintéses keresztséget, a Szentháromság-tant és a vasárnapünneplést? Mentes lenne napjainkban az egyház a világias tévhitektől?" (R & H, 1856. febr. 7.)
Mivel ma az evangélikusok magas százaléka elutasítja a szentelt vízzel való meghintést mint  a keresztség gyakorlását, nem valószínű, hogy ez olyan közös tantételbeli ponttá válik, amely egyesíti a világot. És nincs rá bizonyíték, hogy ezt a fajta keresztséget széles körben gyakorolták volna az ókori pogány világban. Így biztosan kizárhatjuk mint  a Jel. 16. részének szereplőjét. Tehát eltekintve ettől James White felsorolásában, ugyanezeket a tantételeket határoztuk meg korábban: a lélek természetes halhatatlanságát, a Szentháromság-tant és a vasárnapünneplést - mindhármat tarja közel az egész keresztény világ.
E tévhit három hírnöke vagy kezdeményezője - időrendi sorrendben -: a sárkány, a fenevad és a hamis próféta. Isten is megbízott három hírnököt, akik az egész világra kiterjedő üzenetet hoznak: a Jel. 14. fejezetének három angyalát. Egymást követve jönnek, hogy hirdessék az igazságot ezen három ponttal kapcsolatban, és megóvják a világot Babilon borától.
"A Jelenések 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel. 14:6-12) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amit a világ kap; és az az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, "akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban" (II. Thess. 2:12) Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra: "Fussatok ki belőle, én népem!" (Jel. 18:4)." (NK, 390. old.)