Isten rejtélye végre megérthető
 
 

Szabadulj fel a bűn és a hagyományok alól, amelyek falak nélküli börtönben tartanak téged!
Az Istenről szóló ismeret olvasása az örök élethez vezet. Isten követése az igazság ösvényein terelget bennünket.
 
 
 

Néhány definíció, amelyet felhasználtunk ezen tanulmányban:

Atya: fenntartó, gondoskodó, védelmező, úr, tanító, alkotó
Fiú: a szülők utóda, fiúgyermek, fiatal férfi, valaki, aki fiatalabb, mint a szülők
Isten: egy cím vagy megjelölés, mely olyan valakinek adatik, akit imádnak, istenség, isteni természet
Úr: tanító, mester, vezető
Egy: egyfajta, egyetlen, egy
 

Felhasznált irodalom:

King James Bible - Károli Gáspár-féle Biblia
Strong's zsidó és görög szótár
Gesenius zsidó szótára
Thayer-féle görög szótár
 
 
 
 

Felhívás Isten gyermekeihez

Ez a könyv felhívás számodra. Mint felelősségteljes keresztény, szükséges megállnod és újraértékelned, miben is hiszel Isten szavval kapcsolatban. Hogy engedelmeskedj Istennek, először is tudnod kell, ki is Ő; másodszor tudnod kell, mikor beszél; harmadszor tudnod kell, mit mond. Amikor ezeket a dolgokat világosan megérted, akkor képes leszel felelősségteljesen és engedelmesen követni az Ő szavát és parancsolatait.
Ne felejtsd el, hogy Isten szavai nem üresek, és nem okoznak bajt. Isten szavai az élet számunkra. Felelősséggel tartozunk, ha elmulasztjuk megérteni Isten szavát. 1. Kor. 2:14 azt mondja: "Érzéki ember  pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert  bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg."
Az ebben a könyvben található információ nemcsak az Atya és a Fiú munkáját igazolja, ahogy az a Szentírásban feltárul előttünk, hanem kettejük egymáshoz és hozzánk való kapcsolatát is bizonyítja. Éppen ezért elvárják tőlünk, hogy megértsük azt, ami Isten kinyilatkoztatásából bemutattatott nekünk. A további elmélkedés már a saját értelmezésünk, és ez ellentétben áll Isten akaratával.
A Biblián keresztül az embernek világos ismerete lehet Istenről. Isten a teljes megismerés felett áll, de elvárja tőlünk, hogy megértsük, amit kinyilatkoztatott nekünk. Most megismerhetjük Istent az Ő könyvén keresztül. Zsolt. 40:8-ben ez áll: "Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem". Miután áttanulmányoztuk, mit mond a Biblia az Atyáról és a Fiúról, nem lesz helye semmi elmélkedésnek vagy zűrzavarnak Isten szavának kinyilatkoztatásával kapcsolatban. Ez a könyv olyan igazságokat tárgyal és erősít meg, amelyek nem népszerűek manapság a világi gondolokodásban. Noé ugyanebben a helyzetben volt az ő idejében. Az igazság valóban nem volt népszerű az akkori szemléletmódban. A Biblia történelme elmeséli, mi történt. Mi az utolsó napokban élünk, éppen Jézus második eljövetele előtt. Lukács 17:26-ban azt olvashatjuk: "És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is". Más szavakkal: ugyanez a forgtókönyv fog lejátszódni.
A "Szent Lélek", a Szentháromság 3. tagjának kérdése túlságosan régóta van sötétben. Szerencsére Isten mindent kinyilatkoztatott, amit nekünk tudnunk kell az Ő Szent Lelkével kapcsolatban. Nehéz megérteni valamit, ami el van rejtve, mint egy "titok". A Szentháromságot eltakarták a szemeink elől, mert egy rejtélynek tartják! Isten világosan kinyilatkoztatta az Ő szavát, hogy mindenki megérthesse; ezért az nem lehet rejtély senki számára. Ez az oka, amiért azt a tanácsot kaptuk, hogy tanulmányozzunk, hogy helyesen hasogassuk Isten beszédét. (Lásd 2. Tim. 2:15). Jézus azt mondta: "Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek." (Jn 15:15)
Róma. 15:25,26 elmondja nekünk, hogy voltak titkok, de volt a titoknak - amely a föld kezdete óta titokban volt tartva - kijelentése is. Ezt a titkot a prófátai írások megjelentették az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden népnek tudomására adatván. Pál azt mondja a Róma 1:20-ban, hogy nekünk meg kell ismernünk Istent. Vannak olyan hívők, akik az Istenséget még mindig rejtélynek tartják. De ki nevezheti az Istenséget rejtélynek, amikor az igazság ezzel kapcsolatban ki lett nyilatkoztatava a Bibliában? Ez a könyv segítségedre lesz világosan megérteni az Istenséget úgy, ahogy azt Isten kinyilatkoztatta. Ap. csel. 17:29-30 azt mondja: "Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek". Miért kérnek minket, hogy térjünk meg? Mivel az Istenséggel kapcsolatos ismeretünk elferdített. Az Istenségről szóló igazság már kinyilatkoztatott, ezért nincs mentségünk ezen tudatlansággal kapcsolatban. Nem szabad a Szentírást saját ismeretünk vagy elképzelésünk szerint értelmeznünk. Példabeszédek 14:12 azt mondja: "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út."
Ha Isten szava számunkra csak egy titok marad, vagy olyan dolog, amely rejtve van megértésünk elől, figyeljük meg, mi fog történni velünk: "Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett." (Mt. 13:19). Amikor valaki megkapja Isten szavát, de nem érti meg, azonnal eljő Sátán, és elveszi azt (az igazság magvait), amely bemutattatott az ember szívében. Az a személy, akitől elragadtatott ez a megismerés, az útszélről fog magokat kapni (Sátán tanítását). Lásd Márk 4:15-öt is! Ha valaki nem érti a történelmet, amely a szentháromság-tan mögött húzódik, és továbbra is azt hiszi, hogy az egy titok, Sátán eredményesen arra fogja tanítani, hogy hazugságban higgyen. Napjainkban a szentháromság-tan mint tanítás sosem fogja senkinek sem megengedni, hogy legyőzze a bűnt. A "szentháromság" szó nem található meg a Bibliában; már egyedül ennek is jelnek kellene lennie a számodra. Tanulmányozva a Bibliát - ahogy Isten neked szánta, hogy igazságok táruljanak fel előtted, amelyekkel szabaddá tud tenni a bűn kötelékéből - le tudod győzni a bűnt, és amikor megteszed, ott van részünkre egy ígéret Krisztustól. (Lásd Jel. 3:21).
A Zsidók 6:18 azt mondja: "lehetetlen, hogy az Isten hazudjon". Miért nem értékeled helyesen magadat, hogy lásd, hol is állsz? Tedd fel magadban a kérdést: Milyen a kapcsolatom Jézussal? Valóban ismerem Őt, és kész vagyok találkozni Teremtőmmel? Enyém-e Krisztus érteleme? Kinyilvánítom-e a Szent Lélek gyümölcsét? (Lásd Gal. 5:22-23) Van-e valami bűn az életemben ma, amiről tudok? Mondhatom, hogy uralmam van a bűnök felett? Testvéreim, legyőzhetitek a bűnöket, mert az igazság szabadokká tesz titeket! Igen, tiétek lehet Krisztus értelme és a Lélek gyümölcse is. Ha szabad akarsz lenni, alkalmazd a bibliai elveket, amelyeket e könyvből tanulsz. Ez a könyv nagyon egyértelműen megmutatja, mik azok a dolgok, amiket tudnunk kell, hogy alávessük magunkat Istennek. Jakab azt írja: "Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek." (Jakab 4:7). Az Istennel kapcsolatos igazság megértése szabaddá tesz téged. Isten elég hatalmas, hogy meg tudja neked mutatni, ha a rossz irányba mész. (Lásd. Ésai 30:21) Isten Szent Lelke nem lett eltávolítva vagy használhatatlanná téve. A Lélek ugyanazzal az erővel bír ma is, mint pünkösdkor. Isten Szent Lelke nélkül elveszettek lennénk. Ezen igazság feltárása nélkül nem tudjuk Istent úgy tisztelni, ahogy Jézus tanította nekünk. Tartozol azzal Istennek és magadnak, hogy alaposan áttanulmányozd ezt a könyvet. Ne feledd, hogy ahhoz, hogy engedelmeskedjünk Istennek, ismerünk kell Őt, és tudnunk kell, hogy Ő és a Fia az örök élet. (Lásd. Jn 17:3) "Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek" (Tit. 2:11) És ez magába foglal téged is, kedves Olvasó.

Testvéred a Krisztusban:

Joe Harricharan

Joe Harricharan
 
 

"Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság." (Jn 17:17)
 
 
 

A kiadó szava: a zárójeles számok, mint pl. [7306] a Strong's zsidó és görög konkordancia szótár hivatkozási számaira utalnak.
 
 
 
 

Az Atya tulajdonságai
 

Isten Szava hihető
Amit Isten mond, az meg fog történni.
Mt. 5:18: "Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik."
Ésai. 55:11: "Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem."

Isten nem tud hazudni az ígéreteivel kapcsolatban, és igen, az Ő szavai megvalósítják vágyait.
Tit. 1:2: "Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte"... "Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet" (Zsid. 6:18).
2. Kor. 13:1: " Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog." Isten szavait megismétlik különböző személyek a Biblián keresztül. A Szentírásban sort sorral kell egybevetni. Ez igazol 2 vagy 3 prófétát, megerősítve Isten szavát.
Ésai. 28:10: "Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi." Azáltal, hogy ezt tesszük, elnyerjük a felüdülést, amiről Isten tudja, hogy meg kell kapnunk.

Isten, azt Atya szereti a világot
Jn 3:16: "Mert úgy szerette Isten [az Atya] e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
1. Jn 4:9: "Az által lett nyilvánvalóvá az Isten [az Atya] szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát [Krisztust] elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa."
Jn 16:27: "Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem [Krisztust], és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki."

Az Atyaisten láthatatlan és halhatatlan
A halhatatlan azt jelenti, hogy képtelen meghalni vagy nincs alávetve a halálnak. Jn 5:37 azt mondja: "A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok." Krisztus az Atyára, a láthatatlan Istenre hivatkozik.
1. Tim. 6:15, 16: "A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen."
1. Tim. 1:17: "Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen."
Krisztus látható volt az emberek számára, és meg is halt. Két dolog, amely soha ne történik meg az Atyával.

Isten, az Atya a mi Tanítónk
Jn 8:26-28: "Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, a ki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, a miket tőle hallottam vala. Nem vevék észre, hogy az Atyáról szól vala nékik. Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított engem, úgy szólok." Krisztus teljesen világossá tette, hogy ki tanította Őt.
Jn 15:15: "Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek."
Jn 6:45, 46: "Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő. Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, a ki Istentől van, az látta az Atyát."

Isten megmondta, hogy egy bálvány sincs
1. Kor. 8:4-7: "...hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr; Mindazáltal nekünk [Isten népének] egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus [a Fiú], a ki által van a mindenség, mi is ő általa. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret".
Azok, akiknek egynél több istenük van, nem ismerik az igazságot az egyedüli igaz Istenről. Mózes ismerte ezt az igazságot, és megosztotta Izraellel.
5. Mózes 6:14: "Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, a kik körültetek vannak".
Ap.csel. 17:29-30: "Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek".
Eféz. 4:6: "Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik."
Jn 17:3: "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust."
Ahhoz, hogy elnyerjük az örök életet, ismernünk kell az Atyát és a Fiút, aki gondoskodott érettünk való áldozatról - mely olyan tett, melyet egy bálvány nem tud megtenni.

Isten, az Atya a mi Megtartónk [angolban: Saviour - Megváltó]
1. Tim. 4:10: "Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek."
1. Tim. 2:3,4: "...a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson."
1. Tim. 1:1: "Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint,"
Tit. 1:3: "Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak." Az Atya megbízta a Fiút is, hogy a világ Megváltója legyen.
1. Jn 4:14: "És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül."
Jn 14:6: "Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." Krisztuson keresztül megtaláljuk az Atyához vezető utat.

 Néhány plusz olvasmány
1. Péter 2:21: "Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek".
Róma 15:6: "Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját." Közülünk mindenkinek beszélni kellene ugyanerről az igazságról az Atyával kapcsolatban.
 
 
 
 

A Fiú tulajdonságai
 

Jézus elismeri a menny Istenét
A bemutatott bibliai bizonyíték igazolja, hogy Jézus a Legfőbb Isten Fia. Szükséges ezen pont megállapítása, mivel egyesek egyáltalán nem hisznek ebben. Az Atya és a Fiú beazonosítása által értékelni tudjuk, mikor valamelyikük beszél. Az általuk mondottak megértése segíteni fog nekünk, hogy engedelmeskedjünk. Ha Sátán hatással lenne ránk - ahogy teszi is oly sokféleképpen -, fel tudjuk ismerni a hangját és az indítékait, mivel ismerjük Isten és Fia igazi hangját. Nagyon fontos ismernünk az egyedül igaz Istent és az Ő Fiát. Ez biztosítja számunkra az örök életet.
Jn 17:3: "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent [az Atyát], és a kit elküldtél [az Atya], a Jézus Krisztust [Isten Fiát]."
Lk 2:48, 49: "És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Ő [Krisztus] pedig monda nékik [Józsefnek és Máriának]: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai?" Mit gondolsz, Krisztus József dolgairól vagy a mennyei Atyjának dolgairól beszélt? Krisztus tudta, hogy Isten volt az Ő Atyja a mennyben.
Mt 6:9: "Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved". Krisztus azt tanította a tanítványoknak, hogy Isten az Ő Atyja is.
2. Jn 1:3: "Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel."
Jn 20:17: "Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."
Mk 12:29: "Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr." Ezek a versek világosan mutatják, hogy Isten Fiának van egy Istene. Krisztus akkor Isten Fia volt, és ma is az. Jézus azt mondta az embereknek: egy Isten létezik - hivatkozva az Atyára. A Szentírás azt mondja, hogy az új égben és az új földön Krisztus - Fiúként - még mindig alá lesz vetve az Atyának.
1. Kor. 15:28: "Mikor pedig minden alája vettetett [Jézusra utalva], akkor maga a Fiú is alávettetik annak [az Atyára utalva], a ki neki [Krisztusnak] mindent alávetett, hogy az Isten [az Atya] legyen minden mindenben." Krisztus - engedelmesség által alávettetve az Istennek - nem lett kisebb, továbbra is a Fiú maradt. Tulajdonképpen Ő tökéletes minta volt a számunkra, hogy kövessük Őt.

Jézust elismerték mint Isten Fiát
Krisztus keresztségekor -  Mt 3:17: "És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm." Az Atya elismerte az Ő Fiát.
A megdicsőülésnél -  Lk 9:35: "És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok."
A főpap és a főemberek tudták, Krisztus ideje alatt, hogy Istennek van egy Fia. Mt 26:63: "Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia?". Ha Istennek nem lett volna Fia, ők sosem tettek volna fel ilyen kérdést. Különbség van Isten és a Fia között, és még ezek az emberek is tudták ezt.
Sátán angyalainál -  Mk 5:7: "És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem". Az ördögök nem úgy hivatkoznak Kriztusra, mint a magasságos Isten, hanem mint a "magasságos Isten Fia".
A Biblia igenis elismeri, hogy Istennek van egy Fia, de sosem hívja az Atyát "Fiúnak". Az Atya sosem jött a földre mint "Fiú".
Jn 20:31: "Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.". Ha te nem hiszed ezt, nem lesz életed. Az igazság visszautasítása által hazuggá válsz. (Lásd 1. Jn 2:22)

Eggyé válva: "Én és az Atyám egy vagyunk"
Jn 10:30: "Én és az Atya egy vagyunk." Egyesek visszaélnek ezzel a verssel, hogy bebizonyítsák, az Atya és a Fiú ugyanaz a Lény, de ezzel csak még több zavart okoznak. Egy jó példa erre a következő mondat: "Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek Isten - három egyben."
Mit jelent, mikor Jézus azt mondja: "Én és az Atya egy vagyunk." (Jn 10:30), és "Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:" (Jn 17:21,22)? Akkor ez azt jelenti, hogy mi szintén az Atya vagy a Fiú vagyunk, mivel egyek vagyunk Ővelük? Jézus továbbment, és azt mondta: "Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek ..." (Jn 17:23).
Jobban megértjük e tárgyat, ha használjuk azokat az elveket, amelyek Ésai. 28:10-ben találhatók: "Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi". Használva ezt az alapelvet 1. Mózes 11:6-nál - kezdjük megérteni, mire gondolt Isten.
1. Móz. 11:6: "És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban." Azt mondja ez a vers, hogy az összes ember egy lénnyé vált?
Bírák 20:1: "Erre kivonultak az Izráel minden fiai és összegyülekezett a nép, mint egy ember, Dántól fogva Bersebáig és a Gileád földéig, az Úrhoz Mispába." Valóban azt mondja ez a szöveg, hogy sok ember egy emberré vált?
Krisztus egy személyes Lény, teljesen elkülönülve az Atyától, de az emberek iránti vágyaik és gondolataik szándék szerint egyek voltak. Ha valaki nem tanulmányozza a Bibliát, könnyű megérteni, hogyan okozhat zűrzavart egy olyan egyszerű vers, mint János 10:30. Ez a zűrzavar nem Istentől ered.
Isten népe nem volt megbízható - az Isten iránti engedelmességet tekintve. 2. Timótheus 2:15 azt mondja, "Igyekezzél [angolban: tanulj], hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét". Mi a bölcsesség és az értelem hiányában találtatunk, mert lusták vagyunk tanulni!

Az Atya és a Fiú tagadásának következménye
Ha tagadod az Atyáról és a Fiúról szóló igazságot, akkor hazug vagy, és te vagy az antikrisztus. Hogyan? 1. János 2:22 azt mondja: "Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút."
Jó dolog most megkérdezni: "Kicsoda a Krisztus?" Máté 16:16: "Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia". Péter tudta, hogy az élő Istennek van egy Fia, akit Krisztusnak, a Felkentnek hívnak. És mi a helyzet veled?
A két Lény - az Atya és a Fiú - közötti kapcsolatot az 1. János 2:22 mutatja be. Ez a bibliavers megmondja, hogy az Atya nem lehet a Fiú. Ha nem érted ezt meg, akkor egy hazugságban fogsz hinni. A Biblia mondhatta volna, hogy az antikrisztus olyan valaki, aki tagadja Istent és Jézust, de nem pontosan így fogalmaz. Hanem valójában azt mondja: ők "tagadják az Atyát és a Fiút". A kapcsolatot mutatja be, utalva arra, hogy ez a bibliavers csak az Atyára és az Ő egyszülött Fiára - minden bizonnyal két különálló személyre - alkalmazható. Ha valaki megemlíti, hogy két ember meg fog látogatni téged - ez minden, amit tudsz róluk. De ha azt is megmondják neked, hogy ők apa és fia, akkor most már többet tudsz. Most már tudod, hogy ez magába foglal egy kapcsolatot. Megfigyelheted, hogy az egész Bibliában mindig csak két Lény van megemlítve: az Atya és a Fiú. Például a Jelenések 3:21-ben azt találjuk: "A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében".
Jel. 22:3: "És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki". Lásd még János 17:3-at, Jn 3:16-ot, Jn 14:6-ot! Ha figyelmesen olvasod ezeket a verseket, felfedezed, hogy csak 2 trón van a mennyben, és nem három.

Egy másik, népszerű, téves elképzelés
Manapság sok népszerű tanítás él az Atyáról és a Fiúról, ill. a köztük lévő kapcsolatról. A Nemzetközi standard bibliai enciklopédia közzétesz egyet ezen tanítások közül, kifejezve, hogy Isten tökéletes, akárcsak az Ő gondolatai. Semmi baj sincs egy ilyen mondattal. Azonban a következő mondat ellentétben áll a Szentírással. E könyv azt magyarázza, hogy ezt a tökéletes gondolatot - mely ki lett fejezve - Isten Fiának hívják! Más szavakkal: Jézus teljesen visszatükrözte Isten jellemét, és  felszólítanak bennünket, hogy birtokoljuk azt az értelmet, amely Jézus Krisztusban volt, amely az Istené. Mégis Jézus több, mint csupán Isten gondolatainak kifejezése. Ő Isten egyszülött Fia. --- Ez egy példa arra, mit gondolnak a gyenge felfogású emberek az evangéliummal kapcsolatban.
A Biblia egyértelműen megmagyarázza, ki Isten Fia. Istennek vannak gondolatai, de azok nem az Ő Fia. Nekünk szintén vannak gondolataink, és hasonlóképpen, a mi gondolataink nem a gyermekeink. Kérlek, olvasd el: Jn 3:16-ot, Jn 20:31-et, 1. Jn 2:22 és Jn 17:3-at!
1. Jn 5:5: "Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!". Kedves Barátom, a Biblia világosan kifejezi, hogy ha te nem hiszed, hogy Jézus Isten Fia, nem tudod legyőzni a bűnt és a világot. Valójában hazuggá válsz, aki megtagadja Krisztust, és a Biblia világosan megmondja, hogy el fogsz veszni.
Jel. 3:21: "A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében".

Jézus Isten valódi Fia
A Biblia nem hivatkozik Jézusra, mint Isten, az Atya, Isten, a Fiú vagy Isten, a Szent Lélek. A Biblia Isten Fiának nyilvánítja ki Őt.
Ha a King James-féle (angol) Bibliában megkeresed az "Atyaisten" kifejezést, 13-szor találod meg - az Atyára vonatkozva. Ha visszakeresed a "Fiúisten" kifejezést, sehol sem fogod azt megtalálni a Bibliában! És sehol sem fogod azt találni, hogy a "Szent Lélek Isten" említve lenne a Bibliában.
Az "Isten Fia" kifejezés helyett az "Isten, a Fiú", valamint az "Isten Szent Lelke" helyett a "Szent Lélek Isten" használata zűrzavart okoz, és segít megalapítani a szentháromság rejtélyét. Az ezenfajta gondolkodással egy "három az egyben" elméletet kapunk. Ahogy később majd látni fogod, ez a fajta gondolkodás több jelentős problémát a napvilágra hoz, olyanokat, mint pl. Jézus egyszülött Fiúként való tagadása, a kereszten való valódi halálának tagadása. Ha Krisztus ugyanaz, mint az Atya, vagy Ő az Atya, akkor Ő nem tud meghalni. A Biblia az mondja: "vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat." (Zsid 9:22). A Bibliát át kellene írni, minden egyes oldalt átfogalmazva - ez hozna csak ellentmondást bele.
Ezek csak néhányak azon problémák közül, melyek az Atya és Fiú kapcsolatának tagadásából származnak.

Jézus Istentől született
Ez azt mutatja, hogy volt idő, amikor az Atya egyedül volt. A Szentírás szerint Krisztus Istentől született, és Őt Isten Fiának hívják.
Sok vers van a Bibliában, amely bemutatja, hogy Jézus Krisztus Istentől született a mennyben. Ez az oka, amiért "Isten Fiának" nevezik. Amikor Krisztus Betlehemben megszületett, az "ember Fia"-ként hivatkoztak rá.
Jn 18:37: "Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra [Betlehem], hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra". Több utalás is létezik, amely megerősíti a Krisztus születésével kapcsolatos tényt, amely megtörtént Betlehemben, ill. azelőtt.

Krisztus létezett a föld teremtése előtt
Sokan azt hiszik, hogy Krisztus Betlehemben való világrajöttével született meg, de nézzük, mit mond a Biblia! A Példabeszédek 8. rész egy történelmi áttekintést ad a Bölcsességről. Krisztusra úgy hivatkoznak, mint "Isten Bölcsessége". "Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét." (1. Kor. 1:24). "Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől ..." (1. Kor 1:30). Olvasd el a Példabeszédek 8:12-21-et a Septuagintában (Az Ószövetség görög változata), és találni fogsz ott egy verset, amely nem található meg a modern zsidó Bibliában. Ez a helyes fordítása a hiányzó résznek a 21. versben - Jézus mint Bölcsesség beszél: "Ha kijelentem neked a dolgokat, amik naponként történtek, megemlékezem arról is, hogy elmondjam a régi (azelőtti) dolgokat is." (Apokrif Septuaginta - görög és angol, Benton kiadás, Hendrickson Kiadó)
Péld. 8:22: "Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen". Figyeld meg, hogy használják a "szerzett" [7069] szót az 1. Mózes 4:1 versében! "Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem [7069] férfiat az Úrtól."
Péld. 8:21-31: "Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett [7069] engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette valék mint kézmíves [angolban: mint felneveltje], és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban". Ezek a versek valóban Krisztus szavait idézik.
Jn 3:13,16,18: "És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van. ... Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ... A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében."
1. Mózes 1:26: "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra". Krisztus jelen volt a teremtésnél az Atyával.
Jn 1:1: "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten[től] vala az Íge". (Lásd az eredeti verset a Nemzetközi Bibliában!)
Fil. 2:5-7: "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén". Krisztus a mennyben az Atya képmása volt. Az általa birtokolt formát azonban a mennyben kellett hagynia, és egy másik formát - emberi formát - kellett felvennie. Ebből a versből láthatjuk, hogy Krisztus valóban létezett a mennyben, mielőtt gyermekként a földre jött volna.
Mik. 5:2: "De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van". Már olvastunk erről a "származásról" a Példabeszédek 8:21-31-ben. A Mikeás 5:2-ben található "származás" [4163] kifejezés eredetet jelent. A szó, amit "öröktől fogá"-nak fordítottak, azt jelenti: "határozatlan vagy végtelen jövő". Sokan helytelenül használják ezt a szót, azzal a jelentéssel: "kezdet és vég nélkül".
Róma 6:22: "Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet". Ez a vers azt mondja, hogy ha engedelmeskedünk Istennek, örök életünk lesz. Örök élet van ígérve Isten gyermekeinek. Ismersz ma bárkit is Isten gyermekei közül, akinek ne lett volna kezdete? Öröktől fogva éltek ők? Persze, hogy nem.
Zsolt. 115:18: "De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. [5769]" A "mindörökké"-nek itt van egy kezdete.
Zsolt. 103: 17.18: "De az Úr kegyelme öröktől fogva [5769] való és örökkévaló [5769] az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain". Ez az ígéret azoknak, akik engedelmeskednek Istennek. Minden ilyen embernek van egy kezdete, de nincs vége - ha engedelmeskedik.
Összegezzük, mire jutottunk! Amikor Isten örökké tartó [5769] ígéretről beszélt népének, azt jelentette, hogy ha ők Isten útjaihoz szabják magukat, akkor Isten ígérete be fog teljesedni. Más szavakkal: ennek az "örökké tartásnak" van egy kezdőpontja, de nem szükségszerű, hogy vége is legyen. Maga, ez az alapelv Isten Fiára is vonatkozik. Jézus napjainak van egy kezdte. A Mikeás 5:2-ben található "öröktől fogva" kifejezés az "örökkévalóság napjaira" utal, ahol Krisztus kezdete található. Krisztus az örökkévalóság napjaiban született, ezért hívják Őt Fiúnak. Mikeás 5:2 megemlíti, hogy Krisztus kétszer születik meg: egyszer a mennyben, aztán Betlehemben. Ésaiás 9:6-ban azt olvassuk: "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság [5703] atyjának, békesség fejedelmének".
A szó, amit "örökkévalóság"-nak [5703] fordítottak, Ésaiás 45:17-ben "soha örökké" -nek [angolban: világ, vég nélkül] van bemutatva. A világnak van kezdete, ahogy Szentírás elmondja nekünk. Ez egy példa arra, hogy létezik egy kezdet, de nem szükségszerű, hogy vég is legyen. Amikor Ésaiás 9:6-ot olvassuk, emlékezzünk arra, amit az Atya szó jelent!

Néhány plusz bibliavers
Jn 16:27, 28: "Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához."
Jn 17:5-8: "És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, a mit nékem adtál".
Jn 8:42: "Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem."
Jn 6:62: "Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, a hol elébb vala?!" A Szentírás egyértelmű azon ponttal kapcsolatban, hogy Krisztus létezett a mennyben, mielőtt erre a földre jött volna. Aki másként tanítja, amit ezek a bibliaversek bemutatnak, az csaló.
Kol. 1:15-17: "A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született [Krisztusra utalva]; Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn." Ne felejtsd el, hogy amikor Krisztus gyermekként eljött erre a földre, a teremtés hete már befejeződött! A teremtés kezdetekor Krisztusnak jelen kellett lennie, hogy mindent megteremtsen.
Péld. 30: 4: "Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?"
A Biblia tanít bennünket Istenről és az Ő Fiáról. Ha nem fogadod el azt, akkor egyszerűen nem hiszel Isten Szavában! Ábrahám elhitte, amit Isten mondott, és ez igazságul tulajdoníttatott neki. Ha te nem hiszed el, amit Isten mond, akkor te hamis (bűnös) embernek számítasz. A Jelenések könyvében azt mondja a Biblia, hogy csak igaz ember fog a mennybe belépni.
Jn 1:15: "János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál." Nyilvánvaló, hogy János ismerte ezt az igazságot, amit oly sokan elfelejtettek.
Jn 3:31-36: "A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földről való, földi az és földieket szól; a ki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. A ki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert a kit az Isten küldött [Krisztus], az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket. Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."

Gondolj arra a szeretetre, amellyel az Atya viseltet irántunk!
Van egy csodálatos indok, amiért Kisztus áldozata oly különleges. Éppúgy, ahogy a gyermeked valódi számodra, úgy Jézus Isten valódi Fia. Jézus volt az, nem az Atya, aki valóban meghalt a te bűneidért, és az enyéimért is. Az Atya megengedte ezt a szent áldozatot.
Jn 3:16: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
Lk 9:35: "... Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok." Isten megmondta, hogy neki van egy Fia - és szó szerint értendő, amire Ő gondolt. Az emberi felfogás szerint egy fiú: egy fiú utód, egy fiú, aki fiatalabb, mint a szülei. Krisztus Isten valódi Fia. Az Atya idősebb, mint a Fiú. Ez az, amire Krisztus gondolt, amikor azt mondta: "az én Atyám nagyobb nálamnál." (Jn 14:28).

Krisztus egyképpen örökkévaló az Atyával?
Sokan azt mondják, hogy Krisztus egyképpen örökkévaló az Atyával. Mit jelent az "egyképpen örökkévaló" kifejezés? Az jelenti, hogy mindig is volt, és még most is van. Mikor Krisztusra alkalmazzák az "egyképpen örökkévaló" kifejezést, ez azt jelenti, hogy azonos korúnak kell lennie az Atyával, kezdet nélkül. Azonban a Biblia azt mondja, Jézusnak volt kezdete, a régi időkben, az örökkévalóság napjaiban, amikor még a Föld nem létezett.
Ahogy mi emberi módon értjük, a fiú fiatalabb a szüleinél. Helytelen lenne, ha egy unoka "fiam"-nak hívná a nagyapját. Ha egy negyven éves ember fiának nevez egy másik negyven éves embert, akkor hazudik. Isten nem hazudhat. Ő Krisztust Fiúnak nevezte, mivel az is volt. Az "egyképpen örökkévaló" kifejezés alkalmazása - mely azt jelenti: soha nem volt kezdete Isten Fiának - tagadja azt, amit a Szentírás mond Jézussal kapcsolatban.
Ez akkor azt jelenti, hogy Krisztus teremtve volt? Egyáltalán nem! Különbség van aközött, hogy valami teremtve lett és valami megszületett. Isten tud a semmiből valamit teremteni, mint pl. az angyalokat. Az angyalok nem más angyaloktól születtek, hanem teremtve lettek. Nem ugyanez a helyzet velünk vagy Isten Fiával. Krisztus az Atyától, mi a szüleinktől születtünk. Mi nem lettünk kitalálva vagy teremtve, mi megszülettünk! A "születés" szó található meg a Példabeszédek 8:24-ben, ahol az olvasható: " születtem vala [2342]". Lásd Jób 39:4-et, Ésai. 54:1-et e szó helyes használata végett!
Nem kell azon elmélkednünk, hogyan született Isten Fia. A Biblia nem adja meg a részleteket, ezért ezt nem kell kutatnunk.
Titus 1:2 azt mondja, Isten nem tud hazudni. A Zsidók 6:18-ban azt olvassuk: "Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon...". Ha nem volna az igaz, hogy Istennek van egy Fia, akkor az Atya sosem mondta volna: "Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok." (Lk 9:35).
Jn 5:26: "Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában". Az Atyának kellett sorrendben az elsőnek lennie, hogy életet adjon az Ő Fiának. Az "egyképpen örökkévaló" elmélet, amely a szentháromság-tan tanításából származik, tagadja mindazt, amit Isten a Fiával kapcsolatban mondott. Sátán azzal az eljárással hitette el ezt a hazugságot sokakkal, és csapott be sokakat, hogy azt mondta az embereknek: ez egy "rejtély". A rejtély olyan valami, amit nem tudsz igazán megérteni, mert el van rejtve.
Barátaim, Isten elvárja tőlünk, hogy megértsük mindazt, amit Ő kinyilatkoztatott nekünk. Ha valami el volt rejtve, de most már ki van nyilatkoztatva, akkor az már nem rejtély többé, így van?
Rm 1:20: "Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek."
Rm 16: 25, 26: "Annak pedig, a ki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak [angolban: nemzetnek] tudomására adatván".
Más szavakkal, Isten kinyilatkoztatta ezt az ismeretet mindenkinek, így a Föld minden lakosa megismerheti az igazságot, és követheti azt - hit által. Emlékezz arra, hogy a hit hallás által van, Isten szavának hallása által.
Ap.csel. 17: 29, 30: "Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek".
Miből kell megtérnünk, mit kellene elhagynunk? Isten azt akarja, hogy elhagyjuk a tudatlanságot Ővele és a Fiával kapcsolatban. Ne felejtsd el, hogy az örök élet: ismerni Istent és az Ő Fiát!
Jn 14:28: "... mert az én Atyám nagyobb nálamnál". Az Atya a Fiú előtt létezett.
Jn 5:30: "Én [Krisztus] semmit sem cselekedhetem magamtól".
Jn 6:38: "Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem". Krisztus a mennyből jött a Földre - ami azt jelenti, hogy előtte már létezett a mennyben.
Zsid. 1:1,2: "Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette".
Kolosszé 1:16: "Mert Ő benne [Krisztusban] teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek".
Jn 5:34,36: "De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt ... De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem". Az Atya küldte a Fiút, hogy megmutassa nekünk az utat, és példát adjon nekünk.
Jn 14:6: "Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." (Lásd 1. Péter 2:21-et is!)

Mi a név?
Habár a Fiút sokféleképpen hívják, úgymint a Felkent, a Messiás, Közbejáró, Közvetítő és Úr, mégis a Szentírás világosan kijelenti, hogy Jézus elkülönült személy a Legfőbb Istentől. Időnként a "név" szó félrevezethet, és egyeseknek zavart okozhat. A "név", ahogy a Bibliában használatos: a természet vagy a jellem egy bizonyos típusára vonatkozik. A jellemet az emberi tulajdonságok és vonások kombinációjaként mutattják be, amely megkülönbözteti az embereket,csoportokat vagy dolgokat egymástól. A "név" egy ember tulajdonságainak, természetének, jellemző vonásainak vagy képességeinek a leírása. Amikor valaki Jézus nevében imádkozik, akkor valójában az Ő jellemében imádkozik. A Szentírás azt mondja, ha valamit Jézus nevében [jellemében] kérünk, az Atya meg fogja nekünk adni. Jn. 15:16: "... hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben [kérve az én jellememben vagy birtokolva azt], megadja néktek".
Jn 16:23: "És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek."
2. Pét. 1:4: "A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet [jellem] részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon". Más szavakkal: félretesszük a világi gondolkodást, és helyette Krisztus értelmében, nevében vagy természetében részesülünk.
Ésai. 9:6: "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét [jellemét]: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének". (Lásd a "Néhány plusz bibliaivers" címszó alatt, az "örökkévalóság" szó meghatározását!) Az Atya rendelkezik ezekkel a valódi jellemvonásokkal, amikkel Jézus van felruházva. Jézus az Atya valóságának képmása, ezért tudja az Atyának ezeket a jellemvonásait vagy neveit viselni. Amikor Krisztust szemléljük, hasonlóvá válunk Őhozzá, és keresztényeknek vagy Krisztushoz hasonlóaknak neveztetünk. Viselni tudjuk az Ő nevét. Amikor az Ő értelme van bennünk, ahogy a Filippi 2:5 mondja, akkor mi is részesülünk az Ő isteni természetében.
2. Krón. 7:14: "És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket."

Az Atya és a Fiú összegzése
1. A Szentírás azt mondja: egy Isten létezik, és nem három. Isten szava hihető, és Isten bármit mond, azt úgy is gondolja. Bízhatunk Benne.
2. Isten Fia Isteneként ismeri el az Atyát. Krisztus nem az Atya, a Legfőbb Isten. Az Atya nem Krisztus.
3. Az Atya Fián keresztül vezet minket az Ő szavához, ilymódon alkotva minket "eggyé" Őbennük. Amikor Krisztus értelme van bennünk, eggyé válunk Ővele. A végkövetkeztetés: az Atya és a Fiú két elkülönült Lény.
4. Isten Fia Betlehem előtt és Betlehemben is megszületett. Krisztusnak van egy kezdete, de nem lesz vége soha.
5. Amikor valaki ránk néz, látnia kell Krisztust bennünk, mert az Ő jellemét vagy nevét viseljük. És az isteni természet részeseivé válunk.

"Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa." (1. Kor. 8:6)
 
 
 
 

Isten Szent Lelke
 

A "Szent Lélek"-kérdés sokak számára rejtélyes. Fontos, hogy világosan értsük Isten szavát ezzel a tárggyal kapcsolatban - hogy ha nem helyesen mutatják be neked ezt a kérdést, képes legyél leleplezni a csalást. Isten gyermekei ezzel a témával kapcsolatban nem bízhatnak meg senki szavában, csak magában a Bibliában.
1. Jn 2:27: "És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne."

A "LÉLEK" szó bibliai definíciója
"Lélek" = [7307] zsidó; [4151] görög. Gondold át alaposan ezt a meghatározást!
Ruwach (Ru-ahk); [7307 zsidó]. A Strong's bibliai konkordancia szótár azt mondja: "Lélek, szél vagy lélegzet a 7307-ből." (A Lélek - 7307 a Lélek -7306 zsidó "gyökérszóból" ered.)
A ruwach szó gesenius-féle zsidó meghatározása a következő: "a száj lélegzete; kilélegezni; Isten teremtő szava, a mozgó levegő "lélegzete", a gondolkodás módja; akarat és tanács; állhatatos értelem.
A gesenius-féle zsidó szótár a következő meghatározást adja a Spirit [7306] szóról, amely a "gyökérnek" tekinthető: "belélegzés, úgymint szaglás; örömmel való szaglás, megelégedettnek lenni a szaggal (illattal), belélegzés."
Ha egy élő ember belélegzik, mit kell végül tennie? Ki is kell lélegeznie. Amikor szavakat mondunk ki a szánkon, az a lélegzet lélekként [7307 lélek] van bemutatva.
A belélegzésre vagy a "levegő belső elfogadásá"-ra úgy hivatkoznak, mint "ruwach". A lélek [7306] az, amikor elfogadjuk azt, ami kijön valaki szájából, és megengedjük, hogy belépjen az értelmünkbe. Az ima kijön valakinek a száján és Isten fülébe jut. Az imát úgy kapja meg az értelem, mint egy lélegzetet, amely a tüdőbe jut. Íme egy példa erre az elméletre.
3. Móz. 26:31: "És városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jóillatú áldozatotok. [angolban: és nem fogom szagolni [7306] a ti édes illatszereitek illatát.]"
Az ízlel szó definíciója: "teljes mértékben értékelni, élvezni vagy ízlelni; egy megkülönböztető tuladonság vagy érzés.
Az illat szó meghatározása: "egy dolog tulajdonsága vagy minősége, amely hat a szaglószervünkre, ill. sarkallja azt; a szaglószervünk fogja fel. Egy erős vagy átható minőség: a szomorúság illata, amely betöltötte az összejövetelt. Megbecsülés, hírnév (az angolban). Egy tantétel, amelynek általában nincs jó illata (- angol; magyarban: nincs jó híre). Figyeld meg a "ruwach" szó következő használatát, amikor az "illat" szóra utal!
5. Móz. 4:28: "És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, a melyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak." A bálványok nem tudják és nem is fogadják el az imákat!
Ámos 5:21: "Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. (angolban: nem fogom szagolni...)" Isten azt mondta ezeknek az embereknek, hogy nem fogja figyelembe venni, megbecsülni vagy elfogadni az imádatukat, mivel ők lázadók.
A kilélegzés vagy eltávolítás: ruwach [7307]. Mindenki gondolja végig a következőket! Hallottad valaha is, hogy egy halott ember beszélt volna? Persze, hogy nem. Egy halott ember nem tud beszélni, mert nincsen benne lélegzet (lélek [7307] vagy szél). Más szavakkal: a halottak nem tudnak beszélni vagy lélegezni.
Próbáld ki a következőt: tartsd vissza a lélegzetedet, és próbálj meg beszélni! Ha helyesen csinálod, nem jön ki levegő a tüdődből, vagy hang a torkodból. Ez azért van, mert a levegő nem halad át a hangszálaidon. Amikor az emberek beszélnek, és levegő áramlik át a hangszálaikon, kifejezik, ami a fejükben van, ill. amire gondolnak. Ez ruwack-ként (lélek [7307]) vagy mozgó levegőként van kifejezve.
Próbálj meg érthetően beszélni anélkül, hogy levegő jönne ki a tüdődből! Ugye, nem tudod megtenni? Most lélegezz ki, és ugyanakkor mondj is valamit! Eredményesen kommunikáltál. Megosztottad a lelkedet [7307] beszéd által. (Lásd Gal. 3:5.)

Egy példa a szolgáló lélekre
Képzeld el, hogy megkérlek, menj el a hitvesemhez, és kérd el tőle az autóm kulcsait, amelyek az asztala mellett vannak. Mit gondolsz, mit fog tenni a hitvesem? Odaadja a kulcsokat.
Namármost, ki beszélt a hitvesemmel? Te voltál az. Mit gondolsz, kit hallott, amikor te beszéltél? Ismét igazad van, engem hallott beszélni - a te szádon keresztül, mivel én voltam az egyetlen, aki tudta, hol vannak a kulcsok. Te nekem beszéltél. Egy küldött voltál, és elvitted az én értelmem gondolatait a hitvesemhez. Valójában a lelkemet vagy gondolataimat adtad oda neki, és ő úgy válaszolt, mintha én beszéltem volna hozzá abban az időben.
Mt 10:20: "Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek."
Isten Lelke Isten értelme, amely szavakban vagy ismeretben jelenttetett ki nekünk vagy lett kifejezve. Isten Lelke nagy erővel bír, oly nagy erővel (hatalommal), hogy Isten bármit mond, az megtörténik. Oly nagy erővel, hogy ég és föld elmúlnak majd, de az Ő Szava [Lelke] nem. Az Ő szava nem jön vissza üresen.
Ésai. 55:11: "Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés (angolban: sikerrel elvégzi) lesz ott, a hová küldöttem." "És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével (angolban: lelkével) [4151], és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével" (2. Thess. 2:8)

A Szentírás megerősíti ezt a pontot
Rm 1:20: "Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek."
Mit gondolsz, mi az Istenben, amely láthatatlan a világ teremtésétől fogva? Gondolkodjunk egy kicsit! Az Atya és Fia gondolatai láthatatlanok voltak, de a teremtés magába foglalta őket. És most láthatóak. Hogyan? Megértjük, mit gondoltak a dolgokról, amiket alkottak. Krisztus gondolatai ki lettek nyilatkoztatva, amikor szavai által megteremtette a létezést. Amikor a teremtést szemléled, megértheted, mit gondolt az Atya és a Fiú. Nézzünk meg egy másik bibliaverset, amely megerősíti ezt!
1. Móz. 1:2: "A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke [7307] lebeg vala a vizek [mélység] felett." Az "Isten Lelke lebeg vala a vizek felett" ugyanaz, mint az "Isten mondta". Isten kimondta, ami a gondolataiban volt, és az megtörtént. Ha megnézed a harmadik verset, az elmondja neked "És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság". Ami Krisztusban láthatatlan a világ teremtésétől fogva, az az Ő gondolata. Ha egy ember ott lett volna, és hallotta volna, mi történik, hallotta volna a szavakat: "Legyen világosság!" (Isten lehelete lebegett a vizek felett.)

A "Lélek" és "értelem" szavak egymás szinonímái
Ésai. 40:13: "Kicsoda igazgatta az Úr lelkét [7307 - héber], és ki oktatta Őt,mint tanácsosa?" Pál idézi a septuaginta-féle vagy görög változatát ennek a szövegnek a Rómabeliekhez írott levél 11:34-ben: "Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét [3563 - görög]? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?". Ebben a két bibliaversben az "értelem" és a "lélek" szavak egymás szinonímái.
A következő idézetben a lélek és az értelem szavakat ugyanabból a zsidó szóból (lélek [7307]) fordították.
Ezék. 11:5: "És esék reám az Úr lelke [7307], és mondá nékem: Mondjad, így szól az Úr: Így szólottatok, Izráel háza! és a mi lelketekben (anglban: értelmetekben) [7307] készül, én tudom."
Sok bibliavers létezik, amely bemutatja, hogy az értelem és a lélek szavak egymás szinonímái. Figyeld meg a következőket!
Zsolt. 33:6,9: "Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére [lélek - 7307] minden seregök. ... Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott." 1.Mózes 1:2,3 azt mondja: "... és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett, És monda Isten: Legyen világosság". 2 vagy 3 tanú bizonyságtétele megáll. Ezek a szövegek vagy tanúk világos és egyszerű módon tárják fel az igazságot.
Krisztus szavai szentek vagy szentségtelenek voltak? Jézus azt mondta a Jn 6:63-ban: "A lélek [4151 - görög: pneuma] az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek [4151] és élet". Az összes szó, amit Krisztus mondott, Szent volt és Lélek - Szent Lélek.
Péld. 1:23: "Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet [7307], tudtotokra adom az én beszédimet néktek." Isten Lelke az Ő szavai által kinyilatkoztatott értelme. Az mind szent gondolat vagy Szent Lélek.
Ésai. 61:1: "Az Úr Isten lelke [7307] van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást". Ha Isten Lelke rajtunk van, másokat is Istenhez vezethetünk.
Lk. 11:13: "Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket [4151] azoknak, a kik tőle kérik."
Ap. csel. 11:15: "Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek [4151] ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben." Ha kérjük Istentől a Szent Lelket, meg fogja nekünk adni.
Jóel 2:28: "És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet [7307] minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak." Hogyan öntetik ki Isten Lelke minden testre? Isten Lelke szavain, a Biblián és annak prédikálásán keresztül jön hozzánk; valamint a természeten keresztül. Ne felejtsd el, hogy a természet bemutatja, amit az Atya és a Fia gondolt a teremtésről!
Ap. csel. 2: 38: "Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek [4151] ajándékát." Ha elfordulsz a gonoszságtól, akkor megkapod a Szent Lélek (értelem) ajándékát, ahogy az megígértetett.
5. Móz. 32: 1,2: "Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit! Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!"
4. Móz. 11:25: "Akkor leszálla az Úr felhőben, és szóla néki, és elszakaszta abból a lélekből [7307], a mely vala ő benne, és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok a lélek [7307], menten prófétálának, de nem többé."
Ezék. 2:2: "És lélek [7307] jöve én belém, a mint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, a ki szól vala nékem." Más szavakkal, amikor Isten Ezékielhez beszélt, az Ő Lelke belépett Ezékielbe.
Ap. csel. 10:44: "Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent (Értelem) Lélek [4151] mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet."
Ésai. 19:3: "És elfogyatkozik az égyiptomiak lelke [7307] (a világ lelke vagy gonosz lélek) ő bennök, és az ő tanácsát elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és jövendőmondóktól." (Bálványok, szemvényvesztők, halottidézők mind tisztátalan lelkek.)
1. Kor. 2:12 megmondja nekünk, hogy két lélek van: egyik Isten Lelke, és az szent, a másik a világé, és az gonosz vagy a Sátán Lelke. Melyik lelket birtokolta Egyiptom? És melyiket Pál? Melyiket birtoklod te magad?
1. Kor. 2:12: "Mi pedig nem e világnak lelkét [4151] vettük, hanem az Istenből való Lelket [4151]; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk." Pál Isten Lelkét birtokolta. Nekünk is azt a lelket kellene birtokolnunk?
Jakab 4:4: "Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz." A világ lelke Sátán lelke, amely tisztátalan vagy gonosz lélek. Ez a fajta lélek ellensége Istennek, és nekünk is.
Ésai. 30:1,2: "Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, a kik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem [7307] által, hogy bűnre bűnt halmozzanak! A kik Égyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Faraónak oltalmába, és Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek." Egyiptom a világ gondolatait vagy lelkét jelképezi, amely végül is Sátán lelke. Azonban nekünk nem kell megkapnunk ezt a gonosz lelket. Figyeld meg Isten ezen csodaszép ígéretét! "És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem [7307], a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké!" (Ésai. 59:21). Azokat, akik tisztelik Istent, Isten is meg fogja tisztelni ezzel az ígérettel.
Ésai. 63: 11: "S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: hol van, a ki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? hol van, a ki belé adá az ő szentséges lelkét [7307]?" Isten Lelke Isten értelme, amely ki lett nyilatkoztatva vagy ki lett fejezve a számunkra szavakban vagy ismeretben.

A Szent Lélek visszautasítása
Érdekelt valaha is, mi fog történni, ha visszautasítod Isten Szent Lelkét? Miért megbocsáthatatlan bűn a Szent Lélek visszautasítása? Fontold meg a következőket: ha visszautasítod Isten szavát, az Ő kinyilatkoztatott értelmét, a Szent Lelket, amely az összes remény reményét adja nekünk, akkor milyen más remény marad a számodra? Megtagadtad az egyetlen módot, amely által megkaphatod a megbocsátást, és az örök életet; nem marad semmi, ami segíthetne neked. Lásd Jn 6:63.
Jn 14:6-ban Jézus kinyilatkoztatta, "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." Ha megtagadod, amit Isten az Ő Fián keresztül mondott, akkor nem lesz örök életed, és Krisztus halála hiábavaló volt a számodra. Jel. 21:8 azt mondja, a hitetlenek nem fognak belépni a mennyeknek országába.
Jn 3: 16: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." A lényeg: méltányolod annyira az Atyát, hogy azt tedd, amit mond? Vagy több tiszteletet tanúsítasz egy ember iránt (mint pl. a főnököd a munkahelyeden), mint Isten iránt?
 

  řĺç : "LÉLEK"
(a zsidók jobbról balra olvasnak)

Zsidó betűk Betűszimbolika Lelki jelentés
ř Reysh          fej           vezetés
ĺ Vav       köröm   állhatatosság
ç Cheyth          kerítés         védelem

Héber lecke
Egy kép ezer szóval felér. A héber abc jobban elénk tud tárni egy történelmi képet, mint az angol (vagy magyar) abc. Olvasva a héber "lélek" szót, nemcsak egy kifejezés tárul elénk, hanem ugyanakkor a szó képe is.
Adhat Isten Lelke (a lehelet vagy értelem, amely hatalmas) neked vezetést, irányítást, védelmet és ugyanakkor tehet téged állhatatossá az Ő igéjében? Feltétlenül.
Amikor a lélek szót lebontjuk betűkép alakjaira, a következőket találjuk:  ř vezetés, ĺ  állhatatosság és ç védelem. Milyen csodálatos Istenünk van, hogy Ő mindezt meg tudja tenni értünk Lelkén keresztül. Milyen elragadó!

Két lélek: te melyiket birtoklod?
A "szent" és a "gonosz" szavak leírják a lélek típusait, amelyről a Biblia beszél. Ezek a melléknevek feltárják mindkét lélek eredetét. Az a lélek, amely Istentől származik, szent Lélek. A Biblia azt tanítja, hogy két lélek létezik; egyik a világé, a másik Istené. Ha csak két lélek létezik, és Isten Lelke szent, akkor tudjuk, hogy a világ lelke gonosz. Te melyiket birtoklod?
Mt 12:34-35: "Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat." Milyen gyümölcs jön ki a te szádból, szent vagy gonosz?
Jakab 4:4: "Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz."
Érdekelt valaha is, hogy a világ lelke miért gonosz, bűnös és istentelen? A válasz: mivel visszatükrözi Sátán gondolkodását. Miért szent Isten Lelke? Isten Lelke Isten gondolatait tükrözi vissza. Mindenkinek 24 órája van egy napban. Hány órát használsz fel, hogy feltöltődj a világ, ill. Isten lelkével?
Jakab 1:17 elmondja nekünk, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék Atyjától származik, beleértve az összes gondolatát: az Ő szent Lelkét.
Hallottad, hogy valaki is azt mondta volna: "Olyan mocskos szája vagy gonosz lelke van" vagy "Át kellene adnom valamit neki a gondolkodásmódomból"? Ezen emberek bezsélgetésének tárgya: érzelmeik vagy gondolataik kifejezése, legyen az szent vagy szentségtelen. A következő idézetek bemutatják, hogyan tudja Isten szava megváltoztatni az életedet, hogy új lélekkel és új szívvel szolgálj.
I. Pét. 2:22: "A ki [Krisztus] bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott".
Jel. 14:5: "És az ő szájokban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek."
Sof. 3:13: "Izráel maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak és nem lesz a ki felrettentse őket."
Ésai. 26:3: "Kinek szíve (angolban: értelme) reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;"
Mt 5:48: "Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes."
Ap csel. 4:31: "És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala." Az Úr odaadta nekik az Ő Lelkét, és ők bátorsággal szólták azokat a szavakat, megosztva őket másokkal is.
Gal. 3:5: "Annakokáért, a ki a  [szent] Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?" Az embernek először hallania kell Isten szavát, mielőtt végrehajtaná azt.
Amikor visszautasítjuk Isten Lelkét, akkor minket kemény nyakú, makacs embereknek neveznek. István azt mondta a zsidó vezetőknek az Ap.csel. 7:51-ben: "Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen.". Ez a bibliavers ellentéte annak, amely lezajlott az Ap.csel. 4:31-ben, ahol a tanítványok örömmel fogadták el az igét, és betöltettek Isten értelmével. Bátorsággal és boldogan osztották meg azt a többiekkel. Ha valóban ismernéd Isten értelmét, nem cselekednéd te is ezt? Emlékezz arra, ki állt ellene a Szent Léleknek!
1. Kor 2:12: "Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk."

Csodás ígéret azoknak, akik betegek
2. Mózes 15:26: "És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód."
Mt 8:16: "Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval [Krisztus betöltötte őket Atyjának Lelkével ] kiűzé a tisztátalan lelkeket [a démon gonosz lelkületét, amely azon emberek értelméből származott], és meggyógyít vala minden beteget;" El tudod képzelni, minémű lélek volt azokban az emberekben, hogy Krisztusnak ki kellett belőlük űznie?
Krisztus kiűzte a tisztátalan lelkeket, a gondolkodás gonosz módját, amely megszállta és elnyomta azokat a személyeket; és Krisztus betöltötte értelmüket szent gondolatokkal, Szent Lélekkel - igéjén keresztül.
Mt 4:23,24: "És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket." Krisztus prédikálásán és tanításán keresztül tanultak az emberek. Azután képessé váltak, hogy eldöntsék, melyik lelket választják. A döntésük szerint gyógyultak meg. Mert mindazok, akik meggyógyultak - tudjuk -, elfogadták Jézust. A hitük szerint gyógyultak meg. Emlékezz arra, hogy a hit Isten által mondott dolgok hallásából van!
Krisztus kiűzött ördögöket az emberek életéből. Példát adott nekünk, és hatalmat, hogy mi is ugyanezt  tegyük. A kimondott szavak által a megtört értelem és élet helyreállhat. Van remény a reménytelenek számára. Felelősek vagyunk, hogy részesüljünk ebben a megbízásban. Tanulj, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint munkás, aki megfelelően hasogatja az igazság beszédét! Krisztus helyesen hasogatta az igazság beszédét, és azt mondta nekünk, mi is meg tudjuk osztani másokkal Isten Lelkét.
Ebben a tanulmányban tisztább képet kaptál az Atyáról és a Fiúról. Az nyilvánvaló, hogy Ők nem egy Személy. A Biblia azt tanítja, hogy csak ketten vannak, akik méltók az imádatra, akiket "Istennek" nevezünk. (Egyik jelentése az "Isten" szónak: isteni Lény, egy cím.) Az Atya és a Fiú mindketten isteni Lények, de nem teljesen egyenlőek. Krisztus áldozata valóságos, mivel: Krisztus valóban meghalt! Meghalt a kereszten, és fel kellett támadnia. Az Atya halhatatlan, s ezért lehetetlen, hogy Ő meghaljon. Rm 10:9: "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol".
Csak bíztatni tudlak, hogy menj vissza, és olvasd újra a Szentírást ezzel az értelemmel. Isten Lelke az Ő értelme és gondolatai, kinyilatkoztatva az emberiségnek a Szentíráson, a régi idők prófétáin, a Fián, a természeten, a mennyei angyalokon és emberi lényeken keresztül. A Szent Lélek nem egy harmadik, személyes isten. Sokan "Szent Lélek Isten"-ként hivatkoznak a Szent Lélekre.
Az embernek előbb hallania kell a szavakat, mielőtt engedelmeskedni tudna. Ezért van, hogy Isten azt akarja, hallgassuk az Ő szavait, és engedelmeskedjünk nekik. Megkapod Isten Lelkét az által, hogy hallgatod az Igét. Egyesek azt hiszik, hogy a Szent Lélek - ami szerintük egy harmadik isten - birtokolni tudja őket, és sok természetfeletti tettet hajtat velük végre.
Isten meg akarja mutatni nekünk, ki Ő valójában, mennyire szeret minket, hogyan halt meg igazából egyszülött Fia a bűneinkért, és hogyan támasztotta fel Őt a halálból. Olvasd el a következő bibliaverseket: Jn 17:3, Jn 3:16, Rm 10:9!
Ha engedelmeskedsz Istennek, engedelmekedni fogsz a 2. Tim. 2:15-ben található tanácsnak is, és fel fogod fedezni, hogy nincs semmi misztikum az Istenségben. Ha megérted ezt az elméletet, Sátán elmenekül tőled. Jakab 4:7 azt mondja: "Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek".
Ha valaki közelről megvizsgálja, látni fogja, hogy Sátán és az ő hamis rendszere nemcsak a világban van, hanem megtalálható abban a népszerű hittételben is, amit szentháromság-tannak neveznek. Ez az Istenről szóló vallásos elmélet misztikus és megtévesztő, mégpedig nagyon körmönfont módokat alkalmazva. Azok, akik nem ismerik Isten igéjét, híjával találtatnak. Hogy lássad, ez hogyan lehetséges, olvasd el Sátán céljával kapcsolatos terveket és ördögi tulajdonságait, melyek az Ezék. 28-ban és Ésai. 14-ben találhatók, s amelyekkel a következő rész foglalkozik.

"Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." (2. Kor 3:17)
 
 
 
 

Az ördöggel kapcsolatos tények
 

Hogyan keveredett bele Sátán a szentháromságba?
Ésai. 14:12-14: "Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz."
Fontold meg a következőket: Lucifer, akit Sátánként ismerünk, szintén igényt tartott a tiszteletre és a pozícióra, amit az Atya a Fiának adott. Pál azt írta: "Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne [Krisztusban] lakozzék az egész teljesség; ... Mert Ő benne [Krisztusban] lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" (Kol. 1:19, 2:9). Sátánnak nem volt ennyi kiváltsága, így azt mondta a szívében: "hasonló leszek a Magasságoshoz" (Ésai. 14:14). Mivel Sátán nem lehetett egyenlő Istennel és az Ő Fiával, és nem kapott annyi kiváltságot, csinált magának egy pozíciót. Ezért van, hogy őt a világ istenének nevezik.
Sok bibliavers van, amely bemutatja az Atya és a Fiú kapcsolatát, és ahol egy harmadik személy nincs jelen. Néhány példa:
Zak. 6: 12,13: "... békesség tanácsa lesz kettőjük között [az Atya és a Fiú]." A "békesség tanácsát" a héberből fordították mint "a visszaadás terve" vagy a "megváltás terve".
Jn 17:3: "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust."
Rm 8:9: "A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé."
Fil. 2:5: "Annakokáért az az indulat (angolban: értelem) legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is". Mit gondolsz, kinek a lelkét birtokolta Krisztus, és milyen értelem volt Őbenne? Az Atyáé. Miért? Pál megválaszolja kérdésünket a Róma 15:6-ban: "Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját." Lásd még Jel. 3:21, 22:3, Jn 3:16, 14:6. Minden fent említett, nagyon kényes és alapvető pontban csak két személy volt jelen, és nem egy misztikus trio.

A nagy kérdés
Kit használt fel Sátán, hogy bemutassa és támogassa a saját maga által megalkotott pocíciót, amelyet birtokolni akart? A válasz: az emberi nemzetet. Sátán átadta a szentháromság-tan elméletét az embereknek - az egyházon keresztül. Senki sem gyanakodna soha, hogy hamis dolgok jönnek egy egyházból. Pontosan ez az, amit a lelkek ellensége akar. Az ellenség nagyon igényes választást végzett. Egy olyan egyházat választott, amely régóta létezett, és hagyományokon nyugodott. Ezt az egyházat ma egyetemes egyháznak, valamint az egyházak anyjának nevezik. Egyértelművé téve: Sátán a Katolikus Egyházat választotta, hogy bevezesse ezt a hitet a hármas istenségről. Ezen egyház nyiltan vállalja, hogy a szentháromság-tan tőlük ered. Tulajdonképpen minerről olvashatsz a Kézikönyv napjaink katolikusai számára c. könyvben (1994, 16.17. oldal - angol).
A Katolikus Egyház az Istenséget rejtélynek és szentháromságnak nevezte. Soha nem fogod a Bibliában megtalálni a szentháromság szót! Ez az egyetemes egyház volt az, amely üldözte az igaz keresztényeket a sötét középkorban. Mivel a Katolikus Egyház elnyomta a Biblia tanításait emberalkotta tantételekkel és hagyományokkal, szükség volt a reformációra, és a protestantizmus születése megkezdődött. Napjainkban bármely (keresztény) egyházat, amely nem katolikus hitű, protestáns egyháznak vélnek. Sok egyház létezik, amely katolikus tanításokat gyakorol, s ugyanakkor protestáns egyháznak vallja magát. Azt kérdezem én: mi ellen protestálnak?
Sátán azt mondta önmagáról Ésai. 14:14-ben: "Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz."
Ezék. 28:2: "Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének [egy másik név Sátánra]: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve".
Érdekes, hogy az angyalokra is hivatkoznak úgy a Bibliában mint "emberek". Íme néhány plusz vers, amely ezzel a témával kapcsolatos:
Ésai. 14:12.16: "Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia  (angolban: Lucifer) [egy másik név Sátánra]!? ... A kik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója (angoban: ez-é amaz ember, aki a föld háborgatója), a ki királyságokat rendített meg?"
Dán. 9:21: "És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel [egy angyal], a kit elébb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén, megillete engem az estvéli áldozat idején."

Szemelvények a Kézikönyv napjaink katolikusai számára c. könyvből
"A Katolikus Egyház azt tanítja, hogy a feneketlen rejtély - amit mi Istennek nevezünk - úgy nyilatkoztatta ki magát az emberiségnek mint személyek Hármassága: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek."
"A szentháromság rejtélye a katolikus hit központ tantétele. Ezen alapszik a Katolikus Egyház minden más tanítása."
"Az [Katolikus] Egyház nagy gonddal tanulmányozta ezt a rejélyt, és négy évszádat letisztulása után úgy döntött, hogy megalkotja a tantételt a következőképpen: az Istenség egységében három személy létezik - az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, teljesen elkülönülve egymástól. ... az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent lélek Isten." (Handbook for Today's Catholic, 16, 17. old. - angol)
A Biblia nem tesz ilyen kijelentést a szentháromságról, mivel ez nem igaz, mégis a Katolikus Egyház ezt hirdeti. Világos, hogy ki igényeli  a hatalmat itt önmagának.
Egy érdekes feljegyzés: a Nemzetközi sztenderd bibliai enciklopédia azt állítja, hogy a Katolikus Egyház kénytelen volt hitelvbe foglalni a szentháromság-tant a világegyház egyesítése végett (egyetemes egyház!). A Biblia azt tanítja, hogy nincs új a nap alatt. Most megérthetjük, hova vezet az egyesített világegyház - ha tanulmányozzuk a jelenlegi eredményeket. Rm. 1:20 azt mondja, nekünk meg kellene értenünk az Istenséget - olyan nyilvánvalóan és egyszerűen, ahogyan megértjük a természet dolgait - melyet Isten alkotott -, tehát nincs mentség.
Ap.csel. 17:29: "Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség." A "kitalálás faragványa" saját gondolatainkat, ill. kitalálásainkat jelenti. Más szavakkal: nekünk nem szabad saját (önmagunk által kitalált) következtetésre jutnunk Istennel kapcsolatban, ahogyan azt egyes egyházak teszik manapság.
Péld. 14:12: "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." Az egyházak ma azt mondják, hogy "három Isten létezik egyben", noha a Biblia szerint csak egyetlenegy Isten létezik. Kié lesz a hatalom ezen utolsó időkben: az egyházaké vagy Isten változhatatlan Szaváé? Döntened kell, magad miatt.
Isten szavának megváltoztatása csalás, és zavart okoz. Sátán megpróbálja ezt a fajta csalást eltakarni az által, hogy rejtélynek nevezi. Ha én elrejtek egy tárgyat a kezemben, és megkérlek, találd ki, mi az, valószínűleg nem lennél képes rá. Azt mondhatod, az egy rejtély. Azonban, ha megmutatom, mi van a kezemben, és azután kérdezlek meg, mi az, onnantól kezdve az már nem rejtély többé, ugye?
Az, hogy a szentháromság szó nem szerepel a Bibliában, jel lehet, mely mutatja, hogy valami nincs rendben. Miért nem fedezte ezt fel Isten legtöbb embere ezt korábban? Sokan sosem gondolták, hogy megkérdőjelezzék tanáraik tekintélyét. Azonkívül egyes tanárok ezek közül azálta a "gonosz" által lettek odahelyezve, aki megrontja Isten népét. Ha nem követed a gondolkodásmódjukat, az ellened indított legkedveltebb taktika, hogy kedvedet szegik hatalmuk megkérdőjelezésvel kapcsolatban azáltal, hogy kultusztartónak, szektatagnak vagy eretneknek kiáltanak ki. Egy jól ismert ember ugyanezeket a tapasztalatokat szerezte: Pál apostol. Figyeld meg, mit mondtak róla: "Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje" Ap.csel. 24:5.
2. Pét. 2:1-3: "Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad." Megtagadhatod az Urat, tagadva az Ő Fiúságát. (Lásd 1. Jn 2:22)
Kol. 1: 18: "És Ő [Krisztus] a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első". Napjainkban emberek vannak az egyházak élén, és egyes emberek utai ezek közül a halálba vezetnek. (Lásd Péld. 14:12)
1. Jn 2:27: "És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne." Nincs szükségünk az emberi hagyományok tanításaira. A Biblia a mi tanítónk. Ha teljes szíveddel, lelkeddel és elméddel keresed Istent, meg fogod Őt tanálni. Az Ő Lelke fog tanítani téged, ha tanulmányozod az Ő igéjét.
Valamit mondani, ami nem igaz - hazudás. Vannak, akik azt gondolják, hazudhatnak. A Biblia azt mondja: az bűn.
1. Jn 2:22: "Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút." Más szavakkal: elhinni azt, amit az emberek mondanak Istenről a szentháromsággal kapcsolatban ugyanaz, mint tagadni az igaz atya-fiúi kapcsolatot, és embert helyezni az antikrisztusi pozícióba. Hogy megértsd ezt a kinyilatkoztatott igazságot, meg kell értened, amit ez a tanulmány az előbbi részekben mondott.
Zsid. 6:18 elmondja nekünk, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjon. 5. Mózes 6:4 azt mondja: "Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! [nem három]".
Most már könnyű megérteni, hogyan lett annyi ember becsapva, és miért képtelenek felfogni az evangélium értékét és mélységét. Ha egymásra tekintünk Isten szava helyett, hibát követünk el. Szemünket mindig Krisztuson kell tartanunk, nem az embereken vagy a vezetőségen.
Testvéreim, miért nem fordultok Istenhez az igazságért? Miért vártok valaki másra, hogy elmondja nektek az igazságot? Tanulj önmagadnak, és Isten meg fogja neked mutatni az igazságot. Tanuld meg, hogyan tanulmányozz, és tedd azt! Az emberek várják a Szent Lelket, hogy megragadja és a földhöz vágja  őket, s hatására nyelveken beszéljenek, és mindenféle csodák történjenek az életükben. Nem fogják fel, hogy Sátán csak az ilyen alkalomra vár. A lelkekért végzendő szeretet-munka óriási. Ki fogja tanítani ezen lelkeket?
2. Tim. 2:15: "Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét." Isten gyermekeinek nem kell tudatlannak lenniük.
Mit kell tennünk? Meg kell bánnunk. Mit kell megbánnunk? Meg kell bánnunk bűneinket, és el kell hagynunk azokat, valamint helytelen felfogásunkat a menny Istenével és az Ő Fiával kapcsolatban. El kell fogadnunk Krisztus áldozatát - önmagunkért. "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." (Jn 17:3)
Hós. 4:6-ban azt olvassuk: "Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról." Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. (2. Pét. 3:9) Ezért Isten azt parancsolta nekünk, hogy tanuljunk, hogy Isten előtt becsületesen megálljunk. Így téve megtudjuk, mi kedves Istennek.
Isten akarata ismeretének hiánya miatt az emberek tudatlanul Sátán isteni képét imádják, az önmaga által kinevezett harmadik személyét a "szentháromságnak". Azáltal, hogy elhiszed a szentháromság-tant, Sátán tisztelőjévé válsz (mulsztásod miatt), mivel más isteneket imádsz. Ne felejtsd el, hogy Sátánt e föld istenének nevezik; nem jelent semmit, hogy te azt hiszed, Istent imádod a szetháromságban. Emlékezz az Ap.csel. 17:22,23-ra: "Előállván pedig Pál az Areopágusnak közepette, monda: Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. A kit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek." Ha nem tudod világosan felismerni, kit imádsz, akkor nem imádod Istent helyesen.
Jn 12:48: "A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon." Hallgass rám, Barátom! A Biblia azt mondja, az Isten szava fog megítélni minket. "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." (Péld. 14:12)
2. Kor. 4:4: "A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe."
A hagyományok nagyon erősek, de hiábavalók, és csak tönkretesznek bennünket. A hagyományok gyakorlása és a hagyományos gondolkodásmód foglalta el az Istenbe vetett hitünk helyét. Léteznek egyházak napjainkban, amelyek büszkék a hagyományaikra. Milyen szomorú.
Elmenjünk a gyülekezetbe istentiszteletre, ha össze vagyunk zavarodva az általunk imádott Istennel kapcsolatban? Megszentelve vagy megrontva jövünk haza egy ilyen összejövetelről? Ha mi nem tudjuk a választ az effajta kérdésekre, mi a helyzet a gyermekeinkkel? Ők tudni fogják? Milyen reményt tudunk felajánlani nekik? Végül is a gyámjaik vagyunk. A mi feladatunk volt (és mai is az) - tanítani gyermekeinket. Hogy tudjuk tanítani őket, amikor mi magunk se vagyunk biztosak önmagunkban?
Az igaz egyház két vagy több olyan személyre épül, aki hiszi, hogy Jézus Isten betű szerinti Fia. Krisztus azt mondta: "Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18:20)
Mt 16:16-18: "Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat."
1. Kor. 10:4: "És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt." Az volt a célom ezen versek bemutatásával, hogy feltárjam neked: az az egyház, amelyet Krisztus elismer, ugyanaz, amelyet Ő alapított. Péter megértette, hogy Krisztus Isten Fia. Krisztus azt mondta Péternek, hogy ezen a kősziklán - ezen a tanításon - fogja (Krisztus) felépíteni az Ő egyházát. Más szavakkal: Isten egyháza azon emberek gyülekezetéből áll, akik hiszik, hogy Jézus Isten Fia. Mi imádjuk Istent, mivel megkért, hogy ezt tegyük, mivel Ő az Isten, és megérdemli imádatunkat.
A szentháromság-tan ugyanazt a problémát veti fel, amellyel Krisztus szembesült, amikor itt a Földön járt. Megtagadták Őt mint Isten betű szerinti Fiát.
Ha a vallástörténelmet tanulmányozod, megtalálod, hogy a pogányoknak volt egy isteni szenthármasságuk. Napjainkban a  keresztények elrendezése ugyanaz: három isten egyben - Isten, az Atya; Isten, a Fiú és Isten, a Szent Lélek.
Világosan láttuk tanulmányunkban, hogy csak két lélek létezik (1. Kor. 2:12): egyik Istené, másik a világé. Ha valaki nem gyakorolja, és engedelmesen nem követi Isten szavait - melyek szentek -, akkor (mulasztása miatt) Sátán lelkét fogja követni, amely gonosz.
Jer. 51:17,18: "Minden ember bolonddá lett tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül a maga bálványa miatt, mert hazugság az ő öntése és nincs benne lélek [7307] (angolban: lélegzet). Hiábavalóságok ezek, nevetségre való művek, az ő megfenyíttetésök idején elvesznek." Más szavakkal: az emberek által készített bálványistenek hamisak, és nincs bennük lélek.
Rm 16:25,26: "Annak pedig, a ki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván." Ezek a versek tulajdonképpen Isten kinyilatkoztatását mutatják be nekünk. A Szentíráson és a régi idők prófétáin keresztül képesek vagyunk megérteni a rejtélyt vagy az eltakart dolgokat. A tudatlanság idejében Isten szemet hunyt a Vele kapcsolatos tudatlanság felett, de most mindenkitől megkívánja, hogy ismerje az igazságot, mivel kinyilatkoztatta azt.
Zsolt. 40:8: "Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem".
Jn 5: 39: "Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam".
Jer. 10:10,11,15: "De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Mondjátok meg hát nékik: Az istenek, a kik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég alól! [Nincs bennük lélegzet (7307) ...] Hiábavalók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyíttetésök idején!" Az egyetlen ok, ami miatt Istenről ez az ismeret rejtély maradt népe számára: az engedetlenség. Igen, az engedetlenség, Isten és az Ő szavának nyílt mellőzése és nem tisztelése az ok.
2. Tim. 2:15 és 3:16 megadja nekünk az engedélyt, hogy tudjunk mindent, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk. Ez található meg Róma 16: 25,26-ban, Ap.csel 17:28-30-ban, Zsolt. 40:8-ban és a Biblia többi részében is.
Barátom! Megengeded, hogy Jézus még a mai napon belépjen az életede? Hittel hidd el, amit Ő mondott! Csak két isteni Lény létezik, és a nagyobbat e kettő közül a menny Istenének, az Atyának hívják. Bízz, és engedelmeskedj mindannyak, amit Ő a Bibliában mondott, és birtokolni fogod az Ő Szent Lelkét. Sosem fogsz ismét egyedül járni. Angyalok fognak veled járni, akik erőben kiemelkedőek, és megmutatják neked az utat. (Lásd Zsolt. 23:3)
Légy rendületlen az igazságban! Mind a vezetés, az állhatatosság és a védelem - amire szükséged van - neked adatik, ahogy Isten megígérte - Szent Lelkén keresztül. Istennek való engedelmesség által alávetetd magadat Őneki. Hidd el azt, amit Isten mondott Jézus bizonyságtételén keresztül! Most, hogy jobban megértetted Isten szavát, élni tudsz annak, és el tudod azt mondani másoknak is.
1. Jn 5:10: "A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról."
 
 
 
 

Személyes bizonyságtétel
 

E feltárt ismret igazi próbája: "Hogyan tud ez segíteni nekem? Szabad lehetek a bűntől, és megadja ez Istennek a dicsőséget az életemben való győzelemért?" Jézus azt mondta: "az igazság szabadokká tesz titeket." (Jn 8:32)
A fenti, veled megosztott ismeret segített nekem megváltoztatni az életemet, a vágyaimat, a céljaimat, és jobbá tenni a családi életemet. Létezik bűn feletti győzelem, amit most jobban megtapasztalhatsz, mint bármikor azelőtt.
Isten csodálatos kegyelme által, amely szabaddá teszi az embereket, folytatni fogjuk a bűnök legyőzését, ahogy Krisztus megígérte. Ha az az igazság, amiben hiszünk, akkor megszabadít az minket a bűn és Sátán kötelékéből. Jézus azt mondta: "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." (Jn 8:32). Ha te még mindig kötelékben vagy, nézd meg mégegyszer, miben hiszel!
Jak. 4:7 azt mondja: "Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek". Ha napjaink egyházai ismernék az Istennel és az Ő Fiával kapcsolatos igazságot, akkor a férfiak, a nők és a gyermekek képesek lennének győzedelmes életet élni. Ha ilyen gyümölcsök nem láthatók az életükben, akkor Isten Lelke nem uralkodik szíveiken. Állj ellene az ördögnek, és neki el kell futnia tőled. Alá kell vetned magad Istennek, hogy győzhess. Ne felejtsd el, Isten nem hazudik! Az, hogy méltányolom Istent, felemelt a legmagasabb magasságba, mert most már látom, hogy valójában mennyire szeret Ő engem.
Hós. 4:6: "Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged ... elfeledkezem én is a te fiaidról.". Ha nem szabadultál meg a bűntől, az azért van, mert még nem hallottad az igazságot Istennel kapcsolatban, vagy visszautasítottad azt. Melyik történt? Hányan mennek közületek a gyülekezetbe, és élnek még mindig bűnben? Csak az igazság tud téged szabaddá tenni.
Remélem, ez a kis füzet segít neked megmutatni az igazságot, és rámutatni Sátán agyafúrt csalására és hamis módszerére, amely szó szerint és lelkileg is sok ártatlan embert vezet a halálba.

Mit jelent protestánsnak lenni?
Protestáns az, aki tiltakozik a katolicizmus és a hagyományos tantételek ellen. Emiatt hívják a protestánsokat tiltakozóknak ("protester"). Ők önként váltak ki az ún. "anyaegyházból". Az igazi protestáns hiszi, hogy Jézus Isten Fia, és hogy Ő meghalt a kereszten. Azt az egyházat tartják protestáns egyháznak, amely nem katolikus (amely nem részesül a vallásos tanításaikban és tantételeikben).
A Katolikus Egyház legfontosabb tantétele a szentháromság-tan. A katolikus hit minden tanítását ezen az egy tantételen alapozták meg. (Lásd Kézikönyv napaink katolikusai számára, 16. old. - angol)
Ha létezik olyan protstáns egyház, amely tartja a szentháromság-tant, akkor az is katolikus, annak ellenére, hogy protestánsnak nevezi magát. Ez a tan a katolicizmus szíve!
Krisztus nem ismerte el az emberi hagyományokat. Tudta, hogy az emberi szokások hiábavalók. Ezért mondta Mt 15:9-ben: "Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai." Melyik Istent/isteneket imádod te magad - tudatosan vagy tudatlanul?
Jn 3:16: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
Jn 17:3: "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust."
 
 
 
 

Ha ezen tanulmány áldásodra szolgált, kérlek, írd meg nekem. További információ:

Sanctify Them With Thy Truth Ministry
P.O. Box 279
Parrottsville, Tennessee 37843

e-mail cím: sanctify@planetc.com
 
 

"Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét." (2. Tim. 2:15)  "...az igazság ösvényein vezet engem ..." (Zsolt 23:3)
 
 

Hol tévedt el az én népem?

"És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." (2. Krón. 7:14)