Ki mondja az igazat Istenről?
                        Íme a tények -- te döntesz
                                       (David Clayton írása)
 
 
 

Előszó

A Szentírás egyik tanítása sem olyan fontos, mint az Istenről szóló tantétel, mivel az összes többi tan erre épül. Csak Isten és az Ő jellemének helyes megismerése tesz képessé bennünket arra, hogy teljesen megértsük az evangéliumot, és erejével kimentsük a bűnös embereket a bűn súlya, valamint a büntetés alól. Ebben a könyvben David Clayton pásztor összegyűjtött egypár kifejezetten jellegzetes bibliaverset, melyek kapcsolatban vannak az Istenről szóló tantétellel. (Ezek kiválóak arra is, hogy a Bibliában jegyzetként használjuk őket.) A könyv második felében Clayton pásztor dokumentálja, hogy Ellen White és a kora adventisták tanításai összhangban vannak a Szentírással. A könyv utolsó három fejezete dokumentumokat tartalmaz az Istenről szóló tantételről, amelyeket a Heted-Nap Adventista Egyház, néhány független pédikátori testület, ill. a Római Katolikus Egyház alkotott meg.

Ez a könyv nagyon kevés megjegyzést és magyarázatot tartalmaz. Clayton pásztornak és a kiadónak az a meggyőződése, hogy a tények tudnak és fognak is magukért világosan beszélni.

                                                                                                                        Allen Stump
 
 

Mit mond a Biblia?

Csak egy Isten létezik

Mk 12:29, 32, 34
"Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. ... Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. ... Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala őt megkérdezni."

1. Kor. 8:4
"Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy."
 

Ki ez az Isten?

1. Kor. 8:6
"Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa."

Jn 17:3
"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust."

Jel. 21: 22
"És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány."

1. Kor. 11:3
"Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten."

Eféz. 4:6
"Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik."

1. Tim. 2:5
"Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus"

2. Kor. 1:3
"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene;"

1. Kor. 15:24-28
"Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben."

2. Thess. 2:16
"Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg"
 

Milyen kapcsolat van Jézus és Isten között?

1. Jn 4:15
"A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben."

1. Jn 2:22,23
"Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan."

1. Jn 4:9, 10
"Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért."

Jn 3:16
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

1. Jn 5:5
"Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!"

Jn 8:42
"Monda azért nékik Jézus: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem."

Jn 5:18
"E miatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel."

1. Jn 5:1
"Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született."

Péld. 30:4
"Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?"

Jn 10:36
"Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!"

Mk 5:7
"És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem."

Zsidók 1:4, 5
"Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szültelek téged? és ismét: Én leszek néki Atyja és ő lesz nékem Fiam?"

Péld. 8: 22-25
"Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem."

Péld. 8:30
"Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben."
 

Van Jézusnak Istene?

Eféz. 1:17
"Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;"

Jn 20:17
"Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."

1. Pt 1:3
"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja (angolban: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atyja), a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,"

Eféz. 1:3
"Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja (angolban: Áldott legyen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja), a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, "

2. Kor. 11:31
"Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja (angolban: A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atyja), a ki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom."

Róma 15:6
"Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját (angolban: ... a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istenét és Atyját)."

Zsidók 1:9
"Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett."
 

Több bibliavers beszél az Atya Istenről. Egy sem tesz említést a Fiú Istenről vagy a Szent Lélek Istenről.

Titus 1:4
"Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól."

1. Thess. 1:1
"Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, a mely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól."

Gal. 1:3
"Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,"

Eféz 6:23
"Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!"

Fil. 2:11
"És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."

2. Tim. 1:2
"Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól."

1. Pt 1:2
"A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen."

Jn 6:27
"Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten."

Júdás 1:1
"Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak"
 

Ki ül a világegyetem trónján?

Mt 5:34
"Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;"

Mt 23:22
"És a ki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére és arra, ki abban ül."

Jel. 4:2
"És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;"

Jel. 7:10
"És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!"

Zsidók 8:1
"Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki a mennyei Felség királyi székének  jobbjára üle,"

Zsid 12:2
"Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült."

Jel 3:21
"A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében."
 

Jézus trónja Dávidnak a trónja

Zsidók 1:8
"Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája."

Lk 1:32,33
"Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!"

Ap.csel. 2:30
"Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,"
 

Feltámasztotta Krisztus saját magát a halálból?

Ap.csel. 4:10
"Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben."

Ap.csel. 5:30
"A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek."

Róma 10:9
"Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol."

Zsidók 13:20
"A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,"
 

Jézusé minden erő és hatalom, de milyen jogon birtokolja ezeket?

Mt 28:18
"És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön."

Jn 5:26
"Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:"

Kol. 2:9
"Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,"

Kol. 1:19
"Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;"

1. Kor. 15:27, 28
"Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben."
 

Egy angyal (Mihály) volt az, akinek megadatott a hatalom, hogy Isten nevét használja, és vezesse Izraelt a pusztában

2. Mózes 23: 20-23
"Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne. Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat."

Bírák 2:1-4
"Felméne pedig az Úrnak angyala Gilgálból Bókimba, és monda: Én vezettelek fel titeket Égyiptomból, és hoztalak benneteket erre a földre, a mely felől megesküdtem a ti atyáitoknak, és mondék: Nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké. Csakhogy ti se kössetek frigyet ennek a földnek lakosival, rontsátok le az ő oltáraikat; de ti nem hallgattatok az én szómra. Miért cselekedtétek ezt?Annakokáért azt mondom: Nem űzöm el őket előletek, hanem legyenek néktek mint tövisek a ti oldalaitokban, és az ő isteneik legyenek ti néktek tőr gyanánt. És lőn, hogy mikor az Úrnak angyala ezeket mondá az Izráel minden fiainak: felemelé a nép az ő szavát és síra."

2. Mózes 3:2, 6
"És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. ... És monda: Én vagyok  a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni."

2. Mózes 3:14, 15
"És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre."

2. Mózes 13:21
"Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek."

2. Mózes 14:19
"Elindula azért az Istennek Angyala, a ki jár vala az Izráel tábora előtt, és méne mögéjök; a felhőoszlop is elindula előlök s mögéjök álla."

Ésaiás 63:9
"Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban."

Józsué 5:13-15
"Lőn pedig, a mikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda néki: Közülünk való vagy-é te, vagy ellenségeink közül? Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arczczal, és meghajtá magát, és monda néki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának? És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, a melyen állasz. És úgy cselekedék Józsué."

Józsué 6:2
"És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jérikhót és királyát a sereg vitézeivel együtt."

Ap.csel. 7:38
"Ez az, a ki ott volt a gyülekezetben a pusztában a Sinai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja;"
 

Ha Jézus a mindenható Isten, miért nevezik Őt Mihály arkangyalnak?

Dániel 12:1
"És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben."

Dániel 10:13
"De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál;"

Jel. 12:7
"És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;"

Júdás 1:9
"Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!"
 

Hol van a harmadik személy?

2. Jn 1:3
"Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel."

1. Tim. 5: 21
"Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból."

Titus 1:4
"Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól."

Eféz. 1:2
"Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól."

Kol. 1:2
"A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. "
 

Ki a Szent Lélek?

1. Amikor egy személy lelkéről beszélünk, az egyén belső lényét értjük alatta, a személy azon részét, amely különbözik a testtől.

1. Kor. 5: 3-5
"Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte, Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján."

Lk 23:46
"És kiáltván  Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala."

Ap.csel. 7:59
"Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!"

Kol. 2:5
"Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét."

Préd. 3:21
"Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?"

Préd. 12:9
"És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt."

Ezékiel 13:3
"Így szól az Úr Isten: Jaj a bolond prófétáknak, a kik az önnön lelkök után mennek, mert semmit sem láttak."

Mt 26:41
"Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen."

Lk 1:80
"A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama napig, a melyen megmutatta magát az Izráelnek."
 

2. Isten Lelke ugyanolyan kapcsolatban áll Istennel, mint az ember lelke az emberrel.

1. Kor. 2:11; (Róma 8:16)
"Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke."
 

3. A Szent Léleknek van egy tulajdonosa

1. Mózes 6:3
"És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő."

Ésaiás 61:1
"Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;"

Ap.csel. 2:17
"És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak."

Mt 10:20
"Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek."
 

4. A Léleknek nincs független akarata. A Lélek nem tud jönni vagy menni tetszése szerint. Kell, hogy a Lelket Isten vagy Krisztus adja vagy elvegye.

Lk 11:13
"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik."

Jn 7:39
"Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg."

Zsolt 51:13
"Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem."

Jn 15:26
"Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot."

Ap.csel. 2:33
"Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok."
 

5. Amikor Jézus azt mondja, hogy Isten elküldi a Lelket, meg is magyarázza, mit ért ez alatt, azt mondva: Én jövök el.

Jn 14:17-23
"Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk."

Jn 14:28
"Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál."
 

6. A Lélek az Atya és a Fiú valódi jelenléte értelemben és hatalomban, de nem testi formában.

Zsolt 139:7
"Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak?"

Ap.csel. 20:28
"Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett."

Lk 1:35
"És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának."

2. Kor. 3:17
"Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság."

1. Kor. 2:16
"Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van."

1. Kor. 3:16
"Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?"

Eféz. 3:16
"Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;"

Eféz. 3:17
"Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén"
 

7. A Szent Lélek és a megtestesülés

Mt 1:18
"A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől."

Mt 1:20
"Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az."
 

8. Miért lehelt Jézus rájuk, mikor azt mondta: Vegyétek a Szent Lelket? Milyen kapcsolat van a Szent Lélek és Krisztus lehelete között?

Jn 20:22
"És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket"
 

9. Kinek a Lelke az? Istené vagy Kriszusé?

Róma 8:9
"De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé."

Fil. 1:19
"Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által,"

Jn 16:15
"Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek."

Jn 17:21
"Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem."

Jn 17:23
"Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél."
 

10. Krisztus isteni ereje volt a Szent Lélek - amikor e földön élt.

Ap.csel. 10:38
"A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele."

Jn 5:26
"Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában"

Jn 14:10
"Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat."

Ap.csel. 2:22
"Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, a ki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, a mint magatok is tudjátok."
 
 
 
 

Elohim
 

Gyakran  állítják, hogy az "Elohim" szó - amelyet az Ószövetségben a legtöbbször használnak Istenre való utalásban - bizonyítja, hogy Isten szentháromság, mivel a szó többes számban van, és egynél többet jelent.
Azonban több bibliatudósnak az a véleménye, hogy a szó nem feltétlenül jelent egynél többet, hanem gyakran Isten nagyságának és magasztosságának megjelöléseként használják - inkább, mint hogy arra utalna: Isten több, mint egy Lényből áll.
Kérlek, nézd meg az itt található idézeteket, ahol az Elohim szót használják, és látni fogod, hogy hol vonatkozik az néha egyetlen személyre, valamint Istentől különböző személyekre.

 
2. Mózes 7:1
"Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, istenévé [elohim] teszlek téged a Faraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen."

Bírák 16:23
"És mikor a Filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy az ő istenüknek [elohim], Dágonnak nagy áldozatot áldozzanak, és hogy örvendezzenek, mondának: Kezünkbe adta a mi istenünk Sámsont, a mi ellenségünket."

Bírák 16:24
"És mikor látta őt a nép, dícsérték az ő istenöket [elohim], mert - mondának - kezünkbe adta a mi istenünk [elohim] a mi ellenségünket, földünk pusztítóját, és a ki sokakat megölt mi közülünk."

1. Kir. 18:27
"Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gúnyolni Illés, azt mondván: Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten [elohim]! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken."
 

Emberek

Zsolt 82:1
"Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között [elohim]."

Zsolt 82:6
"Én mondottam: istenek [elohim] vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:"
 

Angyalok

Zsolt 97:7
"Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek [elohim]."
 
 
 
 

Jézus és a Szent Lélek

1. Amikor Jézus elhagyta a földet, az volt a terve, hogy távolmaradjon tőlünk?
 "...Elmegyek, és (ismét - angol) eljövök hozzátok...." (Jn 14:28)
 "Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok." (Jn 14:18)
 "Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem..." (Jn 16:16)
Válasz: Az Ő terve az volt, hogy elmegy és ismét visszajön.

2. Miért volt szükség arra - Jézus szerint -, hogy elmenjen?
 "De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok." (Jn 16:7)
Válasz: Ha Ő nem ment volna el, a Szent Lélek nem jött volna el.

3. Miért kellett Jézusnak elmennie, mielőtt a Szent Lélek eljött volna?
 "... még nem vala Szent Lélek (Még nem adatott a Szent Lélek - angol); mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg." (Jn 7: 39)
Válasz: Mert a Szent Lélek Jézus élete, és Jézus ezen élete nem volt számunkra elérhető, amíg Ő emberi formában létezett.

4. Hogyan lett Jézus megdicsőítve?
 "És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a mellyel bírtam te nálad a világ létele előtt." (Jn 17:5)
 "És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön." (Mt 28:18)
 "... és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" (Mt 28:20)
 "... egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre." (Jel. 5:6)
Válasz: Visszanyerte az istenség hatalmát, úgyhogy mindenhatóvá vált, és népével volt mindenütt ugyanabban az időben.

5. Miért beszélt Jézus a Szent Lélekről, mintha az egy Tőle különálló személy lenne?
 "Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad." (Jn 14:17)
Válasz: Mert Jézus MÁS formában jött vissza. Egy megdicsőített formában.

6. Ki az, aki személyesen bennünk lakozik, amikor a Szent Lélek eljön?
 "... és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk." (Jn 14:23)
 "... a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." (1. Jn 1:3)
 "Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek." (Jn 14:20)
 "... minden és mindenekben Krisztus." (Kol. 3:11)
 "... Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus ..." (Gal. 2:20)
 "Az Úr pedig a Lélek ..." (2. Kor. 3:17)
 "A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele." (1. Kor. 6:17)
 "... abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott." (1. Jn 3:24)
Válasz: Az Atya és a Fiú.

7. Hogyan írja le a Biblia az Isten, Jézus és a köztünk fennálló kapcsolatot?
 "Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek ..." (Jn 17: 23)
Válasz: Isten Krisztusban él, és Kriszus bennünk.

8. Végül is kitől származik a Szent Lélek?
 "...  az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot." (Jn 15:26)
 "Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik." (Eféz. 4:6)
 "Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához." (Eféz. 2:18)
Válasz: Az Atyától.

9. Miért nevezik a Szent Lelket Krisztus Lelkének is?
 "Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg," (Kol. 2:9)
 "Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;" (Kol 1:19)
 "Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket." (Jn 3:34)
 "Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém ..." (Jn 16:15)
Válasz: Mert az Atya élete a Fiúhoz tartozik.

10. Milyen eledelben kell részesülnünk, ha el akarjuk nyerni az örök életet?
 "... Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek." (Jn 6:53)
 "Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért." (Jn 6:51)
 "Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék." (Jn 7:37)
Válasz: Jézus testében és vérében.

11. Mi Jézusnak ezen "teste és vére", amit meg kell ennünk, ill. innunk?
 "Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk?" (Jn 6:52)
 "A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit ..." (Jn 6:63)
 "Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők ..." (Jn 7:39)
Válasz: A Szent Lélek.

12. Miért utalnak a Szent Lélekre mint Jézus "húsára és vérére"?
 "Mert a testnek élete a vérben van ..." (3. Mózes 17:11)
 "Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel ..." (3. Mózes 17:14)
Válasz: Mert az élet a vérben van, és a Szent Lélek Jézus élete.

13. Milyen folyamat megy végbe, amikor megesszük ezt az ételt?
 "A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban." (Jn 6:56)
 "A miként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, a ki engem eszik, él én általam." (Jn 6:57)
 "... ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig" (Eféz. 3:19)
 "Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók." (Eféz. 5:30)
Válasz: Jézus élete életünkké válik.

14. Krisztus csak a világért adta életét, vagy odaadta életét a világnak is?
 "Mert az az Istennek kenyere, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak." (Jn 6:33)
 "... örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van." (1. Jn 5:11)
 "Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele." (Róma 5:10)
Válasz: Emberi alakban odadta az életét a világért a Golgotán. Megdicsőült formájában a világnak adja életét - Szent Lélekként.

15. Hogyan tudjuk "megenni" a Szent Lelket (a testet és vért, Jézus életét)?
 "Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk..." (Ap.csel. 17:27, 28)
 "Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben" (Eféz. 3:17)
 "Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra ..." (Ésaiás 44:3)
 "Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek." (Mt 5:6)
Válasz: Értelmi képességeinket használva gyakoroljuk a hitet, Krisztusra összpontosítjuk gondolataikat, tanulmányozunk, bensőséges kapcsolatot tartunk fenn Istennel, figyelmünket Neki szenteljük, magunkba szívunk lelki energiát és az Ő lelki életével táplákozunk.
 
 
 
 

Mit mondott Ellen White?

 Hány isteni Lény létezik?

"A Király a menny egybesereglett lakói előtt kijelentette, hogy senki más, csak Krisztus, Isten egyszülöttje értheti meg teljesen szándékait. Az Atya Őt bízta meg akaratának végrehajtásával." (PP 36. old. - az oldalszámok mindenütt az angol kiadás szerint értendőek)

"Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló Atyával - természetben, jellemben és szándékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel, és osztozhatott szándékaiban." (NK 439. old.)

"A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy társa - munkatára, aki meg tudta érteni szándékait és vele tudott örülni a teremtett lények boldogításában. "Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala" (Jn 1:1-2). Krisztus az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló Atyával - természetével, jellemével, szándékával. Ő volt az egyetlen olyan lény, aki tanácskozni tudott Istennel, és osztozni szándékában. "Hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének" (Ésa 9:6). "Származása eleitől fogva, öröktől fogva van" (Mik 5:2). Isten Fia ezt mondja Önmagáról: "Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem [...] mikor megállapítá e földnek fundamentomait: mellette valék mint kézmíves és gyönyörűsége valék mindennap, játszva őelőtte minden időben." (Péld 8:22-30)" (PP 34. old.)

Jézus Isten valódi Fia?

"A Szentírás világosan bemutatja a kapcsolatot Isten és Krisztus között, éppúgy, mint mindegyikőjük szemlélyiségét és egyéniségét." (NO 421. old.)

"'Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.' A tökéletes áldozat meghozatott, mivel 'úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta' - nem egy teremtett fiút, mint az angyalok, nem egy örökbefogadott fiút, mint a bűnös, akinek megbocsátottak, hanem egy született Fiút, aki az Atya valóságának képmása, és fennségének és dicsőségének teljes fényességében egyenlő az Istennel hatalomban, méltóságban és isteni tökéletességben. Benne lakozott az istenség teljessége testileg." (Signs of the Times, 1895. május 30.)

"Az örök Atya, a változhatatlan, odaadta egyszülött Fiát, elszakítva Őt kebeléről, Aki valóságának képmása volt, és elküldte a földre, hogy feltárja, milyen nagyon szerette az emberiséget." (Advent Review and Sabbath Herald, 1895. július 9.)
 
"Isten Krisztus Atyja; Krisztus Isten Fia. Krisztusnak femagasztalt rang adatott. Egyenlővé tétetett az Atyával.  Isten minden tanácsa nyitva volt a Fia előtt." (Testimonies for the Church, 8. kötet, 268. old.)

"Mielőtt a föld alapjait lefektették, Krisztus - Isten Egyszülöttje - elkötelezte magát, hogy az emberi faj Megváltója lesz, ha Ádám vétkezne..."
"Megtestesülésében új értelemben nyerte el az Isten Fia címet. Az angyal azt mondta Máriának: 'a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.' (Lk 1:35). Emberi lény Fiaként új értelemben lett Isten Fia. Így időzött világunkban - Isten Fia, s mégis (születés által) összekötve az emberi fajjal. (I. Szem. 226., 227. old.)

Ki minden lény forrása?

"Krisztus mindent Istentől kapott, de azért kapta, hogy továbbadja. Az összes teremtett lényért szolgálatot végez a mennyben, így az Atya élete a szeretett Fiún keresztül árad mindenkihez, s a Fiú által tér vissza a dicséret és boldog szolgálat szeretettel telt folyama mindenek hatalmas Forrásához. Így zárul Krisztusban az áldások körforgása, amely szemlélteti a nagy Adományozó jellemét - az élet törvényét." (JÉ 21. old.)

"Így tárul a próféta szeme elé az a kiemelkedő, ünnepélyes nap, amelyen az egész föld Bírája megvizsgálja az emberek életét és jellemét, mindenkinek "cselekedete szerint fizet". Az Öregkorú: Isten, az Atya. A zsoltáríró ezt mondja: "Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten" (Zsolt. 90:2). Isten az ítélet Bírája, aki minden élet és minden törvény Forrása. A szent angyalok pedig - "tízezerszer tízezer és ezerszer ezer"  - szolgaként és tanúként vesznek részt ebben a nagy fontosságú törvénykezésben." (NK 479. old.)

Hogyan tud Isten mindenütt jelen lenni?

"A Biblia Istent az Ő magas és szent helyén mutatja be nekünk, de nem a tétlenség állapotában, nem csendben és magányban, hanem tízezerszer tízezer és ezerszer ezer lénytől körülvéve, akik mind az Ő akaratára várnak. Ezen hírnökökön keresztül élénk kapcsolatot tart fenn uralmának minden részével. Lelke által van mindenütt jelen. A Szent Lélek és angyalai tevékenysége által segíti az ember gyermekeit." (NO 417. old.)

Honnan jön a lélek?

"Krisztus azt akarja, hogy a világmindenségben létező legmagasabb befolyás, amely a legnagyobb hatalom forrásából áramlik, az Őt követőké legyen. Követőinek olyan hatalommal kell bírniuk, amely ellenáll az ördögöknek; olyan hatalommal, amelyen sem a föld, sem a halál, sem a pokol nem tud erőt venni; hatalommal, mely képessé teszi őket arra, hogy mindezeken diadalmaskodjanak, mint ahogy Krisztus is diadalmaskodott. " (JÉ 679, 680. old.)

"Az angyalok még sosem hallottak ilyen imát. Vágyakoztak rá, hogy szeretett Parancsnokuknak a bizonyosság és vigasztalás üzenetét vigyék. De nem tehették: maga az Atya fog Fia kérésére válaszolni. A dicsőség fénysugarai közvetlenül a tróntól áradtak. Megnyílt az ég, és a legtisztább fényből formált galambszerű alak szállt a Megváltó fejére mint szelíd és alázatos Jézushoz illő jelkép." (JÉ 112. old.)

"Az angyalok sosem hallottak oly imát, mint amit Krisztus ajánlott fel keresztségekor, és vágytak arra, hogy elvihessék az Atya üzenetét a Fiúhoz. De nem! Közvetlenül az Atyától sugárzott ki az Ő dicsőségének fénye. Az egek megnyiltak, és mint izzó arany, a dicsőség fénysugara - mely galambformának tűnt - megnyugodott Isten Fián. A galambforma Krisztus szelídségét és alázatosságát jelképezte. ... A megnyít egekből hallatszottak e szavak: 'Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.' ... Annak ellenére, hogy Isten Fia emberiességbe volt burkolva, mégis Jehova - saját szavaival - biztosította Őt fiúi kapcsolata felől az Örökkévalóval. Ebben a Fiához való kinyilatkoztatásban Isten elfogadja az emberiséget - felmagasztalva szeretett Fiának érdeme által." (That I May Know Him, 31. old.)

A Szent Lélek Isten lehelete

"Egy munkát kell elvégeznünk, és az élő Isten Lelke kell, hogy belépjen az élő hírnökökbe, hogy az igazság erővel terjedhessen. A Szent Lélek nélkül, Isten lehelete nélkül, lelki tompultság uralkodik, és az emberek elvesztik a lelki életet. Amíg a lélek nem beszélget az Úrral őszintén, amíg Isten élő lehelete életre nem kelti a lelki életet, amíg az igazság professzorait nem ösztönzik a mennyei hatalmasságok, addig nem születnek romolhatatlan magból, mely örökké él és megmarad. Hacsak nem bíznak Krisztus igazságosságában - mint egyetlen biztonságukban -, hacsak nem rendelkeznek az Ő jellemével és szolgálatával, melyet az Ő lelkületével végeznek - üresek, nem viselik az igazságosság köntösét. A "halottakat" gyakran olyan állásokba helyezik, s úgy mutatják be őket, mintha "élők" lennének, de azokban, akik azt valósítják meg, amit saját elgondulásuk alapján neveznek megváltásnak, nem munkálja Isten az akarást és a munkálást jókedvéből." (R&H 1908. december 3.)

A Szent Lélek Krisztus élete

"A Lélekben maradni - A Szent Lélek befolyása a Krisztus élete a lélekben. Nem látjuk Krisztust, és ne beszélünk Vele, de Szent Lelke éppoly közel van hozzánk az egyik helyen, mint a másikon. Az mindenkiben és mindenkin keresztül munkálkodik, aki befogadja Krisztust. Azok, akik ismerik a Lélekben maradást, megtermik a Lélek gyümölcseit - szeretetet, örömöt, békét, béketűrést, szelídséget, jóságot, hitet." (MS 41, 1897. idézve A Heted-Nap Adventista Biblia kommentárban, 6. kötet, 1112. old.)

"Krisztus bejelentette, hogy mennybemenetele után elküldi az egyházához - mint koronázási ajándékát - a Vígasztalót, aki az Ő helyét fogja majd elfoglalni. Ez a Vígasztaló a Szent Lélek - az Ő életének lelke, egyházának hatóereje, a világ világossága és élete. Lelkével Krisztus békítő befolyást küld, ill. erőt a bűnök legyőzéséhez." (This Day with God, 257. old.)

"A Szent Lélek a lelki élet lehelete a lélekben. A Lélekben való részesedés a Krisztus életében való részesedést jelenti. A Szent Lélek átitatja elfogadóját Krisztus tulajdonságaival. Csak azok, akiket Isten ilymódon oktatott, akik megismerték a Szent Léleknek a belső emberre gyakorolt hatását; akikben megnyilvánul a Krisztushoz hasonló jellem, csak azok állhatnak ki az emberek képviselőiként, hogy szolgáljanak az egyház meghatalmazásában." (JÉ 805. old.)

"Mindazok, akik Istennek szentelik lelküket és testüket, állandóan megkapják majd a Lélek újabb és újabb testi és lelki ajándékát. Kimeríthetetlen mennyei készletek állnak a rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelke leheletét és életet az ő életéből. A Szent Lélek legnagyobb energiáit fejti ki, és így munkálkodik az emberek szívében és elméjében. Isten kegyelme megnöveli és megsokszorozza adottságaikat. Az isteni természet tökéletessége jön segítségükre a lelkek megmentéséért végzett munkájukban. " (JÉ 827. old.)

"A szőlő gyökeréből felszívódó nedv szétárad az ágakban, növekedést ad, virágot és gyümölcsöt terem. Éppen így a Szent Léleknek a Megváltótól eredő életadó ereje átjárja a lelket, megújítja az indítékot és a hajlamot, sőt a gondolatokat is alárendeli Isten akaratának, és alkalmassá teszi az embert a szent cselekedetek drága gyümölcsének termésére." (AT 284. old.)

"'Én vagyok a Szőlőtő, ti a szőlővesszők' - mondta Krisztus tanítványainak. Bár Krisztus távozófélben volt, de a Vele való lelki kapcsolatuk változatlan maradt. Krisztus azt mondta, hogy a vessző összeköttetése a szőlőtővel képviseli azt a kapcsolatot, amelyet nekik fent kell tartaniuk Vele. A vesszőt beoltják az élő szőlőtőbe, és annak rostjai összeforrnak a rostokkal, erei az erekkel, s így a szőlőtő részeivé lesznek. A szőlőtő élte a szőlővessző életévé válik. Így a bűnökben és vétkekben halott lélek új életet kap, a Krisztussal való kapcsolat útján. Krisztusban mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki a Krisztussal való egység. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy értelemre jut Krisztussal. Krisztus emberi természete megérinti a mi embervoltunkat, és a mi emberi természetünk megérinti az Istenséget. Így a Szent Lélek bennünk való munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek. 'Megajándékozott'-ak leszünk 'ama Szerelmesben'. (Ef 1:6)" (JÉ 675. old.)

"Jézus szerette az embereket, és gondoskodott mindenről, hogy a vér által megvásárolt lélek újjászülethessen. Új élet származott saját életéből, ahogy az ág élete a törzsből származik. 'A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.' Azok, akik hisznek Krisztusban, hajtóerőt és jellemük szövetét kapják Tőle, Akiben hittek." (Youth's Instructor, 1895. január 10.)

"Isten Fiának páratlan ajándékában Isten körülövezte az egész világot a kegyelem légkörével éppúgy, ahogy a levegő körülveszi a bolygót. Mindazok, akik ezen életadó légkör belélegzését válsztják, élni és növekedni fognak érett férfiúvá és asszonnyá a Krisztus Jézusban." (Jézushoz vezető lépések 68. old.)

A Szent Lélek Krisztus önmegdicsőítése

"Jézus várta, hogy minden tanítványára rálehelhessen, és odaadja nekik megszentelt lelkének lelkesítését, s átömlessze magából az éltető befolyást népére. Megérttette velük, hogy ezután nem szolgálhatnak két urat. Életük nem lehet megosztott. Krisztusnak kell emberi képviselőiben élnie, azok képességein keresztül dolgoznia, és adottságaikon keresztül munkálkodnia. Akaratuknak engedelmeskednie kell az Ő akaratának, Jézus lelkével kell cselekedniük, hogy többé ne ők éljenek, hanem Krisztus éljen bennük. Jézus meg akarja velük értetni a gondolatot, hogy Szent Lelkének odaadásában azt a dicsőséget adja oda nekik, amelyet az Atya adott Neki, hogy Ő és népe egyek lehessenek Istenben. Utainkat és akaratunkat alá kell vetnünk Isten akaratának, tudva, hogy az szent, igaz és jó." (Signs of the Times, 1892. október 3.)

"Az emberi test kötöttsége miatt Krisztus nem tudott egy és ugyanazon időben mindenütt jelen lenni. Ezért mindannyiuk érdeke volt, hogy elhagyja őket és az Atyjához menjen, s elküldje a Szent Lelket utódjaként a földre. A Szent Lélek saját maga, jóllehet teljesen független az emberi természettől. Önmagát képviselné, jelen léve mindenütt Szent Lelke által." (Manuscript Release, 14. kötet, 23. old.)

"A Szent Lélek munkája felmérhetetlenül nagy. Ebből a forrásból érkezik az erő és alkalmasság az Istenért munkálkodók számára; és a szent Lélek a vígasztaló mint Krisztus személyes jelenléte a lelkek számára. Az, aki egyszerű, gyermeki hittel tekint Krisztusra, az isteni természet részesévé válik - a szent Lélek munkálkodása által. Amikor Isten Lelke által vezeti a keresztényt, az megtudja, hogy tökéletessé vált Abban, Aki a feje mindennek. Ahogy Krisztus megdicsőült pünkösd napján, úgy lesz ismét megdicsőítve az evangélium munkájának záró szakaszában, amikor majd egy népet készít el, hogy kiállja a próbát a nagy küzdelem végső harcában." (R&H 1892. november 29.)

Amikor Krisztus meghalt, isteni élete (a Szent Lélek) nem halt meg

"Mikor Jézus feltárta tanítványai előtt a tényt, hogy Jeruzsálembe kell mennie szenvedni és meghalni a főpapok és írástudók kezei által, Péter önhitten ellentmondott Mesterének, azt mondván: 'Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.' Nem tudta megérteni: lehetséges, hogy az Isten Fia meghaljon. Sátán azt sugallta neki, hogy ha Jézus Isten Fia, nem tud meghalni." (Spirit of Prophecy, 3. kötet, 231. old.)

"Amikor az angyal hangja hangzott: 'Atyád hív téged, aki azt mondtad: 'én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.' 'Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt' - Jézus előjött a sírból azzal az élettel, amely önmagában volt. Az isteni természet nem halt meg. Az emberi természet halt meg. De Krisztus most hirdeti József sírja felett 'én vagyok a feltámadás és az élet'. Istenségében Krisztusnak megvolt a hatalma, hogy széttörje a halál bilincseit. Hirdeti, hogy élete van Önmagában, hogy életre keltse azokat, akiket majd feltámaszt." (A Heted-Nap Adventista Biblia kommentár, 5. kötet, 1113. old.)

"Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál ezt mondván: 'Atyád hív téged', akkor az Üdvözítő előjött a sírból azzal az élettel, amely önmagában volt. ... Istenségében Krisztusnak megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a halál bilincseit." (JÉ 785. old.)

A Szent Lélek támasztotta fel Krisztust

"Azok, akik megkapták Isten Lelkét - még akkor is, ha halottak voltak a törvény áthágása és a bűnök miatt - tapasztali fogják élénk munkáját azon erőnek, amely feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. A Szent Lélek éltető ereje feltámasztja azokat, akik ráébrednek tehetetlenségükre, és akik megbánják bűneiket, és hisznek Jézusban. ... Egyedül Isten Lelke tudja az embert tisztává tenni, és tisztán megtartani. Lelkeken végzett munkája úgy mutatkozik meg, hogy életet ad a halottaknak, és szabaddá teszi a lelket a bűn rabsága alól, amely a törvény elvetésére vezette azt, ahol harag és gyötrelem hull minden gonosztevőre." (Signs of the Times, 1894. november 5.)

"'Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága' (Jn 1:4). Ez nem a földi életre vonatkozik, hanem a halhatatlanra, amely Isten kizárólagos tulajdona. Az Igének volt ilyen élete, aki Istennél volt, és aki Isten volt. A földi életben mindenkinek része van. Az nem örökkévaló vagy halhatatlan, mert az Életadó visszaveszi. Az embernek nincs hatalma élete felett. Jézus azonban nem kölcsönbe kapta az életét, és azt senki sem veheti el tőle. 'Én teszem le azt magamtól' - mondja. Benne eredeti, nem pedig kölcsönkapott vagy átszármaztatott élet volt. Ez a fajta élet nincs meg az emberben, aki azt egyedül Krisztuson keresztül érheti el. Nem lehet megdolgozni érte, mert ingyen ajándékként adatik a Krisztusban mint személyes Megváltóban való hit feltételeként. 'Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent' (Jn 17:3). Ez az élet nyitott kútforrása a világ számára." (I. Szem., 296., 297. old. - Signs of the Times 1897. április 8.)

"Krisztus egy testté lett velünk, hogy mi egy Lélek lehessünk Vele. Ezen egység ereje által kell majd előjönnünk a sírból - ez nem csak Krisztus erejének megnyilatkozása által történi, hanem hit által az Ő élete a miénk lesz. Aki meglátja Krisztus igaz jellemét, és szívébe fogadja Őt, annak örök élete van. Krisztus a Lélek által lakozik bennünk, és Isten Lelke, ha hittel fogadjuk szívünkbe, az örök élet kezdete." (JÉ 388. old.)

"(A hívő) meghalhat - ahogy Krisztus is meghalt -, de a Megváltó élete van benne. A hívő élete el van rejtve Krisztussal Istenben. 'Én azért jöttem, hogy életök legyen' - mondta Jézus - ', és bővölködjenek'. Jézus olyan nagy dolgot visz végbe, amely által a hívők eggyé válnak Vele ebben az életben, hogy teljesen egyek legyenek Vele mindörökké..."
"Az utolsó napon fel fogja őket támasztani, mint Önmaga részeit ... Krisztus eggyé válik velünk, hogy egyek lehessünk Vele az isteni természetben." (Maranatha, 301. old.)

Az ember lelke független a testétől

"Személyazonosságunk megőrződik a feltámadáskor, bár nem ugayanazon anyagi részecskék, vagy anyagállomány, amely a sírba szállt alá. Isten csodálatos munkái titkok az ember számára. A lélek - az ember jelleme - visszatér Istenhez, hogy ott megőrződjön. A feltámadás alkalmával mindenki saját jellemével fog rendelkezni. Isten az Ő idejében előhívja a halottakat, odaadva nekik ismét az élet leheletét, és megparancsolja a száraz csontoknak, hogy életre keljenek. Ugyanolyan alakkal jönnek elő, de betegségtől és minden fogyatkozástól mentesen. Élni fognak, ugyanazokat a személyiségvonásokat magukon viselve - így a barátok felismerik egymást. A természetben nincsen Isten törvénye, amely azt mutatja, hogy Isten visszaadja az anyag ugyanazon részecskéit, amelyek a testet alkották a halál előtt. Isten olyan testet ad majd az igaz halottaknak, amely tetszeni fog neki." (Heted-Nap Adventista Biblia kommentár, 6. kötet, 1093. old.)

Hogyan egy Isten és Krisztus?

"A Krisztus és tanítványai közötti egység egyiküket sem fosztja meg egyéniségétől. Egyek szándékukban, érzelmükben, jellemben, de nem személyükben. Krisztus ugyanígy egy az Atyával." (NO 422. old.)

Hogyan jár közben a Lélek?

"Imáinkat ne csak Krisztus nevében mondjuk el, hanem a Szent Lélek sugallata szerint is. Ez a magyarázata anna, hogy a 'Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal' (Róma 8:26). Az ilyen imára Isten örömmel felel. Amikor buzgósággal és mélységes áhitattal Krisztus nevében imát rebegünk, ez az áhitat, amelyet Isten ébresztett, biztosítja a választ imáinkra, - 'véghetetlen bőséggel ... feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk.' (Ef 3:20)" (Krisztus példázatai, 147. old.)

"Csak egyetlen csatornánk van, hogy megközelítsük Istent. Imáink egyetlen név álta juthatnak csak el Hozzá - az Úr Jézuson, a mi Közbenjárónkon keresztül. Lelke kell, hogy könyörgésünket ihlesse. Nem szabadott idegen tüzet használni a tömjénezőkbe, melyeket Isten előtt lengettek a szentélyben. Tehát az Úrnak magának kell szíveinkben lángra lobbantania az égő vágyat, hogy imáink elfogadhatóak legyenek Isten előtt. A Szent Lélek jár közben értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (R&H 1897. február 9.)

"Közbenjáró Krisztusunk és a Szent Lélek szüntelen közbenjárnak érettünk, de a Lélek nem úgy teszi ezt, miként Krisztus, aki rámutat vérére, amely a világ alapítása óta kiöntetett. A Lélek szívünkben munkálkodik: imára, bűnbánatra, hálára és dicséretre indít. Az ajkainkon felszólaló hála a Szent Lélek munkájának eredménye, aki szent emlékezésre indítja a lelket, és megeleveníti a szív zenéjét." (I. Szem., 344. old.)

Mi volt Jézus kapcsolata Istennel a mennyben?

"A Teremtő összehívta a mennyei sereget, hogy az összes anygal jelenlétében különös tiszteletet adományozzon Fiának. A Fiú együtt ült Atyjával a trónon, s a szent angyalok mennyei serege köréjük gyülekezett. Az Atya tudatta, hogy Ő maga rendelte el, hogy Fia, Krisztus, egy legyen vele, és bárhol jelenik meg úgy kell tekinteni, mintha Ő jelenne meg. A Fiú szavának oly készségesen kell engedelmeskedni, mint az Atya szavának. Fiát tekintéllyel ruházta fel, hogy parancsoljon a mennyei seregeknek. Különösen Fiának kellett vele egységben munkálkodnia a föld létezése előtti teremtésben, és a földön létező minden élőlény megteremtésében. Fia viszi véghez akaratát és célját, de semmit sem tesz önmagától. Az Atya akarata teljesedik benne.
Lucifer irigy és féltékeny volt Jézus Krisztusra. Mégis, amikor az angyalok meghajoltak Jézus előtt, hogy elismerjék felsőbbségét, tekintélyét és jogos uralmát, ő is meghajolt velük, de szíve telve volt irigységgel és gyűlölettel. Isten bevonta Krisztust tervét illető rendkívüli tanácsába, amit Luciferrel nem ismertetett meg. Nem értette, miért nem engedték, hogy megismerje azt, valamint Isten célját. Krisztust azonban a menny Uraként ismerték el, akinek hatalma és tekintélye egy volt az Istennel. Lucifer hitte, hogy ő a mennyben az angyalok között a legkedveltebb. Felmagasztalt volt, de ez nem mentette fel a Teremtője iránti hála és hódolat kinyilvánítása alól. Isten magaslataira törekedett. A maga fennköltségét dicsőítette. Tudta, hogy az angyalok tisztelik. Különleges küldetést kellett teljesítenie. Közel volt a Teremtőhöz, és az örökkévaló Istent körülövező fény sugarai szüntelenül nagy mértékben ragyoktak rá. Arra gondolt mily készséges örömmel engedelmeskednek parancsának az angyalok. Öltözete nem fényes-e és szép? Miért kellene Krisztust tisztelnie maga felett?
Jézus Krisztus iránti elégedetlenséggel és irigységgel hagyta el az Atya közvetlen jelenlétét. Valódi célját leplezve, összehívta az angyali sereget: Ismertette velük tervét. Mint akit megbántottak, Istennek Jézus iránti megkülönböztetett tiszteletét a maga mellőzéseként állította be. Az mondta, ezentúl az angyalok minden dolog szabadságának, melynek eddig örvendtek, vége lett. Avagy nem olyan uralkodót rendeltek-e föléjük, akinek mostantól fogva szolgai engedelmességgel tartoznak? Előadta, azért hívta össze őket, hogy biztosítja, nem engedi meg többé, hogy beleavatkozzanak jogába és jogaikba; többé nem hajol meg Krisztus előtt; elfogadja az őt megillető tiszteletet, és parancsolója lesz mindazoknak, akik behódolnak követelésére, és engedelmeskednek szavának.
  Az angyalok között vita támadt. Lucifer és a vele rokonszenvezők igyekeztek megreformálni Isten kormányzatát. Elégedetlenek és boldogtalanok voltak, mert nem tekinthettek kifürkészhetetlen bölcsességébe, nem érthették meg céljait Fiának felmagasztalásával, és a korlátlan hatalom és parancsnokság neki adományozásával. Fellázadtak a Fiú tekintélye ellen. " (A megváltás története, 13-15. old.)
 

Bízhatunk az alapító tagokban?

"Amikor emberek jönnek hozzánk - akik elmozdítanának akár csak egy pontocskát vagy oszlopot is az alapzatból, melyet Isten alapított meg Szent Lelke által -, az idős férfiak, akik munkánk alapító tagjai voltak, beszéljenek nyíltan és határozottan, és beszéljenek azok is, akik már meghaltak - folyóiratainkban kinyomtatott cikkeik által. Gyűjtsétek össze az isteni fény sugarait, amelyeket Isten adott, ahogy népét lépésről lépésre vezette az igazság útján! Ez az igazság állni fog a hátralévő időben és a próbák alatt is." (Ms 62, 1905, 6. old. 'Figyelmeztetés hamis elméletekkel kapcsolatban', 1905. május 24, kinyomtatva a Manuscript Releases 1. kötetében, 55. old.)

"Néhányan még mindig élnek azok közül, akik keresztülmentek ezen igazság megalapításának tapasztalatán. Isten kegyesen megőrizte életüket, hogy egészen életük végéig újra és újra elismételjék azon tapasztalatot, amelyen keresztülmentek - ahogy János apostol is tette egészen közel élete végén is. És a már elhúnyt zászlóhordozóknak kinyomtatott írásaikon keresztül kell beszélniük. Utasítva lettem, hogy ily módon kell hangjukat hallanunk. Hordozniuk kell bizonyságtételüket, ami napjaink igazságát alkotja."

"Nem szabad elfogadnunk azok szavait, akik oly üzenettel jönnek, amely ellentmond hitünk különleges pontjainak. Ők összegyűjtenek egy halom bibliaverset, és tetőként használják azokat az általuk bizonygatott elméletek fölé. Ez újra és újra megtörtént az elmúlt ötven év alatt. Míg a bibliaversek Isten szavai, és tiszteletben kell tartanunk azokat, mégis ha a Szentírás egy ilyen alkalmazása egyetlen oszlopot is elmozdít az alapzatból, melyet Isten tartott fenn ebben az ötven évben - az nagy hiba. Az, aki így alkalmazza a Szentírást, nem ismeri a Szent Lélek csodálatos megnyilvánulását, amely erőt és hatékonyságot adott Isten népe számára érkezett utolsó üzenetekhez." (Counsels to Writers and Editors, 32. old.)

"Egy dolog biztosan hamarosan megvalósul - egy nagy válság, amely fejlődik, növekedik és egyre erősebbé válik, és ez folytatódni fog addig, míg az Úr egy nagy kiáltással le nem ereszkedik a mennyből. Szilárdan kell tartanunk felekezeti hitünk első alapelveit, és előre kell mennünk, s egyre erősebb, megnövekedett hittel kell bírnunk. Mi mindig megtartottuk az Isten Szent Lelke által megerősített hitet, tapasztalatunk kora eseményeitől fogva a mai napig...

"Az elmúlt ötven évben nem homályosult el hitünk egyetlen jótája vagy alapelve sem - ahogy megkaptuk a nagyszerű és csodálatos bizonyítékokat, melyek kétségtelenül nekünk készíttettek 1844-ben, az idő elmúltával. ... Egyetlen szó sem változott meg, s nem is lett visszautasítva. Az, amit a Szent Lélek igazságként mutatott be az idő elmúltával, nagy csalódásunkban - az igazság szilárd alapja. Az igazság oszlopai ki lettek nyilatkoztatva, és mi elfogadtuk az alapelveket, amelyek azzá tettek bennünket, amik vagyunk - Heted-Nap Adventistákká, megtartva Isten parancsolatait, és bírva Jézus hitét." (Special Testimonies Series B, 57., 58. old. - 1905. december 4.)

"Népünk közül sokan nem látják, hogy hitünk milyen szilárd alapra épült. Férjem, valamint Bates, Pierce apó, Edson vének és mások azok közé az elszánt, nemes és őszinte lelkek közés tartoztak, akik 1844 után elrejtett kincsként kutatták az igazságot. Időnként összegyűltünk, hogy együtt tanuljunk és komolyan imádkozzunk. Gyakran késő estig együtt maradtunk, néha pedig egész éjszaka világosságért fohászkodtunk és tanulmányoztuk Isten Igéjét. A testvérek újra és újra összejöttek, hogy együtt tanulmányozzák a Biblia mondanivalóját, és azt megértve mások tanítására is felkészüljenek. Előfordult, hogy tanulmányaik során eljutottak arra a pontra, ahol azt mondták: "Többre nem vagyunk képesek." Ilyenkor az Úr Lelke szállt rám, látomásba ragadtattam, és az éppen tanult fejezetek világos magyarázatát kaptam, kiegészítve a hatékony munkára vonatkozó utasításokkal. Így nyertünk világosságot, ami segített megértenünk a Krisztussal, szolgálatával és papságával kapcsolatos tanításokat. Feltárult előttem az igazság folymata attól az időtől kezdve egészen Isten városába való belépésünkig, és ezt a többiekkel is megosztottam. ...
Mi késztethet embereket történelmünk jelenlegi idején arra, hogy alattomos és erőteljes módon hitünk alapjának lerombolására igyekezzenek? Ez az alap imádság, bibliatanulmányozás és isteni kijelentés által épült a mű kezdetén. Erre az alapra építettünk at elmúlt ötven évben." (I. Szem. 206., 207. old.)
 
 

 Mit mondtak az alapító tagok?

Az 1872-es Hitalapelvekből

Az Istenség
"I. Hogy egy Isten létezik; egy személyes, lelki lény, minden dolog teremtője, mindenható, mindentudó és örökkévaló, végtelen bölcsességben, szentségben, igazságban, jóságban, hűségben és irgalmasságban. Változhatatlan és mindenütt jelen való a Szent Lélek, az Ő képviselője által. (Zsolt. 139: 7)

II. Hogy egy Úr létezik, Jézus Kriszus, az Örök Atya Fia, aki által Isten mindeneket teremtett, és aki által mindenek fennállnak. Hogy Ő felvette Ábrahám magjának természetét az elbukott fajunk megmentéséért. Hogy Ő az emberek között lakozott, irgalommal és igazsággal teljes, példaként élve előttünk, meghalva értünk való áldozatként, feltámasztva megigazulásunkért, felvitetve a magasságba, hogy egyetlen közbenjárónk legyen a mennyei szentélyben, s tulajdon vérével vezekeljen bűneinkért - amely vezeklés messze áll attól, amely a kereszten végeztetett, s amely csak az áldozat felajánlása volt -, ez a vezeklés utolsó része munkájának, mint pap a lévitai papság példája szerint, amely előrevetítette és előremutatott Urunk mennyei szolgálatára. (Lásd III. Móz. 16, Zsid. 8: 4, 5; 9: 6, 7 stb)" (A Heted Nap Adventisták által tanított és gyakorolt alapelvek nyilatkozata,kiadva 1872-ben, Battle Creek-ben, Michigan államban)

Idézetek az alapító tagoktól

James White
"A spiritiszták oly módon tették félre és tagadták meg az egyetlen Úr Istent és a Jézus Krisztus Urunkat, hogy először is a régi nem bibliai szentháromság-hívő hitvallást használták, t.i. hogy Jézus Krisztus az örök Isten - bár egyetlen verssel sem tudják bizonyítani ezt, míg nekünk bőséggel van világos bibliai bizonyítékunk azzal kapcsolatban, hogy Jézus az örök Isten Fia." (Levél a The Day-Star-ban, IX. 1846. január 24.)

"Annak állítása, hogy a Fiú és apostolainak szavai az Atya parancsolatai, éppoly messze van az igazságtól, mint a régi szentháromság-hívő képtelenség, miszerint Jézus Krisztus maga az örök Isten." ('Jézus hite', R&H, 1852. augusztus 5.)

J.N. Andrews
"És ami Isten Fiát illeti, Ő is belefoglaltatik ebbe, mivel volt Istene - Atyja személyében, és valamikor a múlt örökkévalóságában volt napjainak egy kezdete. Tehát, ha Pál szavait abszolút értelemben használjuk, lehetetlen lenne más lényt találni a világegyetemben az Atya Istenen kívül, akinek nincs atyja, nincs anyja, nincs családfája vagy napjainak kezdete és életének vége. Mégis valószínűleg senki sem vitatja egyetlen percig sem, hogy Melkisédek Isten, az Atya volt." ('Melkisédek', R&H 1869. szeptember 7., ugyancsak megtalálható a R&H, 1881. január 4-ei számában)

E.J. Waggoner
"A Szentírás azt állítja, hogy Krisztus "Isten egyszülött Fia". Ő született, nem teremttetett. Hogy mikor született meg, azt nem kell kutatnunk, hiszen fel sem tudnánk fogni, ha ki lenne nekünk nyilatkoztatva ... Volt egy idő, amikor Krisztus az Istentől származott és jött, az Atya kebeléről (Jn 8:42, 1:18), de ez az idő oly régen volt az örökkévalóság napjaiba visszamenve, hogy a véges felfogóképességnek ez gyakorlatilag kezdet nélkül való." (Krisztus és az Ő igazságossága, 21. 22. old., 'Teremtett Lény Krisztus?' c. fejezetből)

W.W. Prescott
"Mivel Krisztus kétszer született meg - egyszer az örökkévalóságban, az Atya egyszülöttjeként, aztán ismét itt, testben, eképpen az isteni az emberivel egyesült a második születésben -, ezért nekünk, akik már egyszer megszülettünk testben, meg kell születnünk másodszor is, a Lélek által újjászületve, hogy tapasztalatunk ugyanaz lehessen - az emberi és az isteni lény egysült egy lelki egybeolvadásban." ('The Christ for Today', R&H, 1896. április 14.)

J.N. Loughborough
"1. kérdés: Milyen komoly kifogás létezik a szentháromság tantétele ellen?
Válasz: Sok kifogás létezik, melyeket kiemelhetnénk, de figyelembevéve, hogy kevés helyünk van, összefoglaljuk azokat a következő három pontban:
1. Nem nagyon egyezik a józan ésszel háromról beszélni, akik egyek, vagy egyről, aki három ...
2. Ellenkezik a Szentírással ...
3. Pogány eredetű és meseszerű ... " (R&H, 1861. november 5.)

R.F. Cottrell
"Sosem hittem a szentháromság-tanban, és sosem állítottam, hogy hiszek benne. De nem hiszem, hogy ez a legveszélyesebb eretnekség a földön ... az emberek végletekbe mentek a szentháromság-tan megvitatásában.Egyesek csupán egy nagyszerű embernek tartják Krisztust - ami betlehemi megszületésével való létezését illeti; másoknak nem volt elég annak tartani Őt, amit a Szentírás oly egyértelműen kinyilatkoztat Róla: az 'előlétező' Fia Istennek, hanem Önmaga Atyjává és Istenévé tették Őt ... Én egyszerűen csak azt tanácsolnám mindenkinek, hogy szeressék a mi Urunk és Megváltó Jézus Krisztusunkat, és higgyenek mindabban, amit a Biblia mond Róla - semmi többet ..."

"Megértjük, hogy a szentháromság kifejezés a három személy - és nem szolgálat - egységét jelenti egy Istenben; így az Atya, a Fiú és a Szent Lélek legalább hármak, és legfeljebb egyek. Hogy egy személy három személy, és hogy három személy csupán csak egy személy - ez az a tantétel, amelyről mi azt állítjuk, hogy ellent mond a józan észnek." ('A szentháromság', R&H, 1869. július 6.)

"De a szentháromság-tan tartása nem annyira az ördögi szándék bizonyítéka, mint inkább a részegségé azon bortól, amely minden népet megrészegített. Azon tény, hogy ez egyike volt a fő tantételeknek, ha nem maga a legfőbb tantétel volt, amelyen Róma püspöke felállította a pápaságot - nem árul el túl sok jót. Ez arra kellene, hogy késztesse az embereket, hogy tanulmányozzák azt saját maguknak; mint ahogy (tették, mikor) a gonosz lelkek csodatételeikkel megpróbálták alátámasztani a lelkek halhatatlanságát. Ha sosem kételkedtem volna e tantételben azelőtt, akkor most a mélyére hatolnék a Biblia segítségével, amely semmivé teszi a modern spiritizmust." (Uo.)

A következő cikket R.F. Cottrell írta, és  Review and Herald c. folyóirat 1869. június 1-jei számában jelent meg. Ezen cikk hűen tükrözi az alapítótagok, és a hívők álláspontját a szentháromság-tannal kapcsolatban.
 

A Szentháromság tantétele

"Ez egy népszerű tantétel, és őhitűnek ismerik el, amióta csak Róma püspöke felemelte a pápaságot annak erősségén. Elvetése veszélyes eretnekségnek számít, de mindenki úgy magyarázhatja e tantételt, ahogy akarja. Mintha mindneki azt gondolná, hogy tartania kell azt, de mindenkinek tökéletes szabadság adatott azon a téren, hogy hogyan egyezteti össze annak ellentétes tételeit. Ezért rengeteg nézőpontot tartanak fent e tantétel pártfogói - s feltételezem, mindegyik óhitű - egészen addig, míg névlegesen támogatják azt.

A magam számára sosem éreztem szükségességét ezen tan megmagyarázásának, vagy hogy adoptáljam és megvédjem azt, de ellene sem prédikáltam soha. Viszont valószínűleg éppúgy felmagasztalom az Úr Jézus Krisztust, mint azok, akik magukat szentháromság-hívőknek nevezik. Ez az első eset, amikor is tollat ragadok, hogy bármit is mondjak e tantétellel kapcsolatban.

Indítékaim, amiért nem adoptálom és veszem védelmembe e tant, a következőek: 1. Annak elnevezése nem bibliai - a szentháromság vagy a hármas Isten ismeretlen a Biblia számára, és azon a véleményen vagyok, hogy azok a tantételek, amelyeknek emberi értelem által kiagyalt szavakra van szükségük, hogy kifejezzék őket, "kiagyalt" tantételek. 2. Sosem éreztem szükségességét, hogy adoptáljam és megmagyarázzam azt, ami ellentétben áll minden értelemmel, melyet Isten adott nekem. Egy ilyen tárgy megmagyarázására tett egyetlen kísérletem sem tenné azt világosabbá barátaim számára.

De ha valaki megkérdezné tőlem, mit gondolok Jézus Krisztusról, az válaszolnám: hiszek mindabban, amit a Szentírás mond Róla. Ha a bizonyságtétel úgy ábrázolja Őt, hogy a világ létezése előtt az Atyával volt együtt, dicsőségben, elhiszem. Ha azt mondja, hogy a kezdetekben az Istennel volt, hogy Isten volt, hogy minden dolog általa és érte teremttetett, és hogy nélküle semmi sem teremttetett, amely teremttetett - elhiszem. Ha a Szentírás azt mondja, Ő Isten Fia, elhiszem. És ha azt állítja, hogy az Atya elküldte a Fiát a világba, elhiszem, hogy volt egy Fia, akit el tudott küldeni. Ha a bizonyságtétel azt mondja, hogy Ő Isten teremtésének kezdete, elhiszem. Ha Jézusról azt mondja, hogy az Atya dicsőségének fényessége és valóságának képmása, elhiszem.  És amikor Jézus azt mondja: "én és az én Atyám egyek vagyunk", elhiszem. És amikor azt mondja: "az én Atyám nagyobb nálam", azt is elhiszem; ez Isten Fiának a szava, és emellett tökéletesen ésszerű és magától értetődő.

Ha valaki megkérdezné, szerintem hogyan egy az Atya és a Fiú, azt felelném: olyan értelemben egyek, amely nem ellenkezik a józan ésszel. Ha az "és" bármit is jelent ebben a mondatban, akkor az Atya és a Fiú két lény. Ők ugyanabban az értelemben egyek, ahogy Jézus imádkozott, hogy tanítványai is egyek legyenek. Jézus arra kérte Atyját, hogy tanítványai egyek lehessenek. Az Ő szavai: "hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk".

Talán egyesek kifogásolják: Ha az Atya és a Fiú két különálló lény, nem rontod meg a Tízparancsolat első parancsolatát a Fiú imádásával és Istennek nevezésével?

Nem. Az az Atya akarata, "hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát". Nem tudjuk megrontani a parancsolatot, és nem tisztelni Istent azáltal, hogy engedelmeskedünk neki. Az Atya azt mondja a Fiúról: "imádják őt az Istennek minden angyalai". Ha megtagadnák az angyalok a Fiú imádását, az Atya ellen lázadnának. A gyerekek megöröklik atyjuk nevét. Isten Fia  "mennyivel különb nevet örökölt" az angyaloknál. Ez a név az Atya neve. Az Atya azt mondja a Fiának " a te királyi széked óh Isten örökkön örökké" Zsid. 1:8. A Fiút "erős Istennek" nevezik. Ésai. 9:6. És amikor eljön ismét e földre, reá váró népe így kiált fel: "Ímé Istenünk" Ésai. 25:9. Az az Atya akarata, hogy ily módon tiszteljük a Fiút. Ezt téve a legnagyobb tiszteletet adjuk az Atyának. Ha nem tiszteljük a Fiút, nem tiszteljük az Atyát sem, mivel Ő azt várja el tőlünk, hogy tiszteljük a Fiát.

De annak ellenére, hogy a Fiút Istennek nevezzük, mégis van egy "Istene és Atyja, a mi Urunk Jézus Krisztusunknak" 1. Péter 1:3. Mindazonáltal az Atya az mondja a Fiának: " felkent téged az Isten, a te Istened" Zsid. 1:9, "Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten" Ap.csel. 2:36. A Fiú az "örökkévalóság atyja", nem saját magának, nem is az Atyjának, hanem gyermekeinek. Ő mondja: "én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott" Zsid. 2:13. " (R.F. Cottrell, R&H, 2869. június 1. - dölt kiemelés az eredetiből)
 

Mit mond napjaink HNA Egyháza?

Miben hisz napjainkban az egyház?

A Heted-Nap Adventisták Hitalapelvei

Az Istenség
"2. Egy az Isten: az Atya, Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége. Isten halhatatlan, mindenható, mindent tudó, mindenek fölött való és mindig jelenlevő. Önkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy végtelen és meghaldja az emberi felfogóképességünket. Örökké méltó az imádatra, csodálatra és minden teremtmény szolgálatára." (Egyházi kézikönyv, 23. old.)

Az Atya Isten
"3. Isten, az örökkévaló Atya a Teremtő, a Forrás, a Megtartó és Úr minden teremtmény fölött. ... A Fiúban és a Szentlélekben meglévő tulajdonságok és erők szintén az Atya kinyilatkoztatásai." (Uo.)

A Fiú Isten
"4. Isten, az örökkévaló Fiú testté lett Jézus Krisztusban. Őáltala teremtetett minden, benne nyilvánvalóvá lett Isten jelleme, általa beteljesedett az emberiség megváltása és általa ítéltetik meg a föld. Az örökké igaz Isten igaz emberré lett Jézus Krisztusban. ... " (Uo., 24. old.)

A Szent Lélek Isten
"Az örökkévaló Szentlélek Isten együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testetöltésben és a megváltásban. ... " (Uo., 24. old.)

Arthur S. Maxwell
"Hisznek a Heted-Nap Adventisták a szentháromságban? Igen, hisznek. Tisztelettudóan imádják az Atya, Fiú, Szentlelket, 'a három Személyt egy Istenben. És azért teszik ezt, mert hiszik, hogy ez a Biblia tanítása Istennel kapcsolatban - ezzel a földdel és az emberi fajjal való kapcsolatában.'" (Leo Rosten: A Guide to the Religions of America, 136. old., idézve Arthur S. Maxwell: What is a Seventh-day Adventist? c. írását)

Kérdések a tantételről
"1.KÉRDÉS: Általában milyen tantételeket tartanak a Heted-Nap Adventisták a keresztényekkel együtt, és mely keresztény nézőpontban külöböznek ...?
1. A konzervatív keresztényekkel és a történelmi protestáns hitvallásokkal együtt hisszük, ... 2. Hogy az Istenség, a szentháromság az Atya Istent, Krisztust, a Fiút és a Szent Lelket foglalja magába." (Kérdések a tantételről, 21., 22. old.)

A Heted-Nap Adventisták hite

"Az isteni tanácsban található az emberi faj eredete. Isten azt mondta: 'Teremtsünk embert' (I. Mózes 1:26). A többesszám itt a szentháromság Istenségére vonatkozik - az Atya Istenre, a Fiú Istenre és a Szent Lélek Istenre." (A Heted-Nap Adventisták hite, 80. old.)

William G. Johnsson - a Review szerkesztője
"Az adventista hitpontok megváltoztak az évek során a "jelenvaló igazság" hatása alatt. A legmegdöbbentőbb a Jézus Krisztusról, Megváltónkról és Urunkról szóló tanítás. Sokan az alapító tagok közül - beleértve James White-ot, J. N. Andrews-t, Uriah Smith-et és J.H. Waggonert - ariánusi vagy félariánusi nézetet tartottak fenn, amely azt mondja, hogy a Fiút valamikor a világunk teremtése előtti időben az Atya nemzette."

"Hasonlóképpen, a szentháromság-hívő álláspont Istenről - amely most része a hitalapelveinknek - nem volt a kora adventisták által általánosan fenntartva. Egy kevesen még napjainkban sem értenek vele egyet." (Adventist Review, 1994. január 6., 10, 11. old.)

George Knight - az Andrew Egyetem történelemprofesszora
"A Heted-Nap Adventizmus legtöbb alapító tagja nem tudna csatlakozni napjainkban a gyülekezethet, ha alá kellene írniuk a Gyülekezeti Alapelveket.

Még pontosabban: a legtöbben nem értenének egyet a 2. hitponttal, amely a szentháromság tantételével foglalkozik." (Ministry, 1993. október, 10. old.)

J.R. Hoffmann
"Az Atya-Fiú kapcsolatot az Újszövetségben mindig a betlehemi esemény fényében kell értenünk. Jézus az egyetlen gyermek, aki isteni - és nem emberi atyától született erre a világra. A "Fiú" megnevezés az időbe való belépésére utal, és nem tagadja, az Ő örökkévaló eredetét. Vannak az Ószövetségben utalások a fiúságra, de azok mindig a megtestesülést előlegezik meg." (Ministry, 1982. június)

Gordon Jensen
"A megváltás tervét tartalmazta az a szövetség, melyet az Istenség három Személye hozott létre, akik az isteni tulajdonságokat azonos mértékben birtokolták. Azzal a céllal, hogy gyökerestül kiírtsák a világegyetemből a bűnt és a lázadást, és helyreállítsák az összhangot és a békét, az egyik isteni Lény elvállalta, és magára vette az Atya szerepét, egy másik pedig a Fiú szerepét. A megmaradt isteni Lénynek, a Szent Léleknek is részt kellett vennie a megváltás tervének megvalósításában. Mindez végbement, még mielőtt a bűn és a lázadás megjelent volna a mennyben.

A szerepek által, melyek a tervvel együtt jártak, az isteni Lények nem vesztették el egyetlen isteni erejüket sem. Tekintettel örök létezésükre és más tulajdonságaikra, ők egyek voltak, és egyenlőek. De a megváltás tervét tekintve - egy bizonyos értelemben - a Fiú alá volt vetve az Atyának." (Adventist Review, 1996. október 31. - Imanapi felolvasások)

J.R. Spangler
"Számomra ez az Istenség tagjainak felcserélhetőségét jelenti, mivel cselekedetben és szándékban egyek." (R&H, 1971. október 21.)
 

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és aztán a teológusokon keresztül ismét igékké vált." -- Karl Barth
 
 

Mit mond a független prédikátori testület?

Russell Standish
"A Szentírás csupán két esetet tár elénk, amikor Krisztus Istentől született - a "világra való" születésekor és a feltámadásakor. Ezen esetek egyike sem kölcsönzi a legkisebb hitelt sem azon nézetnek, miszerint  Krisztus az Atya kisugárzása volt valamikor a múltban, vagy hogy Ő ne létezett volna az örökkévalóságtól fogva." (The Remnant Herald, 1997. április, 5. old.)

Vance Ferrell
"... a Római Katolikus egyház végül is elfogadta - részben vagy egészben - a helyes nézőpontot Krisztus és a Szent Lélek istenségével és az Istenségben való helyével kapcsolatban ... " (szórólap, #DH-201)

Ralph Larson
"Miért utal a Szentírás Krisztusra mint Isten "egyszülött" Fiára?
Mivel Krisztus a Szent Lélektől fogantatott Mária méhében, és megkezdte életét a földön egy szokványos születés által." (Landmarks Magazine, 1994. február, 17. old.)

Austin P. Cook
"Úgy tűnik, az alapító tagok - nem lévén teológiai hátterük - félreértelmezték a szentháromság természetét. Azzal is gondjaik voltak, mit nevezhetünk személynek ...

Az újjáéledt hiba magyarázói azt is kifejtik, hogy a Szent Lélek Jézus Krisztus Önmaga, mert azt mondja: "Eljövök tihozzátok." Ha így van, akkor Jézusnak a mennyi állapotában mindenütt jelenvalónak kellene lennie.

Ezen igény ellentétben áll más bibliaversekkel és a Prófétaság Lelkével is. Jézus az Istenember. Ő mindig is része lesz az emberi fajnak. Feladta mindenütt jelenvalóságát mindörökre, mikor emberré lett, hogy megmentse az emberi fajt. Ez korlátozza Jézus jelenlétét." (The Anchor, 1997.)

V.R. Christensen
"Nincs a Szentírásban bizonyíték arra, hogy az "Isten Fia" kifejezés bármilyen értelemben is betű szerint értendő Krisztussal kapcsolatban. ... A bibliai időkben az "Isten Fia" kifejezés nem volt több egy címnél, ugyanabban az értelemben, ahogy a "próféta" kifejezés is csak egy cím.

 Mivel a tanítványok hitték, hogy Jézus kapcsolata Istennel különleges volt, ezért kihangsúlyozták a fiúság valóságos terminológiai jelentését, és úgy utaltak Krisztusra, mint Isten "egyetlen" Fiára. Az 'egyetlen' szó, és nem a 'született' kifejezés volt az, amely Jézust oly egyedülálló helyre emelte a tanítványok szemében. Az Újszövetség szerint minden keresztény Istentől "született" (Jn 5:18), tehát a 'született' kifejezésnek nincs önmagában semmilyen különleges jelentése - az 'egyetlen' szó volt az, amely Krisztust kiemelte.

... Az Ószövetségben, mint Jahve - Krisztus volt az Atya. Az Újszövetségben Ő - akit először Atyának hívtak - más szerepet töltött be, melyben "Fiúnak" nevezték. A bibliai bizonyságtételben ugyanaz a Jézus az Atya és a Fiú is, de különböző időkben. ...

Az Atya és a Fiú nem léteznek elkülönült személyenként, ők együtt léteznek, mint egy Isten ..." (The Trinity Debate - első rész)

John Grosboll
"... Az volt az egyik legfőbb oka - a főpap szerint -, hogy Jézust kereszre kellett feszíteniük, hogy azt állította, Ő Jehova - az örök Isten. [A kiadó megjegyzése: Jézus sosem állította, hogy Ő "az örök Isten". Következetesen azt mondta, hogy Ő az örök Isten FIA.]

... A másik dolog, amit észreveszünk Ellen White írásaiban, hogy egy Istenről beszél. Nem tanítja, hogy három Isten létezik, hanem, hogy egy. És mégis - ugyanakkor látni fogjuk - ez az egy Isten magába foglalja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, amely három személyiség eggyé való rejtélyes egyesülése.

... Figyeld meg, hogy Egy ül a trónon. Egy Isten létezik, de ez az egy Isten magába foglalja mind Krisztust, mind az Atyát." (Landmarks Magazine, 1996. december, "Az Istenség")

Robert Sessler
"Ily módon az Istenséget három különálló isteni Személy, Lény és Isten alkotja - létrehozva egy mennyei hármasságot - egyesülve egy szándékban." (Az Istenség 1, 2 vagy 3 Isten?, 28. old.)

"Ezen fenti gondolatokkal a fejünkben világosnak tűnik, hogy Jézus nem született szó szerint az Atya személyétől, ahogy a spiritiszták tanítják, hanem szó szerint Isten egyszülött Fiává vált emberré való megszületése által, és ezért továbbra is az marad az örökkévalóságon keresztül. A megváltás terve által Isten a szó szoros értelmében Krisztus Atyjává vált, amikor Mihály emberi természetben Jézussá lett, és Mihály szó szerint Isten egyszülött Fiává vált, amikor ő Jézus Krisztussá lett, emberi természetben. " (Uo., 33. old.)

Idézet egy levélből, amely a "Watchman What of the Night" 31. számában jelent meg
"Jézus egyszer halt meg. Ezért csak egyetlen egyszer történt meg a történelem és az örökkévalóság folyamán, hogy Jézus halott volt - élet nélkül. A feltámadásnál vált az Atya egyszülöttjévé. Az Apostolok cselekedete 13:39 kijelenti " ma nemzettelek én téged". Bármely más utalás Istenre - és sok ilyen utalás létezik - mint az Atyára, és Jézusra mint a Fiúra - a földön való itt időzését megelőzően, ill. az alatt - ugyanabban az értelemben értendő, minthogy Jézus megöletett, e világ alapítása óta (Jel.13:8)."
 

Mit mond a Római Katolikus Egyház?

Egy gyakorlati Katolikus szótár 32. oldaláról:

"Áldott Szentháromság: az Egy és ugyanazon Isten három isteni Személyben az Atya, Fiú és Szent Lélek. Három különálló személy létezik, akik az egy Isten. Mindegyike ezen személyeknek isteni, mert mindegyikük Isten. Mindannyian egy és ugyanazon isteni természetet birtokolják. Az Atya Isten, és első személye az áldott Szentháromságnak. A Fiú Isten, és második személye az áldott Szentháromságnak. A Szent Lélek Isten, és harmadik személye az áldott Szentháromságnak."

Katolicizmus:
"Mindazok, akik nem tartják meg teljesen és tisztán e hitet, kétségtelenül örökös pusztulásra vannak ítélve. És ez a katolikus hit: hogy mi imádjuk az egy Istent a Szentháromságban. "

Kézikönyv napjaink katolikusa számára, 16. oldal
"A Szentháromság rejtélye a katolikus hit központi tantétele. Ezen alapszik az egyház minden más tanítása."

A Katolikus enciklopédia
"A szentháromság terminus az a szó, amelyet a katolikus vallás központi tantételének kifejezésére használnak; az igazság az, hogy az Istenség egységében három személy létezik. Ily módon, az Athanasiai hitvallás szavaival: az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek Isten ...

Ezen tan - az egyház tanítása szerint - az Isten természetére vonatkozó kinyilatkoztatás. Jézus Krisztus, Istem Fia eljött erre a földre, hogy odaadja ezt a világnak; ezért az egyház azt javasolta az embereknek, hogy ezen tan legyen az egyház egész dogmatikus rendszerének alaja."

A katolikus rendszer kezdeteiből
"A Katolikus Egyház megalapításában Theodosiust csak akkor tehetjük a második helyre, ha Constantint is figyelembe vesszük. Theodosius, akit kb. a 380-as évek elején Thessalonika katolikus püspöke megkeresztelt, keresztsége után azonnal kibocsátotta a következő rendeletet:

"... Higgyünk az Atya, Fiú és Szent Lélek egyetlen Istenségében - egyenlő mélóságú és kegyességű Szentháromság alatt. Engedélyezzük ezen tantétel követőinek, hogy felvegyék a katolikus keresztény címet; és ahogy megítéljük, minden más ember különc bolond - ezért megbélyegezzük őket a rossz hírű "eretnek" névvel, és bejelentjük, hogy titkos összejöveteleik nem birtokolhatják továbbra a tiszteletreméló egyházak nevét. Az isteni igazság ítélete mellett el kell szenvedniük a szigorú bűntetéseket, melyeket - úgy gondoljuk, hogy - hatalmunk (mennyei bölcsesség vezetése által) helyesen mér rájuk."

Az Encarta Enciklopédia ezt mondja a szentháromság-tan eredetéről:
"A szentháromság (teológia):
a keresztény teológiában egy tantétel, miszerint Isten három személyként létezik - Atya, Fiú és Szent Lélek -, akik egy lényegben vagy lénben egyesültek. E tantételt nem tanítja nyilvánvalóan az Újszövetség, ahol az Isten szó majdnem mindig az Atyára vonatkozik; de már Jézus Krisztust, a Fiút látjuk egyedülálló kapcsolatban állni az Atyával, míg a Szent Lélek is egy elkülönült isteni személyként jelenik meg.
A trinitas (hármasság) kefejezést a latin teológus, Tertullian használta először a II. században, de e fogalom a Krisztus természetével kapcsolatos vitasorozat alatt fejlődött ki (lásd krisztológia). E tantételt végleg a IV. században szövegezték meg, használva a keresztény teológusok által állandóan alkalmazott terminológiát. E tantétel az Istenség személyeinek egyenlőségét tanította ... Az Istenről szóló szentháromság-hívő nézet pontos megértése kedvéért a Szentháromság személyeinek megkülönböztetésének nem szabadna olyan élesnek lennie, hogy úgy tűnjön, több isten létezik, de elnyelnie sem szabad e megkülönböztetést holmi monizmusnak."

A Katolikus Egyház kijelentette:
"Ellenségeink néha azt állítják, hogy semmilyen hitet sem szabadna dogmatikusan fenntartani, amelyet a Szentírás nyíltan nem állít ... De a protestáns egyházak elfogadtak maguknak olyan dogmákat, mint a szentháromság-tan, amelynek nincs pontos forrása az evangéliumokban." (Life Magazine, 1950. október 30.)

"KÉRDÉS: Tartatok más, az Egyház által tanított, fontos igazságokat, amelyek nem egyértelműen a Szentíráson alapulnak?
A szentháromság tantétele - egy olyan tantétel, amelynek ismerete biztosan szükséges az üdvösséghez - nem alapul egyértelműen és nyilvánvalóan a Szentíráson, az egyéni értelmezés protestáns értelmében."(Doctrinal Catechism, idézve a R&H 1854. augusztus 22-ei számában)
 

 

További információ e tanulmánnyal kapcsolatban:

Smyrna Gospel Ministries
HC 64 Box 128B
Welch WV 24801, USA
info@smyrna.org

vagy

Restoration Ministries
P.O. Box 23, Knockpatrick
Manchester, Jamica W.I.
info@restorationministry.com