Néhány tény az Omega-válsággal
                  kapcsolatban
 

Közel 100 éve az akkori idő legkiemelkedőbb HN Adventista orvosa, dr. John Harvey Kellogg írt egy könyvet, melynek címe Az élő templom volt. Mikor Ellen White elolvasott részeket ebből a könyvből, nagyon megriadt attól, amit ott talált, és azt mondta, hogy e könyv a legveszélyesebb hazugságokat tartalmazza. Sokakat meglepett az erélyesség, amellyel White testvérnő elítélte a könyvet. Ő úgy utalt a könyv tanítására mint a "halálos válság Alphájá"-ra. (Vál. biz.tét., 1. köt. 200.old., e cikkben megjelölt oldalszámok az angol kiadás szerint értendőek) Azonban még megdöbbentőbb volt White testvérnő jóslata, miszerint ezt az Alpha-válságot egy hasonló, de nagyobb nagyságrendű hamis tan fogja követni, amely még rombolóbb hatással lesz a HNA Egyházra, mint az Alpha volt. Ő Omegaként utalt erre az elkövetkezendő válságra.
Egyesek azt a bolondos elképzelést bizonygatják, hogy azok közülünk, akik megpróbálják feléleszteni az alapító tagok hitét Istennel kapcsolatban, bűnösök az "Omega" behozatalával. Ez a vád logikailag nem megalapozott, és hiányzik mögüle az alapos vizsgálat. A következő tények világosan megmutatják, hogy az alapító tagok Istenről szóló tanítása nem lehet az "Omega"-válság.

  1.   Amikor Ellen White az Alpha- és az elkövetkezendő Omega-válságról beszélt, több alkalommal állította, hogy biztonságunk abban lenne, ha nem távolodnánk el attól a hittől, amit Isten adott az alapító tagoknak (ezek a mondatok majd megtalálhatók e cikkben a későbbiekben). Mégis egyesek azt állítják, hogy az alapító tagok (James White-ot is beleértve) az "Omega" eretnekséget tanították.
  2.  Ellen White azt mondta, hogy az Omega "hamarosan" követni fogja az Alphát. Ennek a mondatnak nem lenne semmi értelme, ha az Omega az alapító tagok tanítása volna, mivel akkor - ez azt jelenti, hogy - az Omega megelőzte volna az Alphát!
  3.  Ellen White úgy utal az Alpha és Omega eretnekségre mint a leghalálosabb hazugságra. Ha az alapító tagok tanítása lenne az Omega, akkor ez azt jelentené, hogy a HNA Egyház (amelyhez Ellen White is tartozott) az első 50 évében a legveszélyesebb hamis tant tanította, és Ellen White ezt mégsem tette szóvá.

Ez a cikk néhány, az Omega-válsággal kapcsolatos kérdésből áll, válaszokkal együtt, melyeket Ellen White-tól, ill. néhány másik forrásból idézünk, s amelyek teljesen egyértelművé teszik, hogy csak egyetlen olyan tantétel létezik, amely napjainkban a HNA Egyházban megtalálható, és magán viseli az Omega-válság jellemző tulajdonságait; és ez a tantétel a Szentháromság tantétele.
Az összes Ellen White-tól vett idézet olyan írásokból lett kiragadva, amelyek a "Kellogg-válság" alatt - melyre White testvérnő csak "Alphaként" utal - vagy röviddel azután íródtak. Kérjük mindazokat, akik nem értenek egyet ezzel a cikkel, hogy találjanak bármely más tantételt vagy vitapontot, amely megválaszol az itt feltett kérdésekre. És kérjük a kötözködőket, hogy ne csupán hibát találjanak eme cikkben, hanem mutassanak egy jobb alternatívát, mutassanak valamit, amelyre jobban ráillenek a prófétanő által megadott tulajdonságok.

1. Mikor fog megjelenni az Omega-válság a HNA Egyházban?

Válasz: Rövidesen, nem sokkal a Kellogg-hitehagyás után (nem sokkal 1904 után). Hadd jegyezzük meg, hogy a Szentháromság-tan 1920-ban jelent meg az Egyházban, Leroy Froom behozatala által.

"Az élő templom tartalmazza ezek Alpháját. Tudtam, hogy az Omega rövidesen követni fogja azt, és reszkettem tagjainkért." (Vál.biz.tét., 1. köt., 203. old.)
"Egy dolog biztosan meg fog valósulni - a nagy hitehagyás, amely megszületik, növekszik és erősödik, és addig fog folytatódni, amíg az Úr egy kiáltással alá nem száll az égből." (Különleges bizonyságtételek, B7, 57-58. old.)
 

2. El fogják fogadni az Omega hamis tanát?

Válasz: El fogják azok fogadni, akik nem törődnek a figyelmeztetéssel. (Hogy milyen figyelmeztetésről van itt szó, lásd az 5. pontot.)

"Az élő templom c. könyvben találhatjuk a halálos tévtan Alpháját. Az Omega követni fogja azt, és elfogadják azok, akik nem akarnak törődni a figyelmeztetéssel, amit Isten adott." (VB, 1. köt., 200.old.)
 

3. Mi lesz annak a következménye, hogy az egyház elfogadja az Omega eretnek tanát?

Válasz: Vallásunk megváltozásában fog az végződni. Hadd jegyezzük meg, hogy csak egyetlen változtatás létezik a HN Adventista Hitpontokban attól az időtől számítva, mikor először kiadták azokat egészen napjainkig. Ez a változtatás nem más, mint az alapító tagok által vallott, Istennel kapcsolatos hitpontok elutasítása, és a Szentháromság-tan elfogadása.

"A lelkek ellensége azt a feltevést próbálta sugallni, hogy egy nagy reformációra van szükség a HN Adventisták között, amely azon hitelvek feladásából állna, amelyeket hitünk alapjaiként fektettünk le - és amely reformációt az újjászervezés folyamán használnának fel. Ha ez a reformáció végbemenne, mit eredményezne az? A hitalapelvek, amelyeket Isten bölcsességében adott a maradék egyháznak, ki lennének selejtezve. Vallásunk megváltozna. Az  alapelveket, amelyek az elmúlt 50 évben fenntartották a munkát, hibának bélyegeznék. Új szervezet lenne megalapítva. Könyvek lennének az új rend szerint írva. Az intellektuális filozófia rendszere jelenne meg." (VB, 1. köt., 204. old.)
 

4. Mi volt a fő vitapont az Alpha-válságnál?

Válasz: A fő vitapont az Istenről szóló tantétel volt. Hadd jegyezzük meg, hogy az egyetlen tantétel, amelyet az alapító tagok idejétől számítva megváltoztattak a HNA Egyházban, az Istennel összefüggő tantétel.

"A mennyei küldött megmutatta nekem, hogy téves Az élő templom című könyvben található egypár okoskodás. ... Az nem más, csupán spekuláció Isten személyiségével, illetve azzal kapcsolatban, hogy hol van Ő jelen ..."
"Egyik és másik is odajött hozzám, és megkért, hogy magyarázzam meg Az élő templomban található álláspontokat. Azt feleltem: "Megmagyarázhatatlanok." Azok a mondatok nem adnak helyes képet Istenről. Az összes - az egész könyvön keresztül - idézet a Szentírásból. Ezeket a bibliaverseket úgy használták fel, hogy azok által a hiba igazságnak tűnik." (VB, 1. köt., 201. old.)
"Az Isten személyiségére vonatkozó, spirituális teóriák - követve logikus következtetésüket - félresöpörték az egész keresztény üdvrendet." (VB, 1. köt., 204. old.)
"Ezek az Istenre vonatkozó teóriák teljesen hatástalanná teszik az Ő szavát, és azok, akik elfogadják azokat, nagy veszélyben vannak, hogy végezetül az egész Bibliát kitalációnak tartsák. ..." (Testimonies for the Church, 8. köt., 291. old.)
 

5. Mi lesz a fő vitapont az Omega-válságnál?

Válasz: Az Istennel kapcsolatos tantétel.

"Az élő templom foglalja magába ezen teóriák Alpháját. Tudtam, hogy az Omega rövidesen követni fogja azt, és reszkettem tagjainkért. Tudtam, hogy figyelmeztetnem kell hittestvéreimet, ne bocsátkozzanak vitába Isten jelenlétével és személyiségével kapcsolatban." (VB, 1. köt., 203. old.)
 

6. Mi lesz a HN Adventisták biztonsága az Istennel kapcsolatos tantételre vonatkozó válság folyamán?

Válasz: Az eredeti tantételek és azon hit megtartása, amelyet Isten adott az alapító tagoknak.
(Kérlek, ne feledd el, hogy a most következő mondatok mindegykét Ellen White az Alpha-válságra vonatkozóan írta.)

"Szilárdan vissza kell utasítanunk, hogy eltávolodjunk az örök igazság alapelvétől, amely 1844 óta kiállta a próbát." (VB, 1. köt., 199-200. old.)
"Szilárdan kell tartanunk hitvallásunk első alapelveit, és erővel kell előrehaladnunk a megnövekedett hitben. Mindig meg kell őriznünk azt a hitet, amelyet Isten Szent Lelke adott nekünk kora tapasztalatainktól kezdve egészen napjainkig. ..."
"Az elmúlt 50 év nem homályosította el hitünk egyetlen alapelvét vagy jótáját sem, ahogy megkaptuk a nagy és csodálatos bizonyítékokat, melyek bizonyosan nekünk készültek 1844-ben, az idő elmúlta után. ... Egyetlen szó sem változott meg vagy lett megtagadva. Az, amelyet a Szent Lélek tanúsított mint igazság a nagy csalódásunk ideje elmúlta után, az az igazság szilárd alapja." (Különleges Biz.tételek, B7, 57-8. old.)
"Sokan közülünk nem ismerik fel, milyen szilárdan lett lefektetve hitünk alapja. Férjem, Bates vén, Pierce atya, [Hiram] Edson vén és mások, akik lelkesek, nemesek és igazak voltak, 1844 ideje elmúltával keresték az igazságot, mint elrejtett kincset. Én találkoztam velük, és komolyan tanulmányoztunk és imádkoztunk ... fény adatott nekünk, hogy segítsen megérteni a bibliaverseket Krisztussal, az Ő küldetésével és papi minőségével kapcsolatban. Az igazság fonala - meghosszabbítva attól az időtől kezdve, egészen addig a napig, amikor majd belépünk Isten városába - világossá vált előttem, és én továbbítottam másoknak azon ismeretet, amelyet az Úr adott nekem. ..."
"Micsoda befolyás az, amely elvezeti az embereket történelmünk ezen szakaszában, hogy alattomos úton dolgozzanak, erőteljes módon lebontva hitünk alapját - azt az alapot, amely a munkánk kezdetekor rakatott le az Ige és a kinyilatkoztatás imádságos tanulmányozása által? Ezen az alapon építtettünk fel az elmúlt 50 évben." (VB., 1. köt., 206-7. old.)
 

7. Csak kis dolognak számított, hogy az embereknek hamis elképzelésük volt Istenről?

"Egyesek ma azt állítják, hogy az Istenséggel kapcsolatos vita kis jelentőségű."
"Ez egy olyan valami, amit nem lehet kis dolognak tekinteni, történetesen, hogy emberek, akiknek oly sok világosságuk volt, és oly világos bizonyítékaik - ami az általunk tartott igazság hitelességét illeti -, ingadozóvá váltak, és spiritiszta teóriákat fogadtak el Isten személyiségével kapcsolatban." (Kül. Biz.tételek, B7, 37. old.)
 

8. Kérte Isten Ellen White-ot, hogy kijavítsa és megfeddje azokat, akiknek hamis elméleteik voltak Istennel kapcsolatban?

Válasz: A mozgalom kora évei alatt Isten elküldte a prófétanőt, hogy megfeddje azokat, akiknek hamis elméleteik voltak Istennel kapcsolatban. Ha az alapító tagok nézetei rosszak lennének, miért nem feddte meg őket soha Ellen White?

"1844 elmúltával a fanatizmus minden fajtájával találkoztunk. A feddés bizonyságtétele adatott nekem azokkal szemben, akik spiritiszta teóriákat hirdettek."
"Voltak, akik aktívan terjesztették az Istenre vonatkozó, hamis tanokat. Világosság adatott nekem, hogy ezek az emberek hatástalanná teszik az igazságot hamis tanításaik által. Arról lettem értesítve, hogy ezek az emberek félrevezetik a lelkeket Istenre vonatkozó, spekulatív elméletek által. ..."
"Elmentem arra a helyre, ahol ezek az emberek voltak, és feltártam előttük munkájuk természetét. Az Úr erőt adott nekem, hogy világosan eléjük tárjam veszélyüket. ..."
"Ez csak egy a példák közül, amelyekben elhívattam, hogy megfeddjem azokat, akik az egész természetet betöltő, személytelen Isten tantételét és hasonló hibás elképzeléseket terjesztenek." (Testimonies for the Church, 8. köt., 292-93.)
 

9. Hogyan éltek vissza Ellen White írásaival az Alpha-válság ideje alatt?

Válasz: Ellen White írásainak a jelentését kicsavarták, hogy úgy tűnjön, azok alátámasztják Kellogg elméletét. Feltételezhetően ugyanez fog megtörténni az Omega alatt is.
Válasz: Ez volt a legkritikusabb vitapont.

"A legtöbb HN Adventista alapító tag nem tudna csatlakozni az egyházhoz napjainkban, ha alá kellene írniuk a felekezeti Hitalapelveket. Még pontosabban, legtöbbjük nem értene egyet a 2. hitponttal, amely a Szentháromság-tannal kapcsolatos." (George Knight, Ministry, 1993. okt., 10. old.)
"Ezen könyvben található hibás elgondolások nagy szomorúságot okoztak nekem, és azon tapasztalat, amelyen keresztülmentem ezzel az üggyel kapcsolatban, majdnem az életembe került." (VB, 1. köt., 199. old.)
"Csak néhányak képesek meglátni a jelen idő hitehagyásának jelentőségét. De az Úr fellebbentette a függönyt, és megmutatta nekem annak jelentőségét, és a következményt, amelyet az eredményez, ha megengedjük, hogy folytatódjon. Most kell felemelnünk a hangunkat, és figyelmeztetnünk az embereket. Elismeri népünk Istent mint a legfőbb Uralkodót, vagy a félrevezető érveket és azon nézeteket fogják választani (mikor azok teljesen ki lesznek fejtve), miszerint Isten - azok értelmében, akik elfogadják azokat - semmi? ..."
"Ez egy olyan valami, amit nem lehet kis dolognak tekinteni, történetesen, hogy emberek, akiknek oly sok világosságuk volt, és oly világos bizonyítékaik - ami az általunk tartott igazság hitelességét illeti -, ingadozóvá váltak, és spiritiszta teóriákat fogadtak el Isten személyiségével kapcsolatban." (Kül. Biz.tételek, B7, 37. old.)
 

10. Mi lesz az Omega természete?

Válasz: A "legmegdöbbentőbb" lesz. Ezen szavak az Adventist Review szerkesztőjétől, William Johnsontól származnak, azon tantételbeli változtatás leírásában, amelyet az Advent Mozgalomban hajtottak végbe, mikor az Istennel kapcsolatos tantételt megváltoztatták.

"Adventista hitelveket változtattak meg az évek során a "jelenvaló igazság" jelszava alatt. A legmegdöbbentőbb a Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Urunkkal kapcsolatos tanítás. Sokan az alapító tagok közül - beleszámítva James White-ot, J.N. Andrews-t, Uriah Smith-t és J.H. Waggonert - ariánusi vagy fél-ariánusi nézőpontot vallottak ... miszerint a Fiú valamikor földünk teremtése előtt az Atyától származott ... Istennel kapcsolatban a Szentháromsághívő felfogást - amely most része az alapelveinknek - általában nem vallották a korai adventisták. Még manapság is egyesek nem írják alá annak helyességét." (William G. Johnson, Adventist Review, 1994. jan. 6., 10. old.)
"Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Sokan fognak eltávolodni a hittől, hallgatva hitető lelkekre és ördögi tantételekre. Előttünk most ezen veszély Alphája van. Az Omega a legmegdöbbentőbb természettel fog rendelkezni." (VB, 1. köt., 197. old.)
 

11. Hogyan kell válaszolnia Isten igaz népének az Omega-válságra?

Válasz: "Határozott tetteket kell tenniük, hogy "szembeszálljanak ezzel az Omega-válsággal".

"Éjszakai látomásban világosan láttam, hogy ezeket az érzelmeket egyesek nagy igazságoknak tekintik, amelyeket be kell hozni az egyházba és kiemelkedővé tenni pontosan abban az időben, amikor megmutattatott nekem a szilárd fákkal alátámasztott alap - Isten Szavának igazságai. Valaki, aki nagy felelősséggel rendelkezik az orvosi munkában, utasította ezt és azt az embert, hogy lazítsák meg ezen alap alátámasztó fáit.  Aztán egy hangot hallottam, amely azt mondta: 'Hol vannak az őrállók, akiknek Sion falainál kellene állniuk? Alszanak?! Ezt az alapot a Mester Munkás építette fel, és kiáll az vihart és fergeteget. Meg fogják engedni ennek az embernek, hogy olyan tantételeket hirdessen, amelyek tagadják Isten népének elmúlt tapasztalatait? A határozott tettek ideje elérkezett." (VB, 1. köt., 204-5. old.)
 

Összegzés

  1. A HNA Egyház vallása megváltozott, ahogy azt Ellen White megjósolta. Attól a hitelvtől, miszerint egy Lény létezik, Akit Istennek hívnak, Akinek van egy betű szerinti Fia, az egyház eltávolodott, és magáévá tette az egy-három-Istenben tantételt, a Szentháromság-tant.

2. Ez volt az egyetlen hivatalos változtatás a HNA Egyház tantételei között, mióta az egyházat először megszervezték 1863-ban.

3. Mégis ez olyan jelentős változtatás volt, hogy - mint említettük - az egyház alapítói nem lehettek volna tagjai a mai egyháznak.

4. A Szentháromság-tan röviddel Ellen White halála után jelent meg az egyházban. Amíg White testvérnő élt, az egyház egyetlen hivatalos dokumentuma sem használta a "Szentháromság (vagy Hármasság)" kifejezést egyetlen hitelvünk leírásában sem.

5. A HN Adventisták többsége elfogadta azt (ti. a Szentháromság-tant).

6. Az új rend könyvei írattattak meg (támogatva az új tantételt).

7. Ez az Istenre vonatkozó pontokkal kapcsolatos - az Ő természetével, személyiségével és személyazonosságával.

8. Ez elfordítja a HN Adventistákat az alapoktól, melyeket kezdetben az alapító tagok fektettek le.

9. Ellen White írásait arra használják fel (csavarják ki), hogy alátámasszák vele a Szentháromság új tantételét.

Arra kérünk most minden őszinte embert, hogy találjon bármely más adventista tantételt - amelyre ráillik az Omega összes jellemző tulajdonsága (és) -, amely nem a Szentháromság-tan.