Melyik  Isten?

"Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. ..." (Jakab 2:19)
 

Sokféle elmélet
Csak egy Isten létezik. Ez a Biblia világos tanítása. (Márk 12: 29-34) De tudtad, hogy a keresztények között több különböző elmélet is létezik azzal kapcsolatban, hogy kicsoda Isten valójában? Sőt, több különféle istent imád a keresztény világ, de ezek közül csak egy az igaz Isten. Sokan közülünk valóban hamis istent imádnak, ha rossz az Istenről kialakított képük. A kérdés az, hogy te melyik Istent imádod. A Biblia igaz Istenét vagy egy hamis képet Istenről? Emlékezzünk arra, hogy azok, akik Istent imádják, "lélekben és igazságban" kell azt tenniük!
1. Először is, létezik egy olyan elmélet, miszerint Isten Szentháromság. Ezt hiszi a legtöbb keresztény. Eszerint a hitelv szerint Isten három részből áll. Egyiket Atyának, a másikat Fiúnak, a harmadikat Szent Léleknek nevezik. Mindhárom rész vagy személy egy nagy lényt alkot. Ezé a lényé minden erő, minden tudás, és ez a lény öröktől fogva létezik az ő három részével vagy személyével.
2. Másodszor, létezik egy olyan meggyőződés, hogy Isten csak egy Személy, de Ő különböző időben különböző módokon nyilvánítja ki önmagát. Például az Ószövetségben Ő volt az Atya, aztán Ő (ugyanaz a személy) felvette a Fiú formáját, mikor Krisztus a Földön járt, és később Ő lett a Szent Lélek. Ezt a hitet általában "Jézus egyedül" tantételnek nevezik.
3. Harmadszor, van olyan elmélet is, amely azt mondja, hogy három mindenható Lény létezik, akik pontosan ugyanazzal a hatalommal és erővel rendelkeznek, és öröktől fogva élnek. Mindhármat Istennek nevezik, de mivel ők mindenben, amit tesznek, egyetértenek, egy Istennek nevezik őket. Eszerint az elmélet szerint ez a három Lény (Isten) réges-régen elhatározta, hogy három különböző szerepet fog játszani. Egyikük játssza az Atya szerepét, másikuk a Fiúét, a harmadik pedig mint Szent Lélek fog tevékenykedni.
4. Negyedszer, létezik hit, amely szerint Isten csak egy Személy, és ez a Személy egyedül az Atya. Ez az elmélet azt mondja, hogy Jézus Krisztust Isten teremtette réges-régen, és a teremtmények fölé ültette. A Szent Lélekről azt mondja, hogy Isten ereje vagy hatóereje. Ez a Jehova Tanúinak hitelve.
Helyesek lehetnek ezek a tantételek? Természetesen nem! Világos, hogy ezek az emberek mind különböző Istent imádnak! És ez valóban baj? Úgy értem, ameddig azt mondjuk: "Isten", és megpróbáljuk azt tenni, ami helyes, lényeges, hogy mit hiszünk? Hogyne. Létezik napjainkban egy népszerű hitvallás a világon, amely azt mondja, nem számít, mit hisz az ember, addig, ameddig Isten nevét hívja segítségül. Ez egy hamis és nagyon veszélyes elmélet. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy azok, akik nem szeretik az igazságot, be lesznek csapva, és egy hazugságnak fognak hinni. És mert ők hittek ennek a hazugságnak, el fognak kárhozni (elítéltetnek) és elpusztíttatnak. (II. Thess. 2:10-12) Jézus maga mondta: "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." (Jn 17:3) És mégis honnan tudjuk megismerni Istent, ha nem ismerjük egészen Azt, Akihez beszélünk, amikor Istent hívjuk segítségül? Azt gondoljuk, hogy:
a) három személy, akik valójában egy Lényt alkotnak?
b) egy személy "működése" három módon?
c) három mindenható lény, három szerepet játszva?
d) egy személy és egy teremtett Fiú?
Négy népszerű elméletet vázoltunk fel; mindegyik különbözik a többitől, és ezek közül egyik sem mutatja be az igazságot, a bibliai tanítást Istenről.

Az igaz Isten
Mit jelent e szó: "Isten"? Általában e szó jelenti mindazt, amit feljebbvalónak tartunk vagy amit imádunk. Azonban a Biblia azt tanítja, hogy csak egy igaz Isten létezik, és hogy ez az Isten a legnagyobb Lény a világegyetemben. Minden dolog Tőle származik, minden erő az Övé, és Ő az uralkodó mindenek felett. Ki ez a Személy? A Biblia szerint ez a személy Isten, az Atya egyedül.
"Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van " (Eféz. 4:6)
"Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség" (I. Kor. 8:6)
Ennek a hatalmas Istennek, az Atyának, a mindenható Úr Istennek volt egy Fia. Még valamikor az örökkévalóság napjaiban ez az Isten szült egy Fiat, Aki az Ő saját lényéből lett. Ez a Fiú nem teremttetett; Ő született. A teremtés azt jelenti, hogy létrehozni valamit a teremtőn kívüli anyagból, de születni - ebben a szövegkörnyezetben - azt jelenti, hogy az Atya saját lényéből létrejönni, megszületni.

Isten Fia
Isten Fia éppen olyan volt, mint az Atyja. Ő az Atya pontos képmásából született, ugyanazzal a tiszta, szent természettel. Isten minden erejét és hatalmát a Fiának adta, és az Ő Fia Jézus Krisztus volt, Aki által Isten minden egyes dolgot teremtett a világegyetemben. (Lásd Eféz. 3:9, Zsid. 1:2) A Példabeszédek könyve elmondja nekünk Isten Fiának születését, és azt a kapcsolatot, amelynek Ő Istennel örvendhetett a világ teremtése előtti időben. Habár Őt úgy említik mint "bölcsességet", mégis világos, hogy az a mondat Isten Fiáról beszél. Hiszen az I. Kor. 1:24-ben is Krisztus mint "Isten bölcsessége" van megnevezve.
"Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. ... Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; ... Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban." (Példab. 8:22-25, 27, 29-31)
Jézus maga mondja nekünk, hogy Ő Isten született Fia volt. Ő mondja:
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3:16)
Isten eme Fia Jézus Krisztus, az Egyetlen, Akit Isten elküldött a világra, hogy meghaljon az emberek bűneiért. Ő az, Aki Isten formájában volt jelen (Fil. 2:6), mindamellett félretette dicsőségét, amit megosztott az Atyjával, és megalázta önmagát, hogy szegény, nyomorult emberi lény legyen. Hagyta magát megütni, gúnyolni, megvetni, megsérteni, elszenvedte az embertelen keresztre feszítést, és elviselte, hogy el legyen választva szeretett Atyjától azért, hogy mi, bűnösök, élhessünk. Ő, Aki életét adta, Isten Fia volt. Ő Isten valóságos természetét birtokolta, mert Ő Istentől született. Milyen nagy csoda ez, ha végiggondoljuk, hogy az Ő szeretett Fia volt az, Akit Isten odaadott; az Egyetlen, Aki pontosan az Atya kebeléből és szívéből jött. (Jn 1:18)

Két alapvető igazság
Két igazság létezik, amelyek a megváltás tervének alapvető láncszemei. Ezek olyan igazságok, amelyekben hinnünk kell, ha üdvözülni akarunk.
1. Az első ezek közül Istennek az emberi család iránt érzett csodálatos szeretetének igazsága. Ez a szeretet olyan nagy volt, hogy Isten odaadta a Fiát, hogy ember legyen, és meghaljon az emberekért.
2. A második nagy igazság: Krisztus meghalt, hogy lefizesse az árat a mi bűneinkért. Ő nem színlelte, hogy meghal, hanem igazán és valóban meghalt.
Jelenleg a keresztény világ tanításai azt mondják, hogy Jézus Krisztus nem volt valóban Isten Fia, a szó igazi értelmében! Egyesek úgy tartják, hogy Jézus nem Istentől született, hanem, hogy Ő maga volt az örök Isten. Mások azt mondják, hogy Őt valójában teremtette Isten! Ezek a hamis elméletek ellentmondanak annak a két alapvető igazságnak, amit fentebb említettünk.

 Isten szeretetének bizonyítéka
Mivel Isten úgy szeretett téged és engem, odaadta Fiát, hogy szenvedjen és meghaljon. Fájdalmat okozott Isten szívének az, hogy látta saját Fiát szenvedni és meghalni, de Ő "annyira szeretett" téged, hogy odaadta azt, ami a legdrágább volt számára: az Ő egyetlenegy Fiát, hogy te élhess! Valóban láthatjuk, hogy ez a hatalmas Isten tényleg nagyon szeret bennünket.
Miét tanítják napjainkban azt a keresztények, hogy Jézus igazából nem Istentől született, hanem Ő mindig is az "egyben három" Isten egy része volt, amelyben mindhárom tag egyenlő erőben és hatalomban? Hazudott a Biblia, amikor azt mondta, hogy "Isten elküldte a Fiát a világra"(I. Jn 4:9)?
Másfelől, a Jehova Tanúi azt mondják, hogy Isten megteremtette Jézust, aztán odaadta Őt, hogy keresztre feszítsék. Megmutatja ez Isten szeretetét? Egyáltalán nem. Ezek a sátáni elméletek azt mutatják, hogy Isten egy igazán önző személy, Aki feláldozza teremtményeit, de nem áldozza fel önmagát. Csak akkor tudjuk megérteni, mennyire kell Istennek szeretnie bennünket, ha tudatában vagyunk annak, hogy Jézus valóban az igazi, született Fia volt Istennek (és jelenleg is az), az Ő szeretettje, Aki Tőle született. Megértjük ezt, mivel Isten adni akart egy ilyen csodás ajándékot: szenvedni saját Fiával, amikor Krisztus meghalt a szörnyű testi, értelmi és lelki haláltusában. Ő megtette ezt, hogy a nyomorult, bűnös embereknek lehetőségük legyen örökkévaló boldogságban élni.
Istennek és az Ő igazságának ellensége, az ördög minden tőle telhetőt megtesz, hogy lerombolja a világegyetem legnagyobb igazságát: Isten csodálatos szeretetének igazságát, amit a bűnös emberi faj iránt érez. Hogy tudjuk mi felfogni ezt a szeretetet? Csak akkor érthetjük meg ezt, amikor felfogjuk, hogy saját Fia volt, az Ő szeretettje, a kebeléről, az Ő egyetlenegy született Fia, Akit Isten nekünk adott. De Sátán félrevezette a keresztény egyházakat. Ő azokat az embereket vezeti, akiknek meg kellene védeni ezt az igazságot a lerombolástól, és ma sok keresztény tanítja, hogy bár Jézust Isten Fiának nevezik, Ő valójában nem Isten Fia a szó igazi értelmében. Annak is nyilvánvalónak kellene lennie, hogy ha Jézus nem volt Isten Fia, hanem maga Isten volt, akkor az nem lehetne igaz, hogy Ő meghalt a bűneinkért, mert a Biblia azt tanítja, hogy Isten nem tud meghalni. (I. Tim. 6:16)

Ahol elkezdődött
Majdnem 1700 évvel ezelőtt, Krisztus után 325-ben a Katolikus Egyház nagy teológusai összegyűltek egy Nicea nevezetű helyen, hogy megvitassák, vajon Jézus valóban Isten Fia volt-e vagy nem. Egyesek, akiket egy Arius nevű férfi vezetett, eldöntötték, hogy Jézus valójában nem volt Isten Fia, hanem Isten által lett teremtve, minden más dolog előtt. Napjainkban a Jehova Tanúi még mindig vallják Arius hitét. Egy másik csoport, akiket Athanasius vezetett, úgy döntöttek, hogy Jézus valóban nem volt Istentől született, a szó igazi értelmében, hanem valójában Isten egy része volt. Athanasius eldöntötte, hogy Isten valójában egy Lény, egy "lényeg", ami három részből áll, úgymint Atya, Fiú és Szent Lélek. Ma a legtöbb keresztény vallja ennek a hitnek valamilyen formáját. Ezzel a magatartással mindannyian visszautasítják az igazságot, hogy Jézus valóban Isten igazi, született Fia volt! Ezek a hamis elméletek, melyek a niceai zsinat alkalmával születtek meg és az elmúlt 1600 évben megmaradtak, beágyazódtak a népszerű keresztény gondolkodásba. A kérdés az: te hiszed, hogy Jézus Krisztus Isten Fia?
Te megkaptad ezt a szórólapot, mert Isten azt akarja, hogy tudd, Ő nagyon szeret téged. Azt akarja, hogy tudd, az irántad való szeretete oly nagy, hogy Ő "az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta..." (Rm 8:32).
Ha hiszed ezt, valóban hiszed ezt, akkor Isten szeretete át fogja formálni az életed. Közösséged lesz az igaz Istennel és az Ő Fiával (I. Jn 1:3), és helyet fogsz kapni Isten királyságában.