Hol a harmadik személy?
 

   Bibliaidézetek

"Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa." I. Kor 8:6

"Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk." Jn 14:23

"Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké." Jel. 5:13

"És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!" Jel. 7:10

"Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél." Jn 17:23

"És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány." Jel. 21:22

"Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben." I. Kor. 15:23-28

"A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." I. Jn 1:3

"Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól" II. Kor. 1:2

"És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között." Zak. 6:12-13

"Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni." Lk 10:22

„Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten." I. Kor.11:3

"Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel." II. Jn 1:3

"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." Jn 17:3
 

Ellen White idézetek
  A mennyben Krisztus következett hatalomban Isten után, és Lucifer következett Jézus után

  „Isten Fia következett hatalomban a nagy Törvényadó után." R&H 1872. dec. 17.

 "Volt valaki, aki visszaélt azzal a szabadsággal, amelyet Isten adott teremtményeinek. Tőle származik a bűn, aki Krisztus után az első volt; akit Isten a legjobban kitüntetett, és aki a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt a menny lakói között. Lucifer, a "hajnal fia", a szent és makulátlan, az első oltalmazó kérub volt." PP 9. old.

 "Ő (Sátán) következett Krisztus után pozícióban és jellemben." R&H 1895. okt. 22.

 "A Krisztus és Sátán között folyó küzdelemben tökéletesen igazolta Isten jellemét az a cselekedete, mikor száműzte a mennyből a bukott angyalt, aki valamikor a Krisztushoz legközelebbi helyet foglalta el." Prófétaság Lelke, 3. kötet, 184. old.

 "Megmutattatott nekem, hogy valamikor Sátán volt Krisztus után a legmélyebb tiszteletnek örvendező angyal a mennyben." Lelki ajándékok 107. old.

 „Az Atya, a Fiú és Lucifer egymáshoz való, igazi kapcsolata feltárult." Signs of the Times, 1902. aug. 27.
 

  Csak Jézus léphetett be az Atya tanácsaiba

 "A Király a menny egybesereglett lakói előtt kijelentette, hogy senki más, csak Krisztus, Isten egyszülöttje értheti meg teljesen szándékait. Az Atya Őt bízta meg akaratának végrehajtásával." PP 10. old.

 "Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló Atyával - természetével, jellemével, szándékával. Ő volt az egyetlen olyan lény, aki tanácskozni tudott Istennel, és osztozni szándékában."  NK 439. old.
 

  Az Atya és a Fiú két különálló személy

 „És valódi közösségünk az Atyával, és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal. Minden bibliavers két különálló személyként beszél az Atyáról és a Fiúról. Hallani fogod, hogy az emberek igyekeznek majd Isten Fiát jelentéktelennek beállítani. Ő és az Atya egyek, de két különálló személy. Ezzel kapcsolatban helytelen állítások kezdenek majd beszivárogni közénk, és nekünk mindannyiunknak szembe kell néznünk velük."  R&H 1905. júl. 13.
 

 A teremtésnél

 "Az Atya és a Fiú hozzáfogott az általuk eltervezett hatalmas, csodálatos munkához, a világ teremtéséhez. ... Miután a föld teremtése a rajta levő állatokkal befejeződött, az Atya és Fiú végrehajtotta a Sátán bukása előtt hozott tervét, hogy embert teremtenek a maguk képmására. A földet és a rajta levő összes élőlényt együtt teremtették. Isten így szólt Fiához: "Teremtsünk embert a mi képünkre." A megváltás története 16. old.

 „Az Atya a Fiú által teremtett minden mennyei lényt. „Mert Ő benne teremtetett minden (...), akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek" (Kol. 1:16)" PP 8. old.

 „Kezdetben az Atya és a Fiú megnyugodott szombaton teremtő munkájuk után." JÉ 677. old.

  Folyamatosan munkálkodva

 „Az Atya és a Fiú állandóan munkálkodik a természetben. Krisztus ezt mondja: ’Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.’ (Jn 5:17)" JÉ 85.old.
 

  A megváltás tervénél

 "Mielőtt a világ alapjait lerakták, az Atya és a Fiú egyesült egy szövetségben, hogy megváltsák az embert abban az esetben, ha Sátán leigázná. Ünnepélyesen elkötelezték magukat az emberi nemzetség megváltására és arra, hogy Krisztus legyen elkötelezésük kezese. Ezt a fogadalmat Krisztus teljesítette. Mikor a kereszten így kiáltott fel: "Elvégeztetett!", akkor az Atyjához fordult, az Atyát szólította meg." JÉ 740. old.

 "Az elveszett világ megmentése tervében egy tanács volt kettejük között, a békesség szövetsége az Atya és a Fiú között jött létre." Signs of the Times 1897. dec.23.

 "Krisztus látta, hogy az idő elérkezett, amikor Sátánnak az emberiség feletti hatalma meg kell, hogy töressen. Az ember elbukása előtt Isten Fia egyesült Atyjával a megváltás tervének lefektetésében." R&H, 1906. szept. 13.

 "Az Atya és Fiú megígérték, hogy betöltik az örök szövetség feltételeit. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Krisztus nem volt egyedül áldozatának végrehajtásában. Az annak a szövetségnek a betöltése volt, amely Közte és Atyja között jött létre a világ alapjainak lefektetése előtt." Youth's Instructor 1900. jún. 14

 "Az a nagy áldozat, amelyet az Atya és a Fiú az emberért hozott, világosan tárul a világegyetem elé." NK 596. old.

 „Mivel az Atya és a Fiú végtelen szeretettel szerette a világot, Krisztus alávetette magát egy ily elképesztő megaláztatásnak. Mindazt, amit Isten meg tudott tenni, megtett azáltal, hogy Önmagát adta oda Fiában, hogy a világ bűneinek engesztelő áldozatává váljék." Signs of the Times, 1898. júl. 28.

 „A megváltás hatalmas ajándéka meghozatott anélkül, hogy felfognánk a végtelenül nagy árat, amelyet az Atya és a Fiú lefizetett. Megfeledkezni a megváltásról ugyanaz, mint megfeledkezni az Atyáról és a Fiúról, akit Isten elküldött azért, hogy az ember isteni természet részesévé válhasson, és így Krisztussal mindenek örökösévé." R&H, 1891. márc. 10.

  Az Új Jeruzsálem

 "A szent várost Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel árasztja el. ... Isten népének abban a kiváltságban lesz része, hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval." A meg.tört. 316. old.

 "És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról." A meg.tört. 317. old.
 
 

 Kik méltók egyedül az imádatunkra és dicsőítésünkre?

"Amikor a törvényről beszélünk, az Atyát és a Fiút is tiszteljük. Az Atya adta a törvényt, és a Fiú halt meg, hogy naggyá és tiszteletteljessé tegye azt."  S.D.A. Bible Commentary 6. köt. 1073. old.

"Őt (Jézust) és Istent illeti meg hódolatuk és hűségük." PP 10. old.

"A bűnös nem tudna boldog lenni a szentek társaságában, a fényben Jézussal, a Seregek Urával; ezért minden oldalról a dicsőítés és hálaadás éneke fog hangzani, és a tisztelet az Atyának és a Fiúnak adatik." R&H 1891. febr. 17.

"Ádámot és Évát elbűvölte édeni otthonuk szépsége. Gyönyörködtek a körülöttük lévő kicsiny éneklő madarakban, amelyeknek fényes, de mégis könnyed volt a tollazatuk, és énekelték boldog és vidám dalukat. A szent pár velük együtt a szeretet, dicséret és imádat egybehangzó énekében emelte fel hangját az Atyához és Fiához az őket körülvevő szeretetért." A meg.tört. 17-18. old.

"Csak az Atya és a Fiú van egyedül  felmagasztalva."  Youth's Instructor 1898. júl. 7.